VaaHO:2024:4

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Vastaajien A ja B syyksi oli luettu törkeän ryöstön yritys. Vastaajat olivat yhdessä vaatineet asianomistajalta tämän älypuhelinta, käyneet tähän käsiksi ja repineet tämän rappukäytävään. B oli tilanteessa pitänyt asianomistajasta kiinni ja uhannut tätä veitsellä pitämällä sitä lähellä asianomistajan kaulaa ja ylävartaloa. Asianomistajalle oli aiheutunut käteen haava veitseen tarttumisesta. Muutoksenhaku on koskenut B:lle tuomittua rangaistusta. Käräjäoikeuden B:lle tuomitsema ehdollinen vankeus ja oheisseuraamus on kovennettu ehdottomaksi vankeudeksi. Vaatimus aikaisemman ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta on hylätty. Vankeusrangaistusta on kohtuullistettu rikoslain 7 luvun 6 §:n mukaisesti ottamalla huomioon muutoksenhaun kohteena olevan tuomion jälkeen tuomitut ehdottomat vankeusrangaistukset.

KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 08.06.2023 NRO 124045

Syyttäjä

Aluesyyttäjä

Vastaajat

A
B

Asianomistaja

C

- -

Asia

Törkeän ryöstön yritys

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. Törkeän ryöstön yritys
5680/R/0014509/23
Rikoslaki 31 luku 2 § 2
Rikoslaki 5 luku 3 §

12.04.2023 Jyväskylä

B ja A ovat yhdessä käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkaamalla välittömästi käyttää sellaista väkivaltaa yrittäneet anastaa C:n hallusta irtainta omaisuutta eli älypuhelimen taikka pakottaa hänet luopumaan älypuhelimestaan, vaikka rikoksentekijöillä ei ole ollut siihen laillista oikeutta.

B ja A ovat tulleet asianomistajan perässä kerrostalon rappukäytävän ovelle, missä he ovat vaatineet asianomistajalta tämän puhelinta, mutta asianomistaja ei ole sitä antanut. Vastaajat ovat yhdessä
käyneet asianomistajaan käsiksi ja repineet asianomistajan tämän vartalosta kiinni pitäen rappukäytävään. A on tutkinut asianomistajan mukana olleen kassin päältäpäin B:n pitäessä asianomistajasta kiinni. B on tilanteessa uhannut asianomistajaa tekoa varten mukaansa ottamallaan veitsellä pitämällä veistä lähellä asianomistajan kaulaa tai ainakin lähellä asianomistajan ylä-/ keskivartaloa olosuhteissa, joissa asianomistajalla on ollut perusteltu syy pelätä omasta puolestaan henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vakavassa vaarassa. Asianomistaja on ottanut veitsen terästä kädellään kiinni, päässyt ulko-ovesta ulos ja huutanut ulkona olleen ystävänsä perään, minkä johdosta vastaajat ovat paenneet paikalta ja teko on jäänyt yritykseksi. Asianomistajalle on aiheutunut käteen verta vuotanut haava veitseen tarttumisesta.

Ryöstön yrityksessä on käytetty teräasetta eli sahalaitaista terältään noin 20 senttimetriä pitkää veistä. Lisäksi ryöstö on ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä ja vakava, kun otetaan huomioon teon suunnitelmallisuus, tekovälineen vaarallisuus, käytetyn uhkauksen ja väkivallan laatu, tekijöiden lukumäärä sekä teon kohdistuminen vastaajille ennalta tuntemattomaan asianomistajaan yllättäen ja ilman asianomistajan omaa myötävaikutusta.

Syyttäjän muut vaatimukset

Ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpano syytekohdassa 1

B:lle 18.5.2021 tuomittu 3 kuukauden pituinen ehdollinen vankeusrangaistus, jonka koeaika on päättynyt 17.5.2023, on määrättävä täytäntöönpantavaksi.

