VaaHO:2021:12

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

A oli ilman hallussapitoon oikeuttavaa lupaa hankkinut deaktivoidun pistoolin ja siihen kuuluvia patruunoita, saattanut pistoolin uudelleen ampumiskuntoon ja pitänyt sitä hallussaan kahden vuoden ajan ja viimeksi pari viikkoa ennen poliisikuulustelua ampunut kyseisellä aseella. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta.

Ampuma-aselaki 18 §, rikoslaki 41 luku 1 § ja 6 luku 5 § 1 mom. 5 k.
Ks. KKO 2019:110 k. 20, KKO 2021:81 k. 25, Vaasan hovioikeus 24.11.2021 R 21/696

POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 10.9.2021 NRO 137091

Asia

Ampuma-aserikos

Syyttäjä

Aluesyyttäjä

Vastaaja

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. Ampuma-aserikos

Rikoslaki 41 luku 1 § 1

11.07.2019 - 11.07.2021 Kannus

A on ampuma-aselain vastaisesti ilman hallussapitoon oikeuttavaa lupaa pitänyt hallussaan 22 kaliiperin Walther-merkkistä pistoolia ja siihen kuuluvia patruunoita. A on kertonut hankkineensa aseen useita vuosia ennen sen takavarikointia.

Syyttäjän muut vaatimukset

Ampuma-aseen menettäminen syytekohdassa 1

B on tuomittava menettämään valtiolle laittomasti hallussapitämänsä ase ja patruunat.

Rikoslaki 10 luku 4 §

Ampuma-aselaki 104 §

Koventamisperuste syytekohdassa 1

Vastaajalle rangaistusta mitattaessa on koventamisperusteena otettava huomioon hänen aikaisempi rikollisuutensa, koska sen ja uuden rikoksen suhde osoittaa hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

Rikoslaki 6 luku 5 §

Muut asiassa esitetyt vaatimukset

Rikosuhrimaksu

A on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80 euroa.

Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Vastaus

A on 9.8.2021 allekirjoittamallaan lomakkeella tunnustanut syytteessä kuvatun menettelyn ja antanut suostumuksensa kirjalliseen menettelyyn.

A on käräjäoikeudelle 24.8.2021 toimittamassaan vastauksessa myöntänyt syytteen oikeaksi ja hyväksynyt vaatimuksen ampuma-aseen ja patruunoiden menettämisestä valtiolle. A on myöntänyt vaatimuksen rikosuhrimaksusta oikeaksi.

A on vastustanut koventamisperusteen soveltamista. A:n aikaisempi rikollisuus on jo varsin vanhaa ja käytännössä erilaista, joten sen ja uuden rikoksen suhde ei osoita hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

A on pyytänyt, että hänet tuomitaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen. A:n elämäntilanne on vakiintunut ja hän on töissä X Oy:llä kunnossapitoasentajana. Mikäli A:lle ei voida tuomita ehdollista vankeusrangaistusta, on hän pyytänyt ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua tai valvontarangaistusta. Lisäksi A on katsonut, että syyttäjän esittämä 6-8 kuukauden pituinen vankeusrangaistus on liian ankara seuraamus asian laatu ja yleinen rangaistuskäytäntö huomioiden.

Todistelu

Kirjalliset todisteet

1. Takavarikkopöytäkirja

Tuomion perustelut

Syyksilukeminen ja sen perusteet

Vastaajan tunnustamisen perusteella hänen syykseen luetaan ampuma-aserikos syytteen teonkuvauksen mukaisesti.

Menettämisseuraamus

Syyksilukemisen ja vastaajan myöntämisen perusteella vastaajan laittomasti hallussapitämät ase ja patruunat tuomitaan valtiolle menetetyiksi.

Rangaistusseuraamus

Vastaaja on laittomasti pitänyt hallussaan syytteessä tarkoitettua pistoolia ja siihen kuuluvia patruunoita. Vastaajan ilmoituksen mukaan hän oli ostanut aseen useita vuosia sitten deaktivoituna, mutta hän oli tehnyt siihen muutoksia aukaisemalla piipun ja vaihtamalla luistimen. Aseen ja patruunoiden laiton hallussapitäminen oli siis kestänyt ainakin kaksi vuotta. Pari viikkoa ennen poliisikuulustelua hän oli viimeksi ampunut kyseisellä aseella.

Vastaajan kirjallisessa vastauksessa viitatussa Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraporttien XIV mukaan pistoolin tai rakenteeltaan muunnellun tai toimintakuntoiseksi saatetun deaktivoidun aseen hallussapidosta suositellaan rangaistusseuraamukseksi vankeutta yli kuusi kuukautta.

