Intressebevakning

Om en person till exempel på grund av sjukdom inte själv kan sköta sina ärenden och personens ärenden inte kan skötas på annat sätt kan tingsrätten förordna en intressebevakare för personen. En skriftlig ansökan om förordnande av intressebevakare kan lämnas till tingsrätten förutom av den berörda personen av hans eller hennes far, mor, make, barn eller annan närstående. Även magistraten kan lämna in ansökan, och ansökan om förordnande av intressebevakare kan också lämnas till magistraten.

Intressebevakaren kan vara en släkting, vän eller annan närstående med tillräcklig kompetens och erfarenhet för att sköta uppgiften. Om detta inte är möjligt förordnar tingsrätten en allmän intressebevakare för personen.

I allmänhet förordnas intressebevakaren att ta hand om huvudmannens egendom och ekonomiska ärenden. Intressebevakaren ska förvalta huvudmannens egendom så att egendomen och avkastningen därav kan användas till nytta för huvudmannen och för att tillgodose huvudmannens personliga behov. Intressebevakaren kan också förordnas att ta hand om ett enskilt ärende, till exempel att sälja en fastighet för huvudmannens räkning.

En person för vilken intressebevakare förordnats kan bevara full handlingsbehörighet trots förordnandet av intressebevakare. Det är också möjligt att tingsrätten utifrån ansökan begränsar personens handlingsbehörighet. Tingsrätten kan till exempel besluta att personen inte har rätt att ta upp skuld eller rätt att bestämma över viss egendom.

Intressebevakaren ska sträva efter gott samarbete med sin huvudman. Innan intressebevakaren i ett viktigt ärende fattar beslut för huvudmannen ska han eller hon konsultera huvudmannen om det är möjligt.

Intressebevakaren ska också se till att huvudmannen får lämplig vård, omsorg och rehabilitering.

En intressebevakare som sköter om huvudmannens egendom ska föra bok över huvudmannens tillgångar och skulder samt händelser under räkenskapsperioden. I början av uppdraget ska intressebevakaren lämna en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder till magistraten. Intressebevakaren ska regelbundet, i allmänhet årligen, ge in en redovisning till magistraten.

Om huvudmannen har fordringar, till exempel rätt till pension, ska intressebevakaren meddela den betalningsskyldiga på vilket konto fordringen ska betalas. Dessutom ska intressebevakaren meddela banken vem som får ta ut medel från huvudmannens konto.

Intressebevakaren ska ha tillstånd av magistraten för viktiga rättshandlingar för huvudmannens räkning. Tillstånd behövs till exempel för försäljning och köp av bostad eller fastighet, pantsättning av egendom och upptagande av annat lån än studielån med statsborgen.

Intressebevakaren får inte företräda huvudmannen i sådana rättshandlingar där intressebevakaren själv eller en person i hans eller hennes närstående krets är part. