VaaHO:2022:9

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Hovioikeus katsoi, että luvallisesti hallussapidettyjen patruunoiden ja nallien ampuma-aselain vastainen säilyttäminen ei ole rangaistavaa rikoslain mukaisena ampuma-aserikoksena eikä myöskään ampuma-aselain mukaisena ampuma-aserikkomuksena.

SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 10.6.2021 NRO 126148

Syyttäjä

A

Vastaaja

B

Asia

Ampuma-aserikos

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. Ampuma-aserikos
5650/R/0024474/19
Rikoslaki 41 luku 1 § 1
Ampuma-aselaki 51 §
Ampuma-aselaki 105 luku [kuuluisi oikeastaan olla 105 §]
Ampuma-aselaki 106 luku [kuuluisi oikeastaan olla 106 §]

26.04.2019 Pori

B on ampuma-aselain vastaisesti säilyttänyt luvallisia ampuma-asetarvikkeita pitämällä patruunoita ja nalleja ympäri asuntoa eteisessä, keittiössä, olohuoneessa ja makuuhuoneessa lukitsemattomissa säilytyspaikoissa sekä asunnon pihalla, jolloin on ollut vaara niiden joutumisesta asiattomien haltuun.

Asunto on ollut lukitsematon, koska asunnon ulko-ovi on ollut rikki.

Takavarikon yhteydessä on löytynyt yhteensä 42 kappaletta .308 kaliiperin patruunoita, 20 kappaletta 12 gal. patruunoita sekä 15 kappaletta .22 kaliiperin patruunoita.

Koska ampumatarvikkeita, jotka ovat olleet puutteellisesti säilytettyjä, on ollut suuri määrä ja vielä asunnon ulko-ovi on ollut lukitsematon, ei ampuma-aserikosta voida pitää vähäisenä.

Syyttäjän muut vaatimukset

- - -

Vastaus

Syytekohta 1: Vastaaja B on tunnustanut menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla ja antanut suostumuksensa kirjalliseen menettelyyn.

Todistelu

- - -

Tuomion perustelut

- - -

Syytteen hylkääminen

Syytekohta 1

Syytteen teonkuvauksessa kuvattu menettely ei ole tekohetkellä ollut laissa säädetty rangaistavaksi. Syyte hylätään.

Syytteen hylkäämisen perustelut

Syytekohta 1

Asiassa on ollut B:n tunnustamisen perusteella riidatonta se, että hän on säilyttänyt patruunoita ja nalleja syytteen teonkuvauksessa kerrotulla tavalla. Riidatonta on ollut myös se, että kyse on ollut luvallisista ampuma-asetarvikkeista.

Rikoslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Saman luvun 2 §:n 1 momentin mukaan rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin.

Rikoslain 41 luvun 1 §:ssä on säädetty ampuma-aserikoksesta. Pykälän nojalla rangaistavia ovat tietyt tunnusmerkistössä yksilöidyt ampuma-aselain säännösten rikkomiset.

Tekohetkellä voimassa olleen ampuma-aselain 105 §:n mukaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten haltija on velvollinen pitämään ampuma-aseesta, aseen osasta, patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista sellaista huolta, ettei vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole.

Tekohetkellä voimassa olleen ampuma-aselain 106 §:ssä (12.6.2015/764) on säädetty ampuma-aseen säilyttämisestä. Ampuma-aselaissa ei ole tekohetkellä ollut vastaavaa säännöstä koskien patruunoiden ja nallien säilyttämistä. Pykälää on 15.7.2019 voimaantulleella lailla muutettu siten, että siihen on lisätty säännökset aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammuksien säilyttämisestä.

Syytteen teonkuvauksessa kuvattu menettely ei ole tekohetkellä ollut säädetty rangaistavaksi ampuma-aserikoksena tai ampuma-aselain 103 §:n mukaisena ampuma-aserikkomuksena. Näin ollen syyte ampuma-aserikoksesta on hylättävä.

- - -

Tuomiolauselma

Vastaaja

B

Hylätty syyte

1. Ampuma-aserikos
26.04.2019

Asian on käräjäoikeudessa ratkaissut käräjänotaari Laura Turto.

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Syyttäjä on vaatinut, että B tuomitaan käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevän syytteen teonkuvauksen mukaisesti 20 päiväsakon sakkorangaistukseen ampuma-aserikoksesta tai lievästä ampuma-aserikoksesta.

Perusteet

B on esitutkinnassa tunnustanut menetelleensä syytteen teonkuvauksesta ilmenevällä tavalla. Asunto on ollut lukitsematon ja patruunoita on löytynyt myös pihamaalta.

B on laiminlyönyt noudattaa ampuma-aselain 105 §:n huolellisuusvelvoitetta. Säännöksen tarkoittama huolellisuusvelvoite koskee myös patruunoiden säilyttämistä sillä tavalla, että vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ei ole.

Vastaus

B ei ole antanut häneltä pyydettyä vastausta.

Todistelu

- - -

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Riidaton tausta ja ratkaistava kysymys

Asiassa on riidatonta, että B on menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla. Hovioikeudessa on syyttäjän valituksen johdosta kysymys siitä, onko B:n menettely rangaistavaa ampuma-aserikoksena tai lievänä ampuma-aserikoksena.

Rikoslain 41 luvun 3 §:n mukaan rangaistus lievästä ampuma-aserikoksesta on sakkoa. Rikoslain 8 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan oikeus syyttää rikoksesta, josta ankarin rangaistus on sakkoa, vanhentuu kahdessa vuodessa. Hovioikeus toteaa, että haasteen tiedoksianto B:lle on tapahtunut 3.5.2021, joten syyteoikeus lievästä ampuma-aserikoksesta on vanhentunut.

Sovellettavat oikeusohjeet

Rikoslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi.

Rikoslain 41 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan, joka ampuma-aselain (1/1998) vastaisesti siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita, erityisen vaarallisia ammuksia, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen, on tuomittava ampuma-aserikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Saman luvun 3 §:n mukaan, jos ampuma-aserikos, huomioon ottaen rikoksen kohteena olleiden esineiden laatu tai määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksen tekijä on tuomittava lievästä ampuma-aserikoksesta.

Hovioikeus toteaa, että rikoslain 41 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu hallussapito käsittää sinänsä ampuma-aselain 13 §:n mukaan myös patruunoiden säilyttämisen.

Ampuma-aserikoksia koskevat rangaistussäännökset siirrettiin rikoslain 41 lukuun 1.6.2007 voimaan tulleella lailla 11.5.2007/531. Lain esitöiden (HE 113/2004 vp s. 6–7) mukaan rikoslain 41 luvun 1 §:n ampuma-aserikos vastasi tuolloin voimassa ollutta ampuma-aselain (1/1998) 101 §:n ampuma-aserikosta ja rikoslain 41 luvun 3 §:n lievä ampuma-aserikos vastasi ampuma-aselain 103 §:n 1 momentissa rangaistaviksi säädettyjä tekoja. Ampuma-aselain 101 §:n ja 103 §:n 1 momentin säätämiseen johtaneista lain esitöistä (HE 183/1997 vp s. 50 ja 128–132) ilmenee, että ampuma-aserikoksena oli tarkoitettu rangaistavaksi ampuma-aselain luvanvaraisuuden vastainen teko. Luvaton hallussapito olisi yleinen tekemisen muoto luvattomille ja näin ollen lainvastaisille ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia koskeville teoille. Lainkohdan esitöissä on tyyppitapauksena lievästä ampuma-aserikoksesta esitetty muutamien kymmenien patruunoiden luvaton hallussapito (HE 183/1997 vp s. 132). Ampuma-aselain 18 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan patruunoiden hallussapito on luvanvaraista.

Tekohetkellä voimassa olleen ampuma-aselain (764/2015) 106 §:ssä oli säädetty ampuma-aseen muusta kuin tilapäisestä säilyttämisestä. Tekohetkellä ei ole ollut vastaavaa säännöstä yksityiskäytössä olleiden patruunoiden säilyttämisestä. Patruunoiden säilyttämisestä on säädetty tekoajan jälkeen 15.7.2019 voimaan tulleissa 106 § ja 106 b §:ssä (724/2019). Tekohetkellä yksityiskäytössä tapahtuvasta patruunoiden säilyttämisestä on säädetty ainoastaan ampuma-aselain 105 §:n (1/1998) yleisessä huolellisuusvelvollisuussäännöksessä, joka vastaa voimassa olevan lain 105 §:n 1 momenttia. Säännöksen mukaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten haltija on velvollinen pitämään ampuma-aseesta, aseen osasta, patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista sellaista huolta, ettei vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole.

Ampuma-aselain 103 §:ssä on säädetty ampuma-aserikkomuksesta. Lainkohdassa on säädetty rangaistaviksi sellaiset vähäiset laiminlyönnit ja rikkeet, jotka kohdistuvat lähtökohtaisesti luvalliseen ampuma-aseeseen. Esimerkiksi pykälän tekoaikana voimassa olleen 8 kohdan (nykyään 7 kohta) mukaan ampuma-aserikkomuksena voidaan rangaista sellainen ampuma-aselain vastainen tahallinen tai törkeän huolimaton ampuma-aseen säilyttäminen, jossa tekijällä on hallussapitolupa aseeseen (HE 183/1997 vp s. 133–134). Lainkohdassa ei ole edelleenkään säädetty rangaistavaksi luvallisten patruunoiden ampuma-aselain vastaista säilyttämistä.

Ampuma-aselain esitöissä on edelleen todettu, että kaikkein vähäisimmät väärinkäytökset ja rikkomukset eivät olisi rangaistavia lainkaan. Sen sijaan ne saattaisivat johtaa luvan peruuttamiseen tai esineen haltuunottoon (HE 183/1997 vp s. 50–51). Ampuma-aselain 105 §:n huolellisuusvelvollisuussäännöksen esitöissä on myös katsottu, että säännöksen vastainen menettely voisi johtaa luvan peruuttamiseen tai esineen haltuunottoon (HE 135/1997 vp s. 135).

B:n menettelyn oikeudellinen arviointi

B:n teonkuvauksen mukainen menettely eli patruunoiden ja nallien säilyttäminen lukitsemattomassa asunnossa ja piha-alueella on ollut omiaan aiheuttamaan vaaran patruunoiden joutumisesta asiattomien haltuun ja teko on sinänsä ollut jo tekoaikana voimassa olleen ampuma-aselain 105 §:n huolellisuusvelvollisuuden vastaista. Teon kohteena ovat kuitenkin olleet patruunat ja nallit, joiden hallussapitoon B:llä on ollut lupa.

Kuten edellä selostetuista rikoslain 41 luvun 1 ja 3 §:ien ampuma-aserikosten esitöistä ilmenee, näissä rikoslain säännöksissä ei ole tarkoitettu kriminalisoida luvallisten patruunoiden eikä edes luvallisten ampuma-aseiden ampuma-aselain 105 §:n huolellisuusvelvollisuuden vastaista säilyttämistä. Luvallisten ampuma-aseiden ampuma-aselain vastainen säilyttäminen on sen sijaan säädetty rangaistavaksi ampuma-aselain 103 §:n 7 kohdassa ampuma-aserikkomuksena. Luvallisten patruunoiden osalta vastaavanlaista rangaistussäännöstä ei edelleenkään sisälly ampuma-aselain 103 §:ään, vaikka lakiin on lisätty 15.7.2019 voimaan tulleet säännökset patruunoiden säilyttämisestä (724/2019). B:n teko ei siten voi tulla rangaistavaksi rikoslain 41 luvun 1 §:n mukaisena ampuma-aserikoksena eikä saman luvun 3 §:n mukaisena lievänä ampuma-aserikoksena eikä myöskään ampuma-aselain 103 §:n mukaisena ampuma-aserikkomuksena.

Tuomiolauselma

Valitus hylätään. Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat hovioikeudessa ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Annette Laukkonen, Pasi Vihla ja Eerika Hirvelä. Esittelijänä on ollut hovioikeuden esittelijä Markus Kämäräinen.

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimainen.