VaaHO:2020:10

AVGÖRANDETS CENTRALA INNEHÅLL

A har i tingsrätten tillräknats fylleri i sjötrafik i punkt 1 och sjötrafikförseelse i punkterna 2 och 3. På sjötrafikförseelser i punkterna 2 och 3 har tillämpats den vid gärnignstiden gällande sjötrafiklagen (463/1996) och sjötrafikförordnanden.

Hovrätten har ansett, att tillämpningen av den nya sjötrafiklagen (782/2019) på punkterna 2 och 3 leder till ett lindrigare slutresultat. Åtalet för sjötrafikförseelse i punkt 3 har förkastats med stöd av sjötrafiklagen 122 § 3 momentet 3 punkten.

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Käräjäoikeudessa A:n syyksi on luettu vesiliikennejuopumus kohdassa 1 ja vesiliikennerikkomus kohdissa 2 ja 3. Kohtien 2 ja 3 vesiliikennerikkomuksiin on sovellettu tekohetkellä voimassa ollutta vesiliikennelakia (463/1996) ja vesiliikenneasetusta.

Hovioikeus on katsonut, että uuden vesiliikennelain (782/2019) soveltaminen kohdissa 2 ja 3 johtaa lievempään lopputulokseen. Syyte vesiliikennerikokkomuksesta kohdassa 3 on hylätty vesiliikennelain 122 §:n 3 momentin 3 kohdan nojalla.

ÖSTERBOTTENS TINGSRÄTTS DOM 10.06.2020 NR 120790

Åklagare N

Svaranden A

Åklagarens straffanspråk

1. Fylleri i sjötrafik
9196/R/0000228/19
Strafflagen 23 kap. 5 §

14.07.2019 Kristinestad

A har en söndagsnatt manövrerat en motorbåt på stadsfjärden i Kristinesstad efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten i hans utandningsluft efter uppgiften varit 0,61 milligram per liter och omständigheterna har varit sådana att brottet varit ägnat att äventyra annans säkerhet. A har haft fyra passagerare med sig i båten.

2. Sjötrafikförseelse
9196/R/0000228/19
Sjötrafiklagen 24 § 1
2 § sjötrafikförordningen

14.07.2019 Kristinestad

A har uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot sjötrafiklagen och med stöd av den utfärdade bestämmelser. A har framfört sin motorbåt med fyra passagerare utan att i båten ha med sig flytväst för samtliga personer.

3. Sjötrafikförseelse
9196/R/0000228/19
Sjötrafiklagen 24 § 1

14.07.2019 Kristinestad

A har uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot sjötrafiklagen. A har underlåtit att stanna sin motorbåt på befallning av tillsynsmyndighet, som givit en klart iakttagbar prejningssignal.

- - - - - - - - - -

Tillräknande

Svaranden A har gjort sig skyldig till det brott som åklagaren har yrkat straff för.

- - - - - - - - - -

Med beaktande av en helhetsbedömning av gärningens omständigheter anser tingsrätten att ett bötesstraff om 45 dagsböter är en rättvis påföljd för det tillräknade brottet.

- - - - - - - - - -

Ärendet har avgjorts av tingsdomare Ruusu-Maria Nyqvist.

RÄTTEGÅNGEN I HOVRÄTTEN

Besvär

Åklagaren har yrkat att det A ådömda bötesstraffet sänks.

A har tillräknats tre gärningar som utförts samtidigt. En av gärningarna har varit straffbar enligt strafflagen och de två övriga har varit straffbara enligt sjötrafiklagen. Den nya sjötrafiklagen (782/2019) har trätt i kraft efter att A har begått dessa gärningar och innan domen givits. Tillämpningen av den nya lagen skulle leda till ett lindrigare slutresultat.

Bemötande

A har godkänt åklagarens ändringsyrkande.

Hovrättens avgörande

Domskäl

Enligt 3 kapitlet 2 § i strafflagen tillämpas på ett brott den lag som gällde när brottet begicks. En ny lag som gäller när domen meddelas skall dock tillämpas om den leder till ett lindrigare slutresultat. Enligt 135 § 4 momentet i den nu gällande sjötrafiklagen ska på sjötrafikförseelser som begåtts innan denna lag trätt i kraft tillämpas 12 § i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016), som var i kraft när denna lag trädde i kraft, samt bestämmelserna om straffansvar i den upphävda sjötrafiklagen och den upphävda lagen om registrering av farkoster. Om tillämpningen av denna lag skulle leda till ett lindrigare slutresultat ska detta beaktas när straffet bestäms.

A har begått gärningarna i fråga 14.7.2019 och tingsrätten har meddelat domen 10.6.2020. A har i åtalspunkterna 2-3 dömts för sjötrafikförseelse i enlighet med 24 § 1 momentet i sjötrafiklagen (463/1996), vilket har upphävts och från och med 1.6.2020 ersatts av den nu gällande sjötrafiklagen (782/2019). I punkt 2 har A försummat skyldigheten att ha med sig flytväst för alla passagerare i båten och i punkt 3 har han underlåtit att stanna sin motorbåt på befallningen av tillsynsmyndighet, som givit en klart iakttagbar prejningssignal.

Enligt 24 § i den upphävda sjötrafik lagen den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot sjötrafiklagen eller bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av den ska dömas till böter för sjötrafikförseelse, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag. I lagens 5 § redogjordes för de gärningar som kan leda till straff. I 12 § i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016), vilket också har upphävts från och med 1.6.2020, föreskrevs om ordningsbotsförseelser som gäller försummelse att följa sjötrafiklagen. Ordningsbot förelades förare som till exempel brutit mot i sjötrafiklagen avsedda påbud, förbud eller begränsningar som anges med sjötrafikmärken eller ljussignaler (1 momentet punkt 1). Vidare förelades ordningsbot för framförande av farkost utan sådan utrustning om vilken det utfärdats bestämmelser med stöd av sjötrafiklagen och vilken ska medföras i farkosten, med undantag av räddningsvästar eller motsvarande skyddsutrustning (1 momentet punkt 5).

Enligt 108 § 1 momentet 1 punkten i den nu gällande sjötrafiklagen ska till exempel i en motorbåt finnas för var och en som befinner sig i båten en godkänd räddningsväst, ett flytplagg eller en räddningsdräkt. Enligt 7 § 3 punkten ska befälhavaren på en farkost se till att farkosten är försedd med den behövliga utrustning som anges i 108 §.

Enligt 120 § 3 punkten i samma lag ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 7 § som gäller befälhavarens allmänna ansvar, med undantag för i 7 § 3 punkten angiven annan utrustning än sådana räddningsvästar, flytplagg eller räddningsdräkter som krävs enligt 108 § 1 momentet 1 punkten, dömas till böter för sjötrafikbrott, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. Enligt 123 § 2 punkten i samma lag påförs befälhavaren på en farkost en avgift för trafikförseelse, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta tecken, befallningar eller förbud som avses i 11 §.

Den nu gällande systemet med avgift för trafikförseelse i sjötrafik har ersatt det upphävda systemet med ordningsbot för smärre förseelser. Avgifterna är i regel lika stora inom båda systemen. Ett administrativt påföljdssystem i den nu gällande lagen har inneburit att de ringa förseelserna förflyttats från det straffrättsliga systemet, vilket har i viss mån förändrat gärningarnas grad av klandervärdhet och delvis också deras karaktär. Det nya sjötrafikbrottet motsvarar huvudsakligen de sjötrafikförseelser för vilka tidigare förelades dagsböter (RP 197/2018 s. 2, 58-59 och 61).

Den A tillräknade gärningen i punkt 2 (otillräcklig mängd flytväster) skulle leda till dagsböter både enligt den upphävda och den nu gällande sjötrafiklagen, vilket betyder att tillämpningen av dessa bestämmelser skulle leda till motsvarande slutresultat. Gärningen i punkt 3 (underlåtenhet att stanna sin motorbåt på befallning) skulle leda till ordningsbot i enlighet med den upphävda lagen och till en avgift för sjötrafikförseelse i enlighet med den nu gällande lagen.

Ovan har framkommit, att det inte finns några beaktansvärda skillnader mellan den upphävda och den nu gällande sjötrafiklagen i fråga om straffmätning. De bedömningar om gärningarnas ändrade klandervärdhet och karaktär som redogjorts ovan, ger ingen anledning att anse att någondera av bestämmelserna skulle leda till ett lindrigare slutresultat.

Avgift för trafikförseelse får inte påföras enligt 122 § 3 momentet 3 punkten i den nu gällande sjötrafiklagen, om den som misstänks ha begått sjötrafikförseelsen misstänks för ett brott som begåtts genom samma gärning. Enligt lagens förarbeten är det då fråga om en såkallad konkurrenssituation, där en person till exempel genom (en och) samma körning har gjort sig skyldig till fylleri i sjötrafik och lindrig fortkörning. Enligt bestämmelsen skulle avgift för trafikförseelse i detta fall inte påföras för förseelsen rörande lindrig fortkörning (RP 197/2018, s. 120).

A har begått gärningar i punkterna 1-3 genom samma körning. Enligt 122 § 3 momentet 3 punkten i den nu gällande sjötrafiklagen skulle avgift i detta fall inte påföras för trafikförseelsen i punkt 3. Av detta medföljer att A skulle i enlighet med den nu gällande sjötrafiklagen tillräknas ett sjötrafikbrott i stället för två sjötrafikförseelser och att den nu gällande sjötrafiklagen leder till ett lindrigare slutresultat.

Hovrätten tillämpar den nu gällande sjötrafiklagen.A tillräknas sjötrafikbrott i stället för sjötrafikförseelse i punkt 2 och åtalet i punkt 3 förkastas.

Även om tillräknandet ändras på ovannämnda sätt, anser hovrätten att det A ådömnda bötesstraffet inte är för strängt med hänsyn till brottens skadlighet och farlighet, motiven till gärningarna och A:s skuld i övrigt. Hovrätten finner att det inte finns anledning att sänka straffet.

- - - - - - - - - -

Domslut

Svarande A

Ändringar i tingsrättens dom:

Förkastade åtal

3. Sjötrafikförseelse 14.07.2019
Sjötrafiklagen 24 § 1 (463/1996)

Tillräknat brott

2. Sjötrafikbrott 14.07.2019
Sjötrafiklagen 120 § (19.6.2019/872)

Ärendet har avgjorts av: Hovrättsrådena Antti Vaittinen, Timo Saranpää och Sirpa Virkkala
Avgörandet är enhälligt.

Avgörandet har vunnit laga kraft.