Rikoslaki 2 b luku 5 §

Ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpano syytekohdassa 1

B:lle 09.05.2022 tuomittu 4 kuukauden pituinen ehdollinen vankeusrangaistus, jonka koeaika päättyy 9.5.2024, on määrättävä täytäntöönpantavaksi. B on syyllistynyt koeajan alkupuolella ryöstörikokseen, joka on myös aiemman ehdollisen vankeusrangaistuksen perusteena.

Rikoslaki 2 b luku 5 §

- -

Muu vaatimus syytekohdassa 1

Mikäli B tuomitaan vähintään kahden vuoden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen, hänet on määrättävä vangittavaksi.

Pakkokeinolaki 2 luku 12 §

Vastaus

- -

B

Syytekohta 1

B on kiistänyt syytteen törkeän ryöstön yrityksestä. B on myöntänyt syyllistyneensä asiassa perusmuotoiseen ryöstön yritykseen.

- -

Muut vaatimukset

- -
Ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanovaatimuksia ei tule panna täytäntöön, koska molempien tuomioiden koeaika on melkein mennyt jo umpeen. Lisäksi molemmat tuomiot on tuomittu, kun B on ollut alle 18-vuotias.

B on vaatinut, että B on vapautettava heti kaikissa tilanteissa. B:n vangittuna pitämiselle ei ole enää edellytyksiä.

Todistelu

- -

Tuomion perustelut

Syyksilukeminen

- -

B on syyllistynyt siihen rikokseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

Rangaistusseuraamus

Rikoslain 6 luvun 3 §:n mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Saman luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Mitattaessa rangaistusta A:lle ja B:lle käräjäoikeus katsoo ensinnäkin, että molempien osallisuus ja syyllisyys on ollut rikoksen toteuttamisessa yhtä suurta. Lisäksi käräjäoikeus ottaa huomioon sen, että rikos on kohdistunut yllättäen täysin ulkopuoliseen asianomistajaan. Edelleen käräjäoikeus ottaa huomioon sen, että teossa on käytetty pitkäteräistä teräasetta.

Käräjäoikeus katsoo oikeudenmukaiseksi rangaistukseksi A:lle ja B:lle yksi vuosi 10 kuukautta vankeutta.

Asiassa tulee erikseen arvioitavaksi se, että voidaanko vankeusrangaistus tuomita A:lle ja B:lle ehdollisena vai tuleeko se määrätä ehdottomana.

Rikoslain 6 luvun 9 §:n mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi (ehdollinen vankeus), jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.

A:ta ei ole aikaisemmin rekisteröity rikoksesta, joten A:n kohdalla asiassa tulee erityisesti arvioitavaksi se, edellyttääkö rikoksen vakavuus tai rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.

Käräjäoikeus katsoo, että teon suunnitelmallisuus ja teon vaarallisuus sinänsä puoltaisivat ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista. Toisaalta käräjäoikeus ottaa huomioon A:n nuoren iän.

Käräjäoikeus painottaa harkinnassaan A:n nuorta ikää ja katsoo, että vankeusrangaistus voidaan tuomita A:lle ehdollisena. Ehdollisen vankeuden koeaika on kaksi vuotta ja siten koeaika päättyy 7.6.2025.

A:ta koskevan nuoren seuraamusselvityksen mukaan valvonta on tarpeellinen. Näin ollen A tuomitaan ehdollisen vankeuden tehosteeksi rikoslain 6 luvun 10 §:n 3 momentin mukaiseen valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi.

B on puolestaan tuomittu kaksi kertaa aikaisemmin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin nuorena henkilönä tehdyistä rikoksista Pirkanmaan käräjäoikeuden 18.5.2021 ratkaisussa nro 121716 ja Pirkanmaan käräjäoikeuden 9.5.2022 ratkaisussa nro 119389, jossa B on tuomittu muun muassa nuorena henkilönä tehdystä ryöstöstä.

Näin ollen käräjäoikeus katsoo, että B:n kohdalla asiassa korostuu se, edellyttääkö B:n aikaisempi rikollisuus vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Sen sijaan käräjäoikeus katsoo, että B:n ikä huomioon ottaen rikoksen vakavuus ja rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys ei edellytä vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

Oikeuskirjallisuudessa (ks. Jussi Tapani – Matti Tolvanen, Rikosoikeus – Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano, 2016, s. 145-148) on katsottu, että toinen vankeusrangaistus voidaan vielä pääsääntöisesti tuomita ehdollisena. Lisäksi Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeen seurantatapauksissa tuomituista kolmansista tuomioista noin kaksi kolmasosaa oli ollut ehdottomia. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että yhden vuoden rikokseton vuosi saattaisi estää uusimiskriteerin soveltamisen. Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on myös esitetty, että rikoksetonta elämää tulisi olla 2-4 vuotta edellisen tuomion koeajan lopusta lukien.

Tässä tapauksessa ehdotonta vankeusrangaistusta puoltaisi B:n aikaisemman rikollisuuden samankaltaisuus nyt syyksi luetun rikoksen kanssa, sillä B on aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistukseen nuorena henkilönä tehdystä ryöstöstä. Lisäksi ehdotonta vankeutta puoltaisi se, että nyt syyksi luettu törkeän ryöstön yritys on tehty aikaisempien ehdollisten vankeuksien koeajalla.

Sen sijaan ehdollista vankeutta puoltaisi rikosten välillä kulunut aika. B on syyllistynyt nyt syyksi luettuun rikokseen noin vuoden kuluttua edellisestä tuomioista. Lisäksi ehdollista vankeutta puoltaisi se, että B on syyllistynyt aikaisemmissa tuomioissa syyksi luettuihin rikoksiin alle 18-vuotiaana.

Arvioitaessa aikaisemman rikollisuuden vaikutusta kokonaisuutena käräjäoikeus päätyy siihen, ettei B:n aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottoman vankeuden tuomitsemista, vaan vankeusrangaistus voidaan tuomita B:lle vielä kolmannen kerran ehdollisena. Ehdollisen vankeuden koeaika on kaksi vuotta ja siten koeaika päättyy 7.6.2025.

Käräjäoikeus katsoo kuitenkin, ettei ehdollista vankeutta ole pidettävä riittävänä rangaistuksena B:lle hänen syyksi luetusta rikoksesta. Näin ollen B:lle tuomitaan ehdollisen vankeuden ohessa 90 tuntia yhdyskuntapalvelua.

A ja B ovat olleet tämän asian vuoksi vailla vapauttaan 12.4.-19.5.2023 ja 2.-8.6.2023.

Vapaudenmenetysaikaa ei ole vähennetty B:lle tuomitun ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena tuomitusta yhdyskuntapalvelusta (ks. KKO 2015:102).

Asian näin päättyessä hylätään syyttäjän vaatimukset B:lle aikaisemmin tuomittujen ehdollisten vankeuksien täytäntöönpanoista.

- -

- -

Tuomiolauselma

Vastaaja

B

Syyksi luettu rikos

1. Törkeän ryöstön yritys
12.04.2023
Rikoslaki 31 luku 2 § 2
Rikoslaki 5 luku 3 §

Rangaistusseuraamus

Vankeus
Syyksi luetut rikokset 1
1 vuosi 10 kuukautta vankeutta
Vapaudenmenetysaika 12.4. - 19.5.2023 ja 2. - 8.6.2023
Vankeusrangaistus on ehdollinen
Koeaika päättyy 7.6.2025
Ehdollisen vankeuden ohessa yhdyskuntapalvelua 90 tuntia
Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu
tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

- -

Asian ovat käräjäoikeudessa ratkaisseet käräjätuomari Matti Vaattovaara sekä kaksi lautamiestä.

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valittaja

Apulaissyyttäjä

Vastapuoli

Pääkäsittely

Hovioikeus on 15.1.2024 toimittanut asiassa pienimuotoisen pääkäsittelyn erillisen pöytäkirjan mukaisesti.

Valitus

Vaatimukset

Syyttäjä on vaatinut, että B tuomitaan ehdollisen vankeuden ja oheisseuraamuksen asemesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja että B:lle 9.5.2022 tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus määrätään täytäntöönpantavaksi.

