Tuomioistuinharjoittelu

Tuomioistuinharjoittelu

Hakuaika tuomioistuinharjoitteluun vuodelle 2025 oli 27.2. - 19.3.2024. Seuraava haku järjestetään 2025.

Tuomioistuinharjoittelulla tarkoitetaan lainkäyttötehtäviin perehdyttävää harjoittelujärjestelmää, joka koostuu työharjoittelusta, koulutuksesta ja seurannasta. Tuomioistuinharjoitteluun kuuluu kaksi kuuden kuukauden pituista harjoittelujaksoa. Harjoittelu voi tapahtua joko kokonaan käräjäoikeudessa tai osittain hovi- tai hallinto-oikeudessa, jolloin ensimmäisen käräjäoikeudessa suoritettavan kuuden kuukauden jakson jälkeen toinen jakso suoritetaan hovi- tai hallinto-oikeudessa.

Kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet

Tuomarinkoulutuslautakunta nimittää käräjänotaarin (harjoittelijan) käräjäoikeuteen, hovioikeuteen ja hallinto-oikeuteen harjoittelujaksoa vastaavaksi määräajaksi.

Käräjänotaariksi voidaan tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 3 luvun 2 §:n mukaisesti nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut, jolla on lainkäyttötehtävissä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet sekä soveltuvuus oikeudelliseen ratkaisutoimintaan.

Käräjänotaarin kielitaitoa koskeviin kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 10 luvun 9 §:ssä säädetään tuomarin kelpoisuusvaatimuksista. Kaksikielisessä käräjäoikeudessa voi kielellisten oikeuksien turvaamiseksi olla käräjänotaarin virkoja, joihin nimitettävillä on oltava tuomioistuinlain 10 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielitaito.

Hakumenettely

Tuomarinkoulutuslautakunta huolehtii harjoittelupaikkoja koskevan valtakunnallisen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä vuosittain, sekä harjoittelijoiden valinnasta ja nimittämisestä.

Tuomarinkoulutuslautakunta ilmoittaa harjoittelupaikat haettaviksi kerran vuodessa. Hakuilmoitus julkaistaan valtiolle.fi- rekrytointipalvelussa. Tuomioistuinharjoitteluun haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake valtiolle.fi -rekrytointikanavalla, tai jättämällä tuomarinkoulutuslautakunnalle osoitettu hakemus muulla hakuilmoituksessa mainitulla tavalla.

Samalla hakemuksella voi hakea useaan eri harjoittelupaikkaan. Haettavat harjoittelupaikat on ilmoitettava hakemuksessa etusijajärjestyksessä.

Yhdistelmäharjoittelu

Tuomioistuinharjoittelu voi tapahtua joko kokonaan käräjäoikeudessa tai osittain hovi- tai hallinto-oikeudessa. Viimeksi mainitussa, ns. yhdistelmäharjoittelussa, ensimmäinen kuuden kuukauden jakso suoritetaan käräjäoikeudessa, ja toinen kuuden kuukauden jakso joko hovi- tai hallinto-oikeudessa. Yhdistelmäharjoittelupaikkoja on vuosittain rajoitetusti, ja niiden määrästä ja sijoittumisesta päätetään haku- ja valintamenettelyn loppuvaiheessa. Tämän vuoksi hakija, joka toivoo pääsevänsä yhdistelmäharjoitteluun, merkitsee kiinnostuksensa yhdistelmäharjoitteluun hakulomakkeen asianomaiseen kohtaan. Samalla tulee merkitä, hakeeko yhdistelmäharjoitteluun hovi- vai hallinto-oikeuteen. Hakijalle ei kuitenkaan voida taata mahdollisuutta yhdistelmäharjoitteluun. Hakulomakkeelle merkitty toive päästä yhdistelmäharjoittelijaksi ei estä hakijaa tulemasta valituksi kokonaan käräjäoikeudessa suoritettavaan harjoitteluun, jos yhdistelmäharjoittelua ei voida tarjota.

Hakijoiden ansioiden pisteytysperusteet

Harjoittelijoita valittaessa noudatetaan tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisia kelpoisuusvaatimuksia. Lain 7 §:n mukaisesti arvioitaessa hakijoiden soveltuvuutta oikeudelliseen ratkaisutoimintaan otetaan huomioon hakijan opintomenestys, opintojen perusteella tai muutoin osoitettu oikeudellinen osaaminen ja työkokemus. Tämän vuoksi valintamenettelyssä ansiopisteitä kertyy opintomenestyksestä, työkokemuksesta ja muusta osoitetusta oikeudellisesta osaamisesta.

Haastattelut

Hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia voidaan arvioida haastattelemalla. Tuomarinkoulutuslautakunta päättää vuosittain siitä, suoritetaanko hakijoiden haastattelut. Haastattelut suoritetaan käytännön syistä pääosin käräjäoikeuksissa. Mahdolliseen haastatteluun valitaan eniten ansiopisteitä saaneita hakijoita.

Hakija kutsutaan haastatteluun vain yhteen käräjäoikeuteen. Haastatteluun kutsuttavat valitaan hakijoille edellä selostetuin tavoin kertyneiden ansiopisteiden mukaisessa järjestyksessä. Haastattelun toteuttaa se käräjäoikeus, joka on mahdollisimman korkealla hakijan etusijajärjestyksessä. Hakijan haastattelusta saama pistemäärä lisätään hakijan ansiopisteisiin, ja muodostuva kokonaispistemäärä ratkaisee, tuleeko hakija valituksi harjoitteluun. Hakija voi tulla valituksi myös muuhun käräjäoikeuteen, kuin missä hän on ollut haastateltavana.

Valinta ja nimittäminen

Hakijat valitaan harjoittelupaikkoihin kokonaispisteiden mukaisessa järjestyksessä. Harjoittelupaikkojen jaossa huomioidaan hakijoiden hakukohteilleen asettama etusijajärjestys siten, että hakija valitaan mahdollisimman korkealla hänen etusijajärjestyksessään olevaan hakukohteeseen. Hakija siis valitaan etusijajärjestyksessään ensimmäiseksi asettamaansa hakukohteeseen, jos hänen kokonaispisteensä siihen riittävät, ja elleivät riitä, valitaan hänet toiseksi asettamaansa hakukohteeseen, jne. Jos kahdella tai useammalla hakijalla on yhtä paljon pisteitä, sovelletaan valinnassa tasapistesääntöjä. Tasapistesäännöt on selostettu hakijoiden ansioiden pisteytysperusteissa.

Tarjotusta harjoittelupaikasta kieltäytyminen

Jos harjoittelupaikkaan valittu hakija kieltäytyy keskitetyn kerran vuodessa toteutettavan virkojen täytön yhteydessä ottamasta vastaan hänelle tarjottavaa harjoittelupaikkaa, katsotaan hänen peruuttaneen hakemuksensa paitsi tarjotun harjoittelupaikan, myös kaikkien muiden hakukohteidensa osalta. Hakemuksen peruuntumisen vuoksi hakija ei voi tulla valituksi mihinkään harjoittelupaikkaan kyseisellä hakukierroksella.

Varasijalista

Ne hakijat, jotka ovat saaneet haastattelusta pisteitä, mutta eivät kokonaispisteidensä perusteella tule valituksi harjoittelijaksi, asetetaan varasijalistalle kokonaispisteidensä mukaisessa järjestyksessä. Mikäli käräjäoikeudessa esimerkiksi harjoittelun keskeytymisen vuoksi avautuu kesken vuoden harjoittelupaikka, nimittää tuomarinkoulutuslautakunta käräjänotaarin kyseiseen tehtävään varasijalistalta. Tarjottaessa harjoittelupaikkaa varasijalistalla olevalle hakijalle on hänen mahdollista kieltäytyä tarjotusta harjoittelupaikasta ilman, että hänen hakemuksensa katsottaisiin peruutetuksi muilta osin, kuin sen hakukohteen osalta, josta hän kieltäytyi ottamasta harjoittelupaikkaa vastaan.

Tuomarinvakuutus

Ennen harjoittelun alkamista käräjänotaarin on annettava tuomarinvakuutus käräjäoikeudessa.

Julkaistu 20.3.2024