THO:2022:3

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Käräjäoikeus oli määrännyt A Oy:n yrityssaneerausmenettelyn lakkaamaan ja asettanut eri päätöksellä yhtiön konkurssiin. Sen jälkeen, kun hovioikeus oli kumonnut yrityssaneerausmenettelyn lakkaamista koskevan käräjäoikeuden päätöksen ja palauttanut yrityssaneerausasian käräjäoikeuteen, hovioikeus kumosi konkurssiinasettamispäätöksen ja palautti asian käräjäoikeuteen.

AVGÖRANDETS CENTRALA INNEHÅLL

Tingsrätten hade förordnat att A Ab:s företagssanering skulle upphöra och genom ett skilt beslut försatt bolaget i konkurs. Efter det att hovrätten upphävt beslutet om att företagssaneringen skulle upphöra och återförvisat företagssaneringsärendet till tingsrätten, upphävde hovrätten beslutet om att försätta bolaget i konkurs och återförvisade ärendet till tingsrätten.

PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 17.11.2021

Selostus asian käsittelystä käräjäoikeudessa

Käräjäoikeus on asettanut A Oy:n konkurssiin.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Juha Sivula

TURUN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS 16.2.2022

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Pirkanmaan käräjäoikeus 17.11.2021 nro 49877

Asia

Konkurssihakemus

Valittaja

A Oy

Vastapuoli

Verohallinto

Kuultava

A Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja
- - -

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

A Oy on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Velkoja ja konkurssipesän pesänhoitaja ovat vastanneet valitukseen.

Merkintä

Turun hovioikeus on 27.1.2022 asiassa S 21/1780 antamallaan päätöksellä nro 51 kumonnut Pirkanmaan käräjäoikeuden 17.11.2021 antaman päätöksen nro 49879, jolla käräjäoikeus oli määrännyt A Oy:n saneerausmenettelyn lakkaamaan, ja palauttanut asian käsiteltäväksi Pirkanmaan käräjäoikeuteen.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 24 §:n 1 momentin mukaan jos silloin, kun hakemus saneerausmenettelystä tehdään, on vireillä myös hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, konkurssihakemusta ei saa ratkaista ennen kuin päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty. Samoin on meneteltävä, jos saneerausmenettelyä koskevan hakemuksen tultua vireille, mutta ennen asian ratkaisemista, tehdään hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin. Jos saneerausmenettely aloitetaan, konkurssihakemus raukeaa saneerausohjelman tultua vahvistetuksi. Jos hakemus saneerausmenettelystä hylätään tai saneerausmenettely määrätään lakkaamaan muutoin kuin ohjelman vahvistamisen johdosta, on konkurssihakemuksen käsittelyä jatkettava.

Muutoksenhaun varalta on säännökset 96 §:n 2 momentissa, jonka mukaan jos päätökseen, jolla hakemus saneerausmenettelystä on hylätty, on haettu muutosta ja velallinen on asetettu konkurssiin ennen asian ratkaisemista muutoksenhakutuomioistuimessa, konkurssi raukeaa, jos saneerausmenettely aloitetaan. Jos saneerausmenettely aloitetaan muutoksenhakutuomioistuimen päätöksellä ja tällöin on vireillä hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, hakemus raukeaa saneerausohjelman tultua vahvistetuksi.

Verohallinnon konkurssihakemus on tässä asiassa tullut vireille 12.4.2021 eli ennen yrityssaneerausta koskevan hakemuksen vireille tuloa 6.7.2021. Konkurssihakemusta ei edellä olevan perusteella saanut ratkaista, ennen kuin päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta oli tehty (12.8.2021). Konkurssihakemus olisi rauennut, jos maksuohjelma olisi vahvistettu. Koska saneerausmenettely on 17.11.2021 määrätty lakkaamaan, konkurssiasian käsittelyä on jatkettu. Yhtiö on asetettu samana päivänä konkurssiin. Käräjäoikeuden menettely on ollut sen hetkisen tilanteen mukaan lainmukainen.

Hovioikeus on päätöksellään 27.1.2022 kumonnut käräjäoikeuden saneerausmenettelyn lakkaamista koskevan päätöksen ja palauttanut asian käsiteltäväksi käräjäoikeuteen. Asia on siten palautettu tilanteeseen, jossa saneerausmenettely kaikkine oikeusvaikutuksineen on aloitettu mutta maksuohjelmaa ei ole vahvistettu eikä tiedossa ole, tullaanko sitä vahvistamaan. Mikäli nämä seikat olisivat olleet käräjäoikeuden tiedossa sen käsitellessä konkurssihakemusta, konkurssihakemusta ei olisi saanut ratkaista. Käräjäoikeuden päätös konkurssiin asettamisesta on sen vuoksi kumottava. Edellä esitetyt muutoksenhakua koskevat säännökset eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Vielä on ratkaistava, onko konkurssi muutoksenhaun seurauksena määrättävä raukeamaan vai onko asia palautettava käräjäoikeuteen.

Edellä mainituissa lainkohdissa ei säännellä nyt kysymyksessä olevan kaltaista tilannetta. Toisaalta säädetään, että vireillä olevan konkurssihakemuksen käsittelyä jatketaan, jos saneerausmenettely määrätään lakkaamaan, ja toisaalta, että jos saneerausmenettely aloitetaan vasta muutoksenhakutuomioistuimen päätöksellä, sitä ennen alkanut konkurssi raukeaa. Lain esitöissä ei ole otettu kantaa nyt käsiteltävän kaltaiseen tilanteeseen, mutta kun lainkohtaa on muutettu siten, että konkurssihakemus pysyy vireillä saneerausmenettelyn aloittamisesta huolimatta, kunnes maksuohjelma on vahvistettu, esitöissä on todettu, että muutoksella on pyritty siihen, ettei konkurssiin asettaminen turhaan viivästyisi (HE 152/2006 vp, s. 58).

Ottaen huomioon, että hovioikeus on päätöksellään 27.1.2022 palauttanut yhtiön saneerausmenettelyä koskevan asian käräjäoikeuteen menettelyvirheen vuoksi, hovioikeus ei ole ottanut kantaa siihen, onko asiassa perusteet saneerausmenettelyn määräämiselle lakkaamaan. Saneerausmenettelyn jatkamisedellytyksiä ei siten ole tuomioistuimen päätöksellä ratkaistu. Ottaen lisäksi huomioon lain esitöissä mainittu tavoite viivästyksen välttämisestä, on perusteltua palauttaa nyt käsiteltävänä oleva konkurssiasia käräjäoikeuteen käsiteltäväksi siten, kuin yrityksen saneerauksesta annetussa laissa ja konkurssilaissa säädetään.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan käräjäoikeuteen, jonka tulee omasta aloitteestaan ottaa asia käsiteltäväkseen.

Käräjäoikeuden on asian ratkaistessaan lausuttava myös A Oy:n vaatimuksesta hovioikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujensa sekä pesänhoitajan palkkion korvaamisesta.

Hovioikeus tekee ratkaisusta merkinnän konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin. Pesänhoitajan tulee huolehtia tarvittavin osin konkurssilaissa ja konkurssiasioista annetussa oikeusministeriön asetuksessa tarkoitettujen ilmoitusten tekemisestä.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenneuvos Katariina Sorvari, joka esitteli asian
Hovioikeudenneuvos Atso Sinervo
Hovioikeudenneuvos Atte Andersson

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen