Turun hallinto-oikeuden esittely

Turun hallinto-oikeus on Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueellinen hallinto-oikeus, jonka tuomiopiiriin kuuluu 44 kuntaa.

Hallinto-oikeudet käsittelevät pääasiassa valtion ja kuntien viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Yleistä tietoa asioimisesta hallinto-oikeuksissa saa oikeuslaitoksen www-sivuilta.

Organisaatio ja henkilöstö

Hallinto-oikeuden päällikkönä toimii ylituomari. Hänen lisäkseen oikeudessa työskentelee 31 hallinto-oikeustuomaria, kaksi asessoria,13 hallinto-oikeuden esittelijää, 4 notaaria, käräjänotaari ja 15 toimistohenkilökuntaan kuuluvaa työntekijää. Hallinto-oikeus toimii jakautuneena kolmeen osastoon.

Lainkäyttöasiat ratkaistaan istunnossa, joka on pää­sään­töisesti päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Asiaryhmissä, jois­sa puututaan yksilön henkilökohtaiseen vapauteen, esimer­kiksi lasten huostaanottoa tai henkilön tahdonvastaista mielenterveydenhoitoa kos­ke­vis­sa asi­ois­sa, päätöksentekoon osallistuu yhden lain­op­pi­neen jäsenen sijasta tämän alan asiantuntijajäsen.

Hallinto-oi­keus voi ratkaista eräät asiat kahden tuomarin kokoon­panossa, mikäli he ovat ratkaisusta yksimieliset eikä asian laatu edellytä laajempaa kokoonpanoa. Eräät asiat voidaan ratkaista myös yhden jäsenen kokoonpanossa. Hallinto-oikeuslaissa on erik­seen lueteltu asiaryhmät, joissa suppeampaa kokoonpanoa voi­daan käyttää.

Asiat ratkaistaan aina esittelystä. Esittelijänä toimii joko ratkaisukokoonpanoon kuuluva hallinto-oikeustuomari tai erillinen esittelijä eli hallinto-oikeuden esittelijä, käräjänotaari tai notaari.

Työjärjestys

1.1.2017 voimaan tulleen tuomioistuinlain mukaan tarkemmat määräykset tuomioistuimen toiminnasta, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä ja muusta työskentelyn järjestämisestä annetaan työjärjestyksessä, jonka tuomioistuin hyväksyy. Turun hallinto-oikeuden uusi työjärjestys on hyväksytty ylituomarin päätöksellä 2.1.2017.

Tyojarjestys.pdf (pdf, 0.02 Mt)

Lainkäyttötoiminta

Vuonna 2019 tuli vireille 2 232 uutta asiaa. Vuoden aikana ratkaistiin 2 088 asiaa. Vuoden päättyessä oli vireillä 1 752 asiaa.

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 9,7 kuukautta.

 
Julkaistu 11.6.2020