Turun hallinto-oikeuden esittely

Turun hallinto-oikeus on Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueellinen hallinto-oikeus, jonka tuomiopiiriin kuuluu 43 kuntaa ja kaksi hyvinvointialuetta. Hallinto-oikeudet käsittelevät pääasiassa valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Yleistä tietoa asioimisesta hallinto-oikeuksissa saa oikeuslaitoksen www-sivuilta.

Organisaatio ja henkilöstö

Hallinto-oikeuden päällikkönä toimii ylituomari Seija Kaijanen. Hänen lisäkseen oikeudessa työskentelee 36 hallinto-oikeustuomaria, 3 asessoria,14 hallinto-oikeuden esittelijää, 5 notaaria, käräjänotaari ja 14 toimistohenkilökuntaan kuuluvaa työntekijää. Hallinto-oikeus toimii jakautuneena kahteen osastoon.

Lainkäyttöasiat ratkaistaan istunnossa, joka on pääsääntöisesti päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Asiaryhmissä, joissa puututaan yksilön henkilökohtaiseen vapauteen, esimerkiksi lasten huostaanottoa tai henkilön tahdonvastaista mielenterveydenhoitoa koskevissa asioissa, päätöksentekoon osallistuu yhden lainoppineen jäsenen sijasta tämän alan asiantuntijajäsen.

Hallinto-oikeus voi ratkaista eräät asiat kahden tuomarin kokoonpanossa, mikäli he ovat ratkaisusta yksimieliset eikä asian laatu edellytä laajempaa kokoonpanoa. Eräät asiat voidaan ratkaista myös yhden jäsenen kokoonpanossa. Hallinto-oikeuslaissa on erikseen lueteltu asiaryhmät, joissa suppeampaa kokoonpanoa voidaan käyttää.

Asiat ratkaistaan aina esittelystä. Esittelijänä toimii joko ratkaisukokoonpanoon kuuluva hallinto-oikeustuomari tai erillinen esittelijä eli hallinto-oikeuden esittelijä, käräjänotaari tai notaari.

Työjärjestys

1.1.2017 voimaan tulleen tuomioistuinlain mukaan tarkemmat määräykset tuomioistuimen toiminnasta, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä ja muusta työskentelyn järjestämisestä annetaan työjärjestyksessä, jonka tuomioistuin hyväksyy. Turun hallinto-oikeuden työjärjestys on hyväksytty ylituomarin päätöksellä 2.1.2017.

Tyojarjestys.pdf [pdf, 115.6 kt]

Lainkäyttötoiminta

Vuonna 2023 tuli vireille 1 948 uutta asiaa. Vuoden aikana ratkaistiin 2 225 asiaa. Vuoden päättyessä oli vireillä 1565 asiaa.

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 11,5 kuukautta.

Julkaistu 31.12.2020