Raportissa on vielä erikseen todettu, että pistoolin, revolverin tai muun taskuaseen sekä rakenteeltaan muunnellun aseen luvaton hallussapito on moitittavampaa kuin metsästysaseen luvaton hallussapito. Sen vuoksi niiden hallussapidosta tuomittavan rangaistuksen tulee lähtökohtaisesti olla luvattoman metsästysaseen hallussapidosta tuomittavaa rangaistusta ankarampi. Rangaistusta ankaroittavana seikkana on lisäksi otettava huomioon se, ettei henkilöllä ole lainkaan edellytyksiä rikostaustan tai muun sellaisen syyn vuoksi aseluvan saamiseen tai että aseen hallussapito liittyy rikolliseen tarkoitusperään.

Vastaajan rikosrekisteriotteen mukaan hänet on ennen nyt kyseessä olevaa rikosta tuomittu viimeksi 5.4.2017 kahdenkymmenen päivän pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen vuonna 2016 tehdyistä rikoksista viimeisimmän rikoksen tekopäivän ollessa 2.8.2016. Sitä ennen hänet on tuomittu 12.1.2017 (hovioikeuden tuomio 16.5.2017) 1 vuoden 3 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen vuonna 2013 tehdyistä rikoksista.

Vastaaja on päässyt ehdonalaiseen vapauteen rangaistuslaitoksesta 21.3.2018 ja sen koeaika on päättynyt 28.11.2018.

Ennen edellä mainittuja tuomioita vastaaja on tuomittu vuodesta 2005 lähtien lukuisia kertoja erilaisista rikoksista ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Näiden rikosten joukossa on vuonna 2015 tapahtunut ampuma-aserikkomus, vuonna 2014 tapahtunut ampuma-aserikos, vuonna 2014 tapahtunut lievä ampuma-aserikos ja vuonna 2013 tapahtuneet kaksi ampuma-aserikosta. Vastaajan rikostaustan perusteella hänellä ei todennäköisesti ole ollut edellytyksiä aseluvan saamiseen.

Nyt kyseessä olevan ampuma-aseen ja siihen kuuluvien patruunoiden laiton hallussapito on vastaajan tunnustuksen perusteella alkanut viimeistään heinäkuussa 2019 eli noin kolme vuotta sen jälkeen, kun vastaaja oli edellisen kerran syyllistynyt rikokseen ja noin vuosi ja neljä kuukautta sen jälkeen, kun hän oli päässyt ehdonalaiseen vapauteen ja reilut puoli vuotta ehdonalaisen vapauden koeajan päättymisen jälkeen.

Siitä huolimatta että vastaajan edellisestä rikoksesta on kulunut aikaa nyt käsiteltävänä olevan rikoksen alkamiseen noin kolme vuotta, koventamisperusteen soveltamista harkitessaan käräjäoikeus ei kuitenkaan voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että vastaaja on tuomittu lukuisia eri kertoja erilaisista rikoksista ehdottomiin vankeusrangaistuksiin ja edellä kerrotulla tavalla myös useita kertoja nimenomaan aseisiin liittyvistä rikoksista.

Viimeksi mainitut seikat johtavat käräjäoikeuden harkinnassa siihen, että vastaajan aikaisempi rikollisuus (kokonaisrikollisuus) on otettava rangaistusta mitattaessa huomioon koventamisperusteena, koska sen ja nyt käsiteltävänä olevan rikoksen suhde osoittaa hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

Edellä mainitun laatuhankkeen rangaistussuositus huomioon ottaen käräjäoikeus päätyy rangaistuksen mittaamisessa koventamisperuste mukaan lukien seitsemän kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen.

Ottaen huomioon vastaajan aikaisempi rikollisuus, käräjäoikeus katsoo, että rangaistusta ei voida tuomita ehdollisena.

Tuomittavan rangaistuksen pituus johtaa siihen, että valvontarangaistus ei voi tulla kyseeseen.

Rikoslain 6 luvun 11 §:n mukaan rikoksentekijä, joka tuomitaan pituudeltaan määrättyyn, enintään kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomitaan sen sijasta yhdyskuntapalveluun, jollei ehdottomien vankeusrangaistusten, valvontarangaistusten, aiempien yhdyskuntapalvelurangaistusten, rikollisen toiminnan jatkamisen tai muiden painavien syiden ole katsottava olevan esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle.

Käräjäoikeus on ennen haasteen tiedoksiantoa vastaajalle tiedustellut syyttäjän kannanottoa mahdolliseen yhdyskuntapalveluun. Syyttäjä on ilmoittanut, että hänen näkemyksensä mukaan yhdyskuntapalvelu ei tule vastaajan osalta kyseeseen.

Yhdyskuntapalveluun tuomitsemista puoltaisi tässä tapauksessa jossain määrin se, että vastaaja ei ole mitä ilmeisemmin syyllistynyt viime vuosina muihin rikoksiin kuin nyt kyseessä olevaan ampuma-aserikokseen. Rikosrekisteriotteen mukaan edellinen ensimmäisen oikeusasteen tuomio on annettu 5.4.2017 ja viimeisin rikos ennen nyt kyseessä olevaa tekoa on tapahtunut 2.8.2016. Toisaalta voidaan todeta, että ajanjaksosta 2.8.2016 –11.7.2019 vastaaja on ollut pitkähkön ajan vankilassa suorittamassa ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Yhdyskuntapalveluun tuomitsemista vastaan puhuu se, että vastaaja on tuomittu vuosien varrella useisiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin ja peräti yhdeksän eri kertaa yhdyskuntapalveluun, joista viimeisin kerta vuonna 2015. Yhden kerran vastaajalle tuomittu yhdyskuntapalvelu on muunnettu vankeudeksi.

Yhdyskuntapalvelun tuomitsemista vastaan puhuu myös se, että vastaaja on useita kertoja aikaisemminkin tuomittu nimenomaan aseisiin liittyvästä rikollisuudesta ehdottomiin vankeusrangaistuksiin ja yhdyskuntapalvelurangaistuksiin.

Yhdyskuntapalvelu on lähtökohtaisesti erityisestävyyteen perustuva seuraamus.

Käräjäoikeus katsoo, että vastaajan nyt syyksi luettu ampuma-aserikos ja rikosten uusiminen osoittavat, ettei hän ole ottanut ojentuakseen aikaisemmista vankeusrangaistuksista ja yhdyskuntapalvelurangaistuksista.

Näin ollen käräjäoikeus punnittuaan yhdyskuntapalvelun puolesta ja sitä vastaan puhuvia seikkoja keskenään, päätyy kokonaisharkinnassaan siihen, että yhdyskuntapalveluun tuomitsemista vastaan puhuvat seikat ovat selkeästi painavammat kuin sen tuomitsemisen puolesta puhuvat seikat. Käräjäoikeus katsoo, että yhdyskuntapalvelun tuomitsemiselle on rikoslain 6 luvun 11 §:n tarkoittama este.

Korvausvelvollisuus

Vastaaja on velvollinen suorittamaan rikosuhrimaksun.

Tuomiolauselma

Vastaaja

A

Syyksi luettu rikos

1. Ampuma-aserikos
11.07.2019-11.07.2021
Rikoslaki 41 luku 1 §
Ampuma-aselaki 18 §
Rikoslaki 6 luku 5 § / 5

Rangaistusseuraamukset

Vankeus

Syyksi luetut rikokset 1
7 kuukautta vankeutta

Muut rikosoikeudelliset seuraamukset

Takavarikoidut Walther-merkkinen pistooli ja patruunat tuomitaan valtiolle menetetyksi.
Takavarikko määrätään pidettäväksi voimassa, kunnes menettämisseuraamus pannaan täytäntöön tai asiasta toisin päätetään.
Rikoslaki 10 luku 4 §
Ampuma-aselaki 104 §

Korvausvelvollisuus

Vastaaja A määrätään suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksu 80,00 euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Asian on käräjäoikeudessa ratkaissut käräjätuomari Hannu Laakso.

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A on vaatinut, että rangaistuksen mittaamisessa ei sovelleta koventamisperustetta ja että hänelle tuomittua rangaistusta sen vuoksi ja muutenkin alennetaan ja se määrätään ehdolliseksi tai sen sijasta tuomitaan yhdyskuntapalvelua tai valvontarangaistus.

Perusteet

Rikoksen vakavuus, A:n syyllisyys ja hänen aikaisempi rikollisuutensa eivät edellytä ehdotonta vankeutta. Viimeisin rikos ennen nyt kyseessä olevaa tekoa on tapahtunut 2.8.2016. A on vankilasta vapautumisen jälkeen ollut koko ajan töissä ja hän elää rikoksetonta, vakiintunutta elämää.

Joka tapauksessa ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tulee tuomita yhdyskuntapalvelua tai valvontarangaistus. Perusteita koventamisperusteen käytölle ei ole, koska A:n aikaisempi rikollisuus on vanhaa ja erilaista. Käräjäoikeuden tuomitsemaa rangaistusta on joka tapauksessa pidettävä liian ankarana. A ei ole hankkinut asetta rikolliseen toimintaan. Hän on kokeillut sitä hyvin harvoin aiheuttamatta vaaraa ulkopuolisille.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

Teko on lähtökohtaisesti vakava. Käräjäoikeus on hyvin perustellut koventamisperusteen käyttöä, rangaistuksen mittaamista ja sitä, miksi yhdyskuntapalvelu ei ole enää mahdollinen. Kysymyksessä olevan rikoksen pitkä tekoaika huomioon ottaen aikaisemmasta rangaistuksesta kulunut aika ei ole niin pitkä, että voitaisiin päätyä ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi on kyse samanlaisesta rikoksesta, mistä A:lla on jo rikosrekisterimerkintöjä.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen.

Tuomiolauselma

Valitus hylätään. Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Valtion varoista maksetaan varatuomari B:lle A:n avustamisesta hovioikeudessa [….]

Asian ovat hovioikeudessa ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Antti Vaittinen, Hagar Nordström ja Kirsi Häkkinen.

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimainen.