VaaHO:2023:1

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Avustajaksi määrätty varatuomari D, joka ei yleisesti hoitanut asianajoa tuomioistuinpaikkakunnalla, oli vaatinut palkkiota matka-ajasta ja korvausta matkakuluista tuomiopiirin rajalta. Asiassa ei ollut perusteltuja syitä käyttää tuomioistuinpaikkakunnan ulkopuolista avustajaa, eikä matkustamisesta aiheutunutta ajanhukkaa ja lisäkuluja ollut siten syytä korvata.

KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 5.5.2022 NRO 119213

Syyttäjä

Aluesyyttäjä A

Vastaaja

B

Asianomistaja

C

- - -

Tuomion perustelut

- - -

Avustajan palkkio

Vastaaja saa oikeusapua korvauksetta Etelä-Savon oikeusaputoimiston 29.4.2022 tekemällä päätöksellä, jossa avustajaksi on lisäksi määrätty varatuomari D.

Kyseessä on ollut aineistoltaan varsin suppea ja myös varsin tavanomainen asia, jossa syyttäjän seuraamuskannanotto on perustellusti ollut sakkorangaistus.

Avustaja on ilmoittanut syyksi toimeksiantosuhteeseen pitkäaikaisen asiakkuus- ja siitä muotoutuneen luottamussuhteen. Hän on joka tapauksessa vaatinut matkakuluja ja -aikaa korvattavaksi tuomipiirin rajalta eli tässä tapauksessa Joutsan suunnasta erittelemättä kuluja enemmälti.

Syyttäjä on paljoksunut valmistautumiseen käytettyä aikaa viisi tuntia ylittävältä osalta sekä kiistänyt matka-ajan palkkion ja matkakulujen perusteen.

Käräjäoikeuden johtopäätökset ja ratkaisu ovat seuraavat.

Asian valmistelu ei ole perustellusti edellyttänyt viittä tuntia pidempää aikaa. Oikeusapupäätöksen etuudet ovat tulleet voimaan 13.3.2022 alkaen, minkä jälkeen asiassa ei ole ollut sellaisia esitutkintatoimia, joista avustajalla olisi oikeus palkkioon.

Avustajalla on siten oikeus saada valtion varoista palkkio viideltä valmistautumistunnilta, tunnin pääkäsittelystä sekä tunnin jälkitöistä, yhteensä 7 tunnilta.

Avustaja ei yleisesti hoida asioita Keski-Suomen käräjäoikeudessa eikä hänellä ole toimipaikkaa tuomiopiirissä. Vastaaja puolestaan asuu Jyväskylän keskustassa. Asian laatu huomioiden vastaajan ja avustajan erityisellä luottamussuhteella ei ole merkitystä avustajan henkilöä harkittaessa. Asian olisi voinut varsin hyvin hoitaa joku Jyväskylän keskustassa toimistoaan pitävä avustaja. Oikeusapulain 17 § 1 momentin tarkoittamaa perusteltua syytä käyttää muuta kuin käräjäoikeudessa normaalisti asioita hoitavaa avustajaa ei ole ollut eikä avustajalla siten ole lainkaan oikeutta matka-ajan palkkioon ja matkakuluihin.

Avustajan palkkion arvonlisäverolliseksi määräksi vahvistetaan tuomiolauselmasta ilmenevä summa.

Käräjäoikeuden ratkaisu

Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.

Tuomiolauselma

Vastaaja

B

- - -

Korvausvelvollisuus

Valtion varoista maksetaan B:n avustajaksi määrätylle varatuomari D:lle palkkiona 770 euroa ja arvonlisäverona 184,80 euroa eli yhteensä 954,80 euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi.

Asian on käräjäoikeudessa ratkaissut käräjätuomari Mikko Jaatinen.

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Asia

Avustajan palkkio

Valittaja

Varatuomari D

Vastapuoli

Aluesyyttäjä A

Valitus

Varatuomari D on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomiota muutetaan siten, että hänelle maksetaan valtion varoista käräjäoikeuden maksaman palkkion lisäksi palkkiona matka-ajasta 220 euroa ja korvausta matkakuluista 69 euroa arvonlisäveroineen. D on lisäksi vaatinut, että valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa laillisine viivästyskorkoineen.

Käräjäoikeuden oikeudenkäyntikuluratkaisu on virheellinen. Nykyisen oikeuskäytännön mukaan matka-ajan palkkio- ja kuluvaatimukset istuntopaikkakunnalle on hyväksytty kokonaan, jos matkustamista on pidetty kokonaisuudessaan perusteltuna taikka kyseisen tuomioistuimen tuomipiirin rajalta istuntopaikalle.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että D:n valitus tulee hylätä.

Rikosasia, johon D oli määrätty avustajaksi, oli ollut suppea ja tavanomainen. Syyttäjä oli vaatinut D:n päämiehelle sakkorangaistusta. D:llä ei ole toimipaikkaa Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiirissä, eikä hän yleisesti hoida asioita Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan jos avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan matkustamisesta syntyvät lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen on perusteltua. Oikeusapulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 82/2001 vp s. 103–104) mukaan avustajan matkustamiseen liittyvien lisäkulujen välttämiseksi avustaja yleensä palkataan kyseisessä tuomioistuimessa yleisesti asianajotehtäviä hoitavien avustajien piiristä. Tätä on kohtuullista pääsääntöisesti edellyttää myös julkista oikeusapua saavalta. Tästä pääsäännöstä olisi kuitenkin voitava poiketa siinä tapauksessa, että muun kuin kyseisessä tuomioistuimessa yleisesti asianajotehtäviä hoitavan avustajan käyttäminen on katsottava perustelluksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, kun avustajaksi on tarkoituksenmukaisempaa määrätä oikeusavun saajan asuin- tai työskentelypaikkakunnalla toimiva avustaja tai kun jutun erityinen laatu puoltaa kyseisen avustajan käyttämistä. Säännös ei siis sinänsä estäisi muunkin kuin kyseisessä tuomioistuimessa yleisesti asioivan avustajan määräämistä, vaan kyse olisi vain matkustamisesta syntyvän lisäkulun ja ajanhukan korvaamisesta.

Korkein oikeus on ennakkoratkaisussaan KKO 2022:3 todennut, viitaten ratkaisuihin KKO 2020:44 ja KouHO 2013:4, että joissakin tilanteissa avustajalla, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa ja jonka käyttämiseen ei ole oikeusapulain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua perustetta, voi olla oikeus saada palkkiota matkustamisesta aiheutuvasta ajanhukasta ja korvausta matkakuluista. Palkkio ja korvaus on näissä tilanteissa määrätty käyttämällä perusteena paikkakuntaa, joka sijaitsee lähempänä istuntopaikkaa kuin avustajan todellinen lähtöpaikka, mutta kuitenkin vähintään oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa ja 11 §:n 2 momentissa matka-ajan ja -kulujen korvattavuuden suhteen alarajaksi säädetyn 20 kilometrin etäisyydellä.

Kuten ennakkoratkaisun KKO 2020:44 kohdassa 24 on todettu, matkustamisesta syntyvillä lisäkuluilla ja ajanhukalla tarkoitetaan lainkohdassa kustannuksia, jotka ylittävät tuomioistuinpaikkakunnalta tulevalle avustajalle suoritettavat palkkiot ja kulukorvaukset. Säännöksellä on pyritty rajoittamaan kulujen määrää eikä sinänsä ammatinharjoittamista. Siten avustajalla, joka ei yleisesti hoida asianajoa kyseisessä tuomioistuimessa, on oikeus saada matkustamisesta johtuva palkkio ja kulut siihen määrään, joka vastaa tuomioistuinpaikkakunnalta tulevalle avustajalle maksettavia rahamääriä.

Varatuomari D:n päämies on asunut Keski-Suomen käräjäoikeuden istuntopaikkakunnalla Jyväskylässä, eikä D yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä käräjäoikeudessa. D:n päämiehen asia on ollut laadultaan yksinkertainen rikosasia. Asiassa ei ole esitetty perusteltuja syitä tuomioistuinpaikkakunnan ulkopuolisen avustajan käyttämiseen, kuten esimerkiksi paikallisten avustajien esteellisyys- tai luottamuspula -tilanteet. Kun otetaan huomioon edellä lain esitöissä ja korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 2020:44 esitetty kanta matkustamisesta aiheutuvien lisäkulujen rajoittamisesta valtion varoista suoritettavasta oikeusavusta, ei D:n matkustamisesta aiheutuneita ajanhukkaa ja lisäkuluja ole tässä tapauksessa perusteltua syytä korvata. Näin ollen D:n kuluvaatimukset hylätään.

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Asian ovat hovioikeudessa ratkaisseet hovioikeudenneuvos Petteri Korhonen, hovioikeudenneuvos Ulla Maija Hakomäki ja hovioikeudenneuvos Mika Kinnunen. Esittelijänä on ollut hovioikeuden esittelijä Henna Vanhala.

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimainen.