Rättegångsbiträdesnämnden

Rättegångsbiträdesnämnden inledde sin verksamhet den 1 januari 2013. Nämndens verksamhet och tillståndsförfarande regleras genom lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011).

Den oberoende riksomfattande rättegångsbiträdesnämnden har till uppgift att

  • bevilja tillstånd för att verka som rättegångsombud och rättegångsbiträde
  • fatta beslut om återkallande av tillstånd
  • avgöra de tillsynsärenden gällande påförande av påföljdsavgift samt återkallande av tillstånd, vilka tillsynsnämnden framställer den.

Huvudmålet med lagstiftningen har varit att förbättra förutsättningarna för rättsskydd och ändamålsenlig rättsvård för parterna i rättegångar genom att höja kvalitetsnivån på rättegångsombudens och rättegångsbiträdenas arbete. I tillståndssystemet kan man innan tillstånd beviljas kontrollera att behörighetsvillkoren uppfylls. Å andra sidan kan ett beviljat tillstånd återkallas. Tillståndet är förknippat med en skyldighet att iaktta de yrkesetiska reglerna och tillsyn av skyldigheterna.

På dessa sidor berättar vi om att söka och återkalla tillstånd, om tillsynen och om de skyldigheter som rättegångsbiträden med tillstånd har.

Författningar i Finlex

Rättegångsbiträdesnämnden söker två rättegångsbiträden med tillstånd

Rättegångsbiträdesnämnden söker en medlem och en ersättare för mandatperioden 1.1.2025–31.12.2029. De sökande ska vara rättegångsbiträden med tillstånd. Sista ansökningsdag: 20.6.2024. Anmälande ämbetsverk: Justitieministeriet. Länk till utlysningen:

Rättegångsbiträdesnämnden söker två rättegångsbiträden med tillstånd - Rättsportalen.fi

Kon­takt

Postadress
rättegångsbiträdesnämnden
Unionsgatan 16
00130 Helsingfors


Telefon

02956 43412 Marianne Pikkarainen,
rättegångsbiträdesnämndens
föredragande

02956 43411 Maarit Hellgren,
rättegångsbiträdesnämndens
koordinator


Sam­man­trä­den år 2024

18/1 2024
15/2 2024
14/3 2024
18/4 2024
16/5 2024
13/6 2024
29/8 2024
19/9 2024
17/10 2024
14/11 2024
12/12 2024

Publicerad 21.1.2021