Lapsiasioiden sovittelu Keski-Suomen käräjäoikeudessa

Lapsiasioiden sovittelussa voidaan sovitella lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita.

Sovittelun tarkoitus

Sovittelun tarkoitus on saada vanhempien välinen keskusteluyhteys avatuksi ja kiinnittää huomio lapsen tilanteeseen sekä vanhempien yhteistoimintaan. Sovittelussa vanhemmilla on mahdollisuus saada asia sovituksi kokonaan tai ainakin joiltain osin lapsen edun mukaisella kestävällä ratkaisulla, joka toimii lapsen ja vanhempien arjessa ja jonka noudattamiseen vanhemmat voivat sitoutua.


Sovitteluun osallistuvat henkilöt

Sovittelijana toimii Keski-Suomen käräjäoikeudessa lapsiasioita käsittelevä käräjätuomari ja asiantuntija-avustajana toimii Jyväskylän perheneuvolan psykologi tai lapsi- ja perheasioihin perehtynyt sosiaalityöntekijä. Kummankin vanhemman tulee olla sovitteluistunnossa läsnä, ja vanhemmalla on mahdollisuus käyttää lakimiesavustajaa, joskin sovitteluun voi hyvin osallistua myös ilman avustajaa.

Lapsen toivomusten selvittäminen sovittelussa käsiteltävistä asioista

Vanhemman on ennen sovittelua keskusteltava lapsen kanssa tämän toivomuksista ja tarpeista hänen tulevaisuutensa järjestämisessä ottaen huomioon lapsen ikä ja kehitysaste.


Sovittelun kustannukset

Vanhemmat vastaavat itse omista kustannuksistaan. Käräjäoikeus perii sovittelusta käsittelymaksun (vuonna 2020 260 euroa, jos sovittelu aloitetaan tai 100 euroa, jos sovittelua ei aloiteta). Käyttäessään avustajaa vanhemmat vastaavat vain oman avustajansa kustannuksista. Sovitteluun voi saada julkista oikeusapua, jos sen edellytykset täyttyvät.


Sovitteluun pääseminen

Sovittelu on mahdollista, mikäli molemmat vanhemmat sitä haluavat. Toinen vanhempi tai vanhemmat yhdessä voivat vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä pyytää asian käsittelemistä sovittelussa. Pyynnössä on tarpeellista lyhyesti kertoa henkilötietojen lisäksi lapsen tilanne, vanhempien näkemykset ja erimielisyys. Mikäli asia on jo käräjäoikeuden käsittelyssä, sovittelupyyntö voi olla vapaamuotoisempi. Käräjäoikeus harkitsee sopiiko asia sovitteluun.


Sovinto

Sovinnon löydyttyä, käräjäoikeus vahvistaa sen vanhempia sitovaksi.

Jos sovintoa ei synny, käräjäoikeudessa vireillä ollut asia palautuu oikeudenkäyntiin. Mikäli asia ei ole ollut vireillä, vanhemmat voivat halutessaan saattaa sen käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Koska sovittelu on luottamuksellista ja sovittelijalla sekä asiantuntija-avustajalla on salassapitovelvollisuus, eivät he osallistu asian jatkokäsittelyyn.

Lisätietoa

Riidan sovittelu

Huoltoriidan sovittelu tuomioistuimessa

Sovitteluhakemus lapsiasioissa (pdf, 0.09 Mt)

Eron jälkeisen vanhemmuuden tueksi sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut vanhemmuussuunnitelman, joka löytyy osoitteesta: https://stm.fi/documents/1271139/4816712/Vanhemmuussuunnitelma+osa+3+Suunnitelmapohja

 
Julkaistu 19.2.2020