Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu käräjäoikeudessa

Huoltoriidan tuomioistuinsovittelu on vaihtoehto pitkälle ja raskaalle oikeudenkäynnille. Se on tarkoitettu erityiseksi sovittelupalveluksi silloin, kun vanhemmille muissa eropalveluissa tarjottu apu on osoittautunut riittämättömäksi.

Katso video asiantuntija-avusteisesta tuomioistuinsovittelusta.

Sovittelussa voidaan käsitellä lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia vanhempien erimielisyyksiä.

Lisäksi sovittelussa voidaan ratkaista monia sellaisia lapsen arkeen liittyviä kysymyksiä, joita ei voida käsitellä oikeudenkäynnissä. Sovittelun tavoitteena on saada aikaan lapsen edun mukainen, kestävä sopimus vanhempien välille.

Asia voidaan siirtää sovitteluun myös vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Tällöin oikeudenkäynti keskeytetään odottamana sovittelun lopputulosta.

Sovittelijana toimii perheasioihin perehtynyt tuomari ja häntä avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija (yleensä psykologi tai sosiaalityöntekijä). Sovittelijatuomari on eri henkilö kuin huoltoriita-asiaa oikeudenkäynnissä käsittelevä tuomari. Moniammatillinen työpari tarjoaa vanhemmille tukea sekä juridisten että psyykkisten eroon liittyvien konfliktien ratkaisemiseksi. Asiantuntijan avulla pyritään varmistamaan, että sovittelussa käsitellään lapsen edun kannalta keskeiset seikat ja että saavutettu sovinto ovat lapsen edun mukaisia.

Sovittelu on vapaamuotoista ja keskustelevaa. Vanhemmat voivat käyttää sovittelussa tukena lakimiesavustajaa.

Sovittelu etenee pääasiassa yhdessä käytävin keskusteluin ja neuvotteluin, mutta tarvittaessa sovittelija voi keskustella vanhempien kanssa myös erikseen. Vanhempien kanssa sovittaessa sovittelija ja asiantuntija-avustaja voivat keskustella myös lapsen kanssa.

Sovittelija voi vahvistaa sovittelussa syntyneen sopimuksen, jolloin siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen.

Sovittelun etuja

Vanhempien sovinto edistää lapsen hyvinvointia ja turvaa yleensä lapsen suhteen säilymisen kumpaankin vanhempaan.

Sovitteluun pääsee nopeasti. Sovitteluistunto järjestetään kuuden viikon kuluessa siitä, kun sovittelun aloittamisesta on tehty päätös.

Sovittelu on oikeudenkäyntiä nopeampi menettely. Sopimukseen voidaan päästä jo yhden tapaamisen aikana. Ellei näin käy, sovittelussa voidaan edetä vähitellen ja tehdä lyhytaikaisia kokeilusopimuksia.

Sovittelu on vapaaehtoista. Sovittelun aloittaminen edellyttää kummankin vanhemman suostumusta ja sovittelun voi lopettaa missä vaiheessa tahansa.

Sovittelija voi vahvistaa sovittelussa tehdyn sopimuksen. Vahvistettu sopimus rinnastuu tuomioistuimen päätökseen ja on täytäntöönpanokelpoinen.

Sovittelu on edullinen vaihtoehto

Sovittelusta peritään käsittelymaksu. Kunnan nimeämän asiantuntija-avustajan käyttö on vanhemmille maksutonta. Vanhempi vastaa itse lakimiesavustajansa palkkiosta.

Jos vanhemmalle on myönnetty oikeusapua, lakimiehen kustannukset maksetaan valtion varoista oikeusapupäätöksen mukaisesti kokonaan tai osittain. Oikeusapupäätös haetaan valtion oikeusaputoimistoista. Lisätietoa oikeusavun verkkosivuilta.

Miten sovitteluun pääsee?

Vanhemmat voivat joko yhdessä tai erikseen hakea sovittelua lapsen asuinpaikan käräjäoikeudelle toimitettavalla vapaamuotoisella hakemuksella. Osapuolet voivat tehdä hakemuksen yhdessä tai erikseen. Hakemuksessa tulee ilmoittaa osapuolten nimet ja yhteystiedot, ne seikat, joihin hakija haluaa sovittelussa ratkaisua ja lyhyt selostus erimielisyydestä.

Jos hakemuksen on tehnyt toinen vanhempi yksin, käräjäoikeus tiedustelee toiselta vanhemmalta suostumusta sovitteluun, koska sovittelun aloittaminen edellyttää kummankin vanhemman hyväksyntää.

Osapuolet voivat ilmoittaa halunsa sovitteluun myös oikeudenkäynnin ollessa vireillä. Lisätietoja saa paikallisesta käräjäoikeudesta.


Lataa Huoltoriidan sovittelu tuomioistuimessa -esite

suomeksi [pdf, 2.1 Mt]

ruotsiksi [pdf, 2.1 Mt]

englanniksi [pdf, 1.8 Mt]

ranskaksi [pdf, 1.8 Mt]

arabiaksi [pdf, 434.7 kt]

somaliksi [pdf, 1.8 Mt]

venäjäksi [pdf, 1.8 Mt]

Julkaistu 23.11.2023