Perusteet

Tuomittu rangaistus on liian lievä.

B:n syyksi luettu törkeän ryöstön yritys on vakava rikos. Asianomistaja on ollut tilanteessa yksin. Tekijöitä on ollut kaksi. Teko on ollut suunniteltu. Asianomistaja ei ole myötävaikuttanut tekoon. Tekijät ovat käyneet asianomistajaan käsiksi ja uhanneet häntä lähietäisyydeltä pitkäteräisellä veitsellä. Teko on jäänyt yritykseksi, koska asianomistaja on ottanut veitsen terästä kädellään kiinni ja huutanut apua, jolloin tekijät ovat paenneet paikalta. Asianomistajalle on veitseen tarttumisesta aiheutunut käteen verta vuotava haava. Tilanteessa on ollut käsillä vakava hengen ja terveyden vahingoittamisen vaara.

B on tuomittu aikaisemmin kaksi kertaa ehdolliseen vankeusrangaistukseen nuorena henkilönä tehdyistä rikoksista, 18.5.2021 muun ohella pahoinpitelystä ja 9.5.2022 muun ohella ryöstöstä ja kahdesta pahoinpitelystä. Nyt kysymyksessä oleva teko 12.4.2023 on tehty ehdollisten vankeusrangaistusten koeajalla, 9.5.2022 määrätyn koeajan alkupuolella vähän yli vuoden kuluttua aiemmasta ryöstörikoksesta.

Ottaen huomioon rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys, tekijän aikaisempi rikollisuus, aikaisemman rikollisuuden samankaltaisuus ja uuteen rikokseen syyllistyminen kahden ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajalla oikeudenmukainen seuraamus on ehdoton vankeusrangaistus, siitä huolimatta, että B on teon tehdessään ollut 18-vuotias ja aiemmin syyllistynyt rikoksiin vain nuorena henkilönä.

Näillä perusteilla B:lle 9.5.2022 tuomittu neljän kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus on määrättävä pantavaksi täytäntöön.

Vastaus

B on vaatinut, että valitus hylätään.

Käräjäoikeuden tuomio on oikea. Tuomittu rangaistus ei ole liian lievä. B on tuomittu ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella yhdyskuntapalveluun. B on ollut teon tehdessään 18-vuotias. Teko ja B:n syyllisyys ei ole ollut lajissaan erityisen vakava. Asianomistajan käteen on aiheutunut pienehkö haava johtuen siitä, että hän on tarttunut teossa esillä olleen veitsen teräosaan. Teräasetta ei ole käytetty vahingoittamistarkoituksessa. Tilanteessa ei ole ollut käsillä vakavaa hengen ja terveyden vaaraa. B on aikaisemmin tuomittu vain kaksi kertaa ehdolliseen vankeusrangaistukseen rikoksista, jotka on tehty alle 18-vuotiaana. B:n elämäntilanne on vakiintunut. Häntä ei ole aikaisemmin tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Sanktiokumulaation estämiseksi aikaisempaa ehdollista vankeusrangaistusta ei tule määrätä täytäntöönpantavaksi osaksikaan.

Asian käsittelyn täydentäminen – asianosaisten kirjalliset lausumat

B ja hänen puolustajansa ovat hovioikeuden pääkäsittelyssä 15.1.2024 kertoneet B:n käräjäoikeuden tuomion 8.6.2023 jälkeen annetuista Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomiosta 5.12.2023 ja Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiosta 14.12.2023. Koska tuomiot eivät ole ilmenneet rikosrekisteritiedoista, hovioikeus on pääkäsittelyn päätyttyä tilannut ne käräjäoikeuksista, ja sen varalta, että B tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen, varannut asianosaisille tilaisuuden antaa kirjalliset lausumat aikaisempien vankeusrangaistusten huomioon ottamisesta tässä asiassa rikoslain 7 luvun 6 §:n nojalla.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettu laki 6 luku 13 §
Oikeudenkäymiskaari 26 luku 25 §

Syyttäjä on hovioikeudelle 18.1.2024 toimittamassaan kirjelmässä lausunut sen varalta, että B tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen, että kun otetaan rikoslain 7 luvun 6 §:n nojalla huomioon B:lle 5.12.2023 ja 14.12.2023 tuomitut ehdottomat vankeusrangaistukset, nyt kysymyksessä olevasta teosta tulisi tuomita 7 kuukautta vankeutta, ja mikäli B:lle 9.5.2022 tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus määrätään tässä asiassa täytäntöönpantavaksi, yhteinen rangaistus on 8-9 kuukautta vankeutta.

B on hovioikeudelle 19.1.2024 toimittamassaan kirjelmässä lausunut sen varalta, että B tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen, että ottaen huomioon tuomiot 5.12.2023 ja 14.12.2023 käsillä olevasta teosta tulisi tuomita 5-6 kuukautta vankeutta. Aikaisemman ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpano ei ole perusteltua ottaen erityisesti huomioon se, että aiemmat rikokset on tehty nuorena henkilönä.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Sovellettavat säännökset ja oikeusohjeet

Rikoslain 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista (ks. HE 44/2002 vp s. 205-206). Lajivalinnassa on lisäksi otettava saman luvun 3 §:n mukaisesti huomioon muun muassa rangaistuskäytännön yhtenäisyys ja rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavat perusteet. Edelleen mainitun luvun 10 §:n 1 momentin mukaan, jos ehdollista vankeutta yksinään on pidettävä riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta, voidaan sen ohessa tuomita sakkoa, tai jos ehdollinen vankeus on kahdeksan kuukautta tai sitä pidempi, vähintään 14 ja enintään 120 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että mitä lähempänä rangaistus on kahta vuotta vankeutta, sitä painavampia perusteita tarvitaan, jotta rangaistus voidaan tuomita ehdollisena (HE 44/2002 vp s. 205 ja KKO 2019:29, kohta 26).

Rikoslain 6 luvun 7 §:n 2 kohdan mukaan rangaistusta lieventävänä seikkana on otettava huomioon myös tekijän korkea ikä, heikko terveydentila ja muut henkilökohtaiset olot, jos vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi näistä syistä kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen. Säännöstä koskevissa perusteluissa korkean iän yhteydessä lausutaan iän merkityksestä myös, että kehitysiässä oleva vaikutuksille altis nuori kokee laitoselämän ja ympäristön muutoksen voimakkaammin kuin kypsään ikään ehtinyt henkilö. Koulutuksen kannalta ratkaisevien elinvuosien hukkaaminen vankilaan merkitsee myös nuoren tulevaisuuden kannalta usein korvaamatonta menetystä. Tarkasteltavat perusteet koskevat ensi sijassa valintaa ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä, mutta niillä on myös merkitystä ehdottoman vankeuden pituudesta päätettäessä (HE 44/2002 vp s. 199-200 ja KKO 2020:37, kohta 22). Pitkään vankeusrangaistukseen liittyvät haitalliset vaikutukset nuoren kehitykseen on syytä ottaa huomioon myös 18 vuotta täyttäneen vastaajan rangaistusta määrättäessä, vaikkakin vähäisemmässä määrin. (KKO 2017:69, kohdat 36-39)

Lajivalintaa koskevaa ratkaisua tehtäessä on otettava huomioon myös periaate rangaistusjärjestelmän asteittaisesta ankaroitumisesta. Tällä tarkoitetaan seuraamuksen määrän ja lajin ankaroittamista asteittain rikoksen vakavuuden ja uusimisen mukaan (KKO 2020:55, kohta 15). Tämän mukaisesti rangaistuslajia valittaessa voidaan kiinnittää huomiota myös tekijän aikaisempaan rikollisuuteen.

Ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välinen rangaistuslajin valinta on kokonaisharkintaa (esim. KKO 2010:18, kohta 9).

