Kuka voi päästä velkajärjestelyyn?

Velkajärjestely on velkojen järjestelykeinoista viimeisin. Ennen velkajärjestelyä täytyy siis selvittää, voiko tilanteen ratkaista muilla keinoin.

Velkajärjestelylle on tiettyjä edellytyksiä ja esteitä. Jos pohdit, voisitko päästä velkajärjestelyyn, ota yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan. Talous- ja velkaneuvoja arvioi tilanteesi ja antaa lisätietoja velkajärjestelystä. Jos järjestely vaikuttaa mahdolliselta, neuvoja auttaa sinua velkajärjestelyyn hakeutumisessa.

Päätöksen velkajärjestelyyn pääsemisestä tekee tuomioistuin.

Velkajärjestelyn edellytykset

 • Asuinpaikkasi on Suomi tai omaisuutesi ja velkasi ovat pääosin Suomessa.
 • Maksukykysi ei riitä kaikkien velkojesi maksuun. Maksukykysi voi olla heikentynyt sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun sinusta riippumattoman elämäntilanteen muutoksen takia.
 • Olet selvittänyt, voiko velkasi järjestellä muutoin kuin velkajärjestelyllä.

Jos olet yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja, on velkajärjestelyn edellytyksenä että:

 • Pääasiallinen toimipaikkasi on Suomessa.
 • Olet selvittänyt, voiko velkasi järjestellä muutoin kuin velkajärjestelyllä.
 • Jos sinulla on aiempaan elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja, on velkajärjestelyn edellytyksenä, että aiempi elinkeinotoiminta on päättynyt.

Velkajärjestelyn esteet

Velkajärjestelylle on laissa asetettu tiettyjä esteitä. Velkajärjestelylle voi olla väliaikainen tai yleinen este, josta tuomioistuin päättää hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Velkajärjestely on mahdollista saada esteistä huolimatta, jos sille on painavia syitä. Arvioinnissa otetaan huomioon henkilökohtainen elämäntilanteesi. Päätös velkajärjestelystä tehdään kokonaisharkintana. Talous- ja velkaneuvojan kanssa voit keskustella tilanteestasi.

Väliaikainen este

Väliaikainen este voi muodostua silloin, kun tulosi ovat väliaikaisesti pienemmät kuin normaalisti. Väliaikaisia esteitä voivat olla esimerkiksi varusmiespalvelus, äitiys- ja vanhempainvapaa, opiskelu tai lyhytaikainen työttömyys.

Jos tuomioistuin toteaa väliaikaisen esteen ja hylkää velkajärjestelyhakemuksen, voidaan velkajärjestelyä hakea uudelleen, kun väliaikainen este on poistunut.

Yleinen este

Jos tuomioistuin toteaa yleisen esteen olemassa olon, velkajärjestely voidaan myöntää esteestä huolimatta, jos siihen on painavia syitä. Velkajärjestelyn yleisiä esteitä ovat muun muassa seuraavat asiat:
 • Velkaantuminen johtuu oman taloudellisen aseman tarkoituksellisesta heikentämisestä, tai olet antanut taloudestasi virheellisiä tietoja velkajärjestelyä varten.
 • Sinulle on määrätty rikoksen perusteella maksuvelvollisuus tai olet epäiltynä tai syytteessä rikoksesta, josta voidaan määrätä maksuvelvollisuus.
 • Merkittävänä pidettävää velkaa on syntynyt elinkeinotoiminnassa, jossa on esimerkiksi laiminlyöty lakisääteisiä velvollisuuksia muista kuin maksukyvyttömyydestä johtuvista syistä.
 • Velkaantumiseen johtaneita toimiasi voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää piittaamattomina ja vastuuttomina.
 • Olet aikaisemmin saanut velkajärjestelyn, jonka maksuohjelman vahvistamisesta ei ole vielä kulunut 13 vuotta tai maksuohjelma ei ole vielä päättynyt.
Tuomioistuin voi tehdä velkajärjestelyn aloittamispäätöksen, jos velkajärjestelyn aloittamiselle on painavia syitä. Yleinen este pidentää maksuohjelman kestoa.


Tuomioistuin voi hylätä velkajärjestelyhakemuksen, jos painavia syitä ei ole. Yleinen este on yleensä luonteeltaan pysyvä. Velkajärjestelyä voi hakea myöhemmin uudelleen yleisestä esteestä huolimatta, kun painavia syitä on riittävästi.

Painavat syyt

Velkajärjestely on mahdollista saada, vaikka sille olisi todettu este. Tällaisessa tilanteessa tuomioistuin voi myöntää velkajärjestelyn painavilla syillä. Painavat syyt on kirjattu lakiin. Tuomioistuin arvioi velkaantumisen päättymisestä kuluneen ajan, muut velallisen olosuhteet esimerkiksi terveydentilan ja iän, velallisen toimet velkojen maksamiseksi ja velkajärjestelyn merkityksen sekä velalliselle että velkojalle. Velkajärjestelyn myöntämisessä korostuu aina kokonaisharkinta esteitä ja painavia syitä arvioitaessa.

Julkaistu 23.9.2022