Oikeudenkäyntimaksut yleisissä tuomioistuimissa

Oikeudenkäynnin kustannukset muodostuvat oikeudenkäyntimaksusta, oikeudenkäyntiavustajan palkkiosta ja todistajille maksettavista korvauksista.

Oikeudenkäyntimaksuja isompi kustannus asiansa oikeuteen vievälle on yleensä oikeudenkäyntiavustajan palkkio. Asianosainen kustantaa itse lainopillisen apunsa, ellei hänelle ole myönnetty oikeusapua tai valtion varoilla palkattua avustajaa. Jos jotakuta epäillään vakavasta rikoksesta, hän saa valtion varoilla palkatun puolustajan. Seksuaalirikoksen tai perheväkivallan uhri voi saada valtion varoilla palkatun avustajan tai tukihenkilön.

Jos asianosainen voittaa asiansa, vastapuoli tavallisesti korvaa hänen oikeudenkäyntikulunsa. Jos hän häviää asian, hän joutuu yleensä korvaamaan voittaneelle osapuolelle tämän oikeudenkäyntikulut. Myös valtion varoin kustannettua oikeusapua saanut joutuu yleensä korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos hän häviää asian oikeudessa.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä rikosasiassa, jos muutoksenhakutuomioistuin muuttaa alemman tuomioistuimen ratkaisua muutoksenhakijan eduksi.

Lähestymiskiellon hakeminen muuttui maksuttomaksi 1.10.2023. Jatkossa lähestymiskiellon hakijalta ei peritä maksua silloinkaan, kun hakemus hylätään tai asia raukeaa.

Korkein oikeus

530 euroa.

Rikosasiassa oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos korkein oikeus muuttaa alemman tuomioistuimen ratkaisua muutoksenhakijan eduksi.

Markkinaoikeuden ratkaiseman asian muutoksenhaussa maksu on samansuuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

Hovioikeudet

Hakemusasia 270 euroa.

Rikosasia, lähestymiskieltoasia ja ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 270 euroa. Rikosasiassa oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos muutoksenhakutuomioistuin muuttaa alemman tuomioistuimen ratkaisua muutoksenhakijan eduksi.

Muu asia 530 euroa.

Käräjäoikeudet

Rikosasia 270 euroa. Rikosasiasta ei peritä maksua silloin, kun syyttäjä ajaa syytettä.

Ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 270 euroa.

Riita-asia ja maaoikeusasia 530 euroa, paitsi:

 • yksipuolisella tuomiolla tai myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistu tai sillensä jäänyt oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu riita-asia, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään 65 euroa.
 • muu yksipuolisella tuomiolla tai myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistu tai sillensä jäänyt oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu riita-asia 86 euroa.
 • vastaajan riitauttama oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia 270 euroa.

Hakemusmaksut käräjäoikeudessa

Yleensä 270 euroa. Jos asia siirtyy riitaisena istuntokäsittelyyn, maksu kuten riita-asiassa.

Alla olevissa hakemusasioissa maksut ovat kuitenkin seuraavat:

Avioeroasia

210 euroa.

Jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 100 euroa.

Jos asia siirtyy istuntokäsittelyyn, maksu kuten riita-asiassa.

Jos molemmat puolisot hakevat avioeroa yhdessä, eivätkä mainitse hakemuksessa maksajaa, voidaan maksu periä kummalta puolisolta tahansa. Tällöin puolisot ovat yhteisvastuullisesti maksuvelvollisia, mikä tarkoittaa sitä, että jos laskun saanut puoliso ei maksa laskua, se voidaan periä toiselta. Hakemuksessa on hyvä ilmoittaa kenelle käräjäoikeus laskun ensisijaisesti lähettää.

Riita-asioiden sovittelu

 • jos sovittelua ei aloiteta 100 euroa
 • jos sovittelu aloitetaan 270 euroa

Konkurssi

 • konkurssiin asettamista koskeneessa asiassa hakijalta peritään 320 euroa,

jollei velallista aseteta konkurssiin

 • konkurssiin asettamisesta peritään konkurssipesältä 690 euroa
 • jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta 800 euroa
 • muusta kuin jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta peritään 320 euroa,

maksua ei kuitenkaan peritä, jos konkurssi jatkuu julkisselvityksenä

maksua ei kuitenkaan peritä asiassa, joka koskee turvaamistoimen tai pakkokeinon määräämistä, pesäluettelon vahvistamista tai muuta velallisen velvollisuutta, jälkivalvontaa taikka vahvistetun jakoluettelon oikaisemista tai muuttamista;

 • riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia siirretään riitaisena istuntokäsittelyyn, peritään maksu riitauttajalta kuten riita-asiassa.

Saneerausmenettely

 • asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa 320 euroa.
 • asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa 1060 euroa.
 • erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 320 euroa.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Velkajärjestelyasia, jossa hakijana on muu kuin velallinen, 270 euroa.

Siviilivihkiminen

Maksuton virka-aikana ja virkapaikalla. Virka-aikana mutta virkapaikan ulkopuolella 150 euroa. Virka-ajan ulkopuolella 250 euroa. Lisäksi vihkijälle tulee maksaa aiheutuneiden matkakustannusten korvaukset.

Kuolleeksi julistaminen

Asian käsittelystä käräjäoikeudessa peritään hakemusmaksu. Jos kuolleeksi julistaminen edellyttää kuuluttamista virallisessa lehdessä, peritään hakemusmaksun lisäksi virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä.

Julkaistu 4.10.2023