Seuraamusselvitys

Hovioikeuden hankkiman nuorta ja yhdyskuntapalveluun soveltumista koskevan seuraamusselvityksen 28.11.2023 ja B:n hovioikeuden suullisessa käsittelyssä kertoman perusteella B on kesäkuussa 2023 muuttanut Jyväskylään tuetun asumisen piiriin. B:llä on ollut viikoittain kontakti tukihenkilön kanssa. B on ollut sitoutunut tuen vastaanottamiseen mutta myös jättänyt joitakin tapaamisia väliin. B:n mukaan Jyväskylässä asuvat B:n läheiset tukevat häntä rikoksettomaan elämään. B on syksyllä 2023 jättänyt aloittamatta hänelle järjestetyn työkokeilun kertomansa mukaan jaksamisensa heikennyttyä keskeneräisten rikosprosessien myötä. B:llä on tarkoitus hakea ammattikouluun, joka oli aikaisemmin jäänyt kesken. B oli ennen Jyväskylään muuttoa asunut Pirkanmaalla, alle 18-vuotiaana muutaman vuoden sijaishuollon eri yksiköissä. B:n rikokset ovat olleet yhteydessä B:n kaveripiiriin ja alkoholinkäyttöön, joka on yhteydessä myös rikoksenuusimisriskiin. Kertomansa mukaan B on pyrkinyt rikoksettomaan elämään ja vähentämään alkoholinkäyttöään ja ottamaan etäisyyttä aiempaan kaveripiiriinsä. B on arvioinut kykenevänsä hallitsemaan alkoholinkäyttöään yhdyskuntapalvelun edellyttämällä tavalla. Seuraamusselvityksen mukaan B on tarpeen tuomita valvontaan mahdollisen ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa. B on suostunut yhdyskuntapalveluun ja hänellä on edellytykset suoriutua siitä. B:n soveltumista käräjäoikeuden tuomitsemaan oheisseuraamukseen ei ole asiassa riitautettu eikä sitä ole ilmennyt aihetta epäillä.

Rangaistuslajin valinta

Nuori ikä ja teon osoittama syyllisyys

B (s. 21.11.2004) on ollut 18 vuoden 4 kuukauden ikäinen syyllistyessään törkeän ryöstön yritykseen (12.4.2023). Ei ole ilmennyt, että hän olisi 12.4.2023 jälkeen syyllistynyt uusiin rikoksiin. B:n syyllisyyttä arvioitaessa ilmeistä on, että rikoksen tekemiseen on vaikuttanut jossain määrin myös B:n ikään liittyvä kypsymättömyys. Lisäksi B on viitannut pyrkimykseensä irtautua ongelmallisesta päihteiden käyttämisestä sekä haluunsa hakeutua opiskelemaan. B:n nuori ikä ja muut sanotut seikat puoltavat vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdollisena.

Kyse on ollut etukäteen suunnitellusta törkeän ryöstön yrityksestä, johon B on syyllistynyt ollessaan nuorena henkilönä tehdystä ryöstöstä tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajalla. B:llä on ollut mukanaan teräase, jota hän on myös käyttänyt teon yhteydessä. B on yhdessä toisen henkilön kanssa yrittänyt ryöstää asianomistajan tämän ollessa kerrostalon rappukäytävässä menossa kotiinsa. Nämä B:n syyllisyyteen liittyvät seikat puoltavat B:n tuomitsemista ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Rikoksen vakavuus

Törkeän ryöstön yritys on vakava rikos, mitä osoittaa myös B:lle tuomitun vankeusrangaistuksen pituus. Ryöstörikos on tehty yhdessä toisen henkilön kanssa, siihen on liittynyt suunnitelmallisuutta ja siinä on käytetty hengenvaarallista välinettä, veistä. B on uhannut asianomistajaa veitsellä lähietäisyydeltä siten, että asianomistajaa on pidetty kiinni ja veistä on pidelty tämän kaulan ja ylävartalon välittömässä läheisyydessä, kuten tallenteelta voidaan havaita. Tilanne on ollut vaarallinen. Asianomistajalle on aiheutunut veitseen tarttumisesta käteen verta vuotanut haava. Vaikka törkeä ryöstö on jäänyt yritykseksi ja teolla tavoitellun omaisuuden määrä on ollut varsin vähäinen, teon vakavuus, erityisesti sen vaarallisuus asianomistajalle, sekä edellä todettu teosta ilmenevä tekijän syyllisyys puoltavat ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista.

Aikaisempi rikollisuus

Rikosrekisteritietojen mukaan B on ennen nyt käsiteltävää asiaa tuomittu nuorena henkilönä 9.5.2022 neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, jonka koeaika päättyy 9.5.2024, ja valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi, kahdesta pahoinpitelystä 16.5.2021, alkoholirikkomuksesta, toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta 26.11.2021 ja ryöstöstä 19.2.2022. Lisäksi B on aikaisemmin tuomittu nuorena henkilönä 18.5.2021 kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, jonka koeaika on päättynyt 17.5.2023, pahoinpitelystä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta 13.2.2021.

Ottaen huomioon rangaistusjärjestelmän asteittaisen ankaroitumisen periaate ja se, että B:tä ei ole aikaisemmin tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, puoltaa ehdollisen vankeusrangaistuksen ja sen ohessa yhdyskuntapalvelun tuomitsemista.

B on 12.4.2023 syyllistynyt nyt kysymyksessä olevaan törkeän ryöstön yritykseen ollessaan kahden eri ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajalla, joista 9.5.2022 tuomitusta koeajasta oli kulunut noin puolet. B:n aikaisempi rikollisuus on käsittänyt ryöstön ja väkivaltarikollisuuden ohella toisen kotirauhaan kohdistuneen rikoksen. B on myös näiden rikosten yhteydessä tuomittu teräaseen hallussapidosta, kuten hän on itsekin hovioikeudessa kertonut.

B:n aikaisempi samankaltainen rikollisuus ja se, että B ei ole ojentunut kahdesta aiemmasta ehdollisesta tuomiosta, puoltaa ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista.

Kokonaisharkinta

Asiaa kokonaisuutena harkittuaan hovioikeus katsoo, että tässä tapauksessa ehdollista vankeusrangaistusta vastaan puhuvat seikat, rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys ja tekijän aikaisempi rikollisuus ovat ehdollisen vankeusrangaistuksen puolesta puhuvia seikkoja painavampia. B:n syyksi luettu törkeän ryöstön yritys osoittaa niin suurta syyllisyyttä, ettei hänen iälleen voi antaa rangaistuksen lajivalinnassa ratkaisevaa merkitystä. Näin ollen käräjäoikeuden tuomitsema ehdollinen vankeusrangaistus ja yhdyskuntapalvelu on riittämätön seuraamus ja B:lle tuomittava vankeusrangaistus on määrättävä ehdottomaksi.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpano

Rikoslain 2 b luvun 5 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä ehdollisen vankeuden pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan hänet olisi tuomittava ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä. Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin voi myös määrätä ehdollisen vankeuden täytäntöönpantavaksi vain osaksi, jolloin rangaistus jää muulta osin ehdolliseksi entisin koeajoin.

Keski-Suomen käräjäoikeus on 5.12.2023 jo määrännyt kokonaan täytäntöönpantavaksi Pirkanmaan käräjäoikeuden 9.5.2022 tuomitseman 4 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen ja tuominnut siitä ja B:n syyksi luetusta ryöstön yrityksestä yhteisen vankeusrangaistuksen. Näin ollen tätä aiempaa ehdollista vankeusrangaistusta ei voida määrätä hovioikeudessa täytäntöönpantavaksi enää tämän asian yhteydessä.

Rangaistuksen kohtuullistaminen aikaisemmin tuomitun rangaistuksen perusteella

Edellä on lausuttu, että B on tuomittava ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Rikoslain 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan, jos ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai yhdistelmärangaistukseen tuomittua syytetään hänen ennen tämän rangaistuksen tuomitsemista tekemästään muusta rikoksesta, voidaan aikaisempi ehdoton vankeusrangaistus tai
yhdistelmärangaistus ottaa uutta rangaistusta määrättäessä kohtuuden mukaan huomioon rangaistusta alentavana tai lieventävänä seikkana. Uudesta rikoksesta voidaan myös tuomita laissa sille säädettyä vähimmäisaikaa lyhyempään vankeusrangaistukseen tai katsoa aikaisempi rangaistus riittäväksi seuraamukseksi myös myöhemmin käsiteltäväksi tulleesta rikoksesta.

Rikoslain 7 luvun 6 §:n 1 momentin sanamuodon mukaan aikaisempi ehdoton vankeusrangaistus voidaan siis ottaa uutta rangaistusta määrättäessä huomioon. Säännöksen tarkoitus, rikosten ilmituloon ja oikeuskäsittelyn ajankohtaan liittyvien sattumanvaraisten seikkojen vaikutuksen estäminen sekä yhdenvertainen kohtelu edellyttävät, että muutoksenhaussa voidaan ottaa huomioon kaikki sellaiset rangaistukset, jotka on tuomittu teoista, jotka olisi voitu käsitellä samalla kertaa riippumatta siitä, onko tuomio annettu ennen valituksen kohteena olevaa tuomiota vai sen jälkeen. (KKO 2018:72, kohta 12)

B on muutoksenhaun kohteena olevan käräjäoikeuden tuomion 8.6.2023 jälkeen tuomittu Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomiolla 5.12.2023 ryöstön yrityksestä 17.12.2022 ja täytäntöönpannusta 9.5.2022 tuomitusta ehdollisesta vankeusrangaistuksesta yhteiseen 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Lisäksi B on Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiolla 14.12.2023 tuomittu 1.4.2023 tehdystä törkeästä ryöstöstä yhteiseen 2 vuoden 1 kuukauden vankeusrangaistukseen. Nyt kysymyksessä oleva törkeä ryöstön yritys 12.4.2023 olisi voitu käsitellä samalla kertaa kuin 5.12.2023 ja 14.12.2023 B:n syyksi luetut rikokset, jolloin kaikista rikoksista olisi määrätty yhteinen vankeusrangaistus. Näin ollen rangaistusta määrättäessä on rikoslain 7 luvun 6 §:n nojalla otettava kohtuuden mukaan huomioon B:lle 5.12.2023 ja 14.12.2023 tuomitut ehdottomat vankeusrangaistukset.

Näillä perusteilla hovioikeus päätyy siihen, että oikeudenmukainen rangaistus B:n syyksi luetusta törkeän ryöstön yrityksestä on noin kolmasosa käräjäoikeuden mittaamasta vankeusrangaistuksesta eli 6 kuukautta vankeutta.

- - -

Tuomiolauselma

Vastaaja

B

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

Rangaistusseuraamukset

Vankeus
Syyksi luetut rikokset 1
6 kuukautta vankeutta
Vapaudenmenetysaika 12.4. - 19.5.2023 ja 2. - 8.6.2023
Rangaistusta alentavana on otettu huomioon:

  • Pirkanmaan käräjäoikeus 14.12.2023, ratkaisu 147831
  • Keski-Suomen käräjäoikeus 5.12.2023, ratkaisu 149469

- -
Asian ovat hovioikeudessa ratkaisseet hovioikeudenneuvos Petteri Korhonen, hovioikeudenneuvos Jukka Mäkelä (eri mieltä) ja hovioikeudenneuvos Tapio Kaarniemi.

Äänestys.

Lainvoimainen.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa R 23/640

Hovioikeudenneuvos Jukka Mäkelä:

Hyväksyn käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen B:lle tuomitun vankeusrangaistuksen ehdollisuudesta ja oheisseuraamuksesta.

Äänestyksen lopputulos huomioon ottaen olen ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta ja rangaistuksen mittaamisesta samaa mieltä kuin enemmistö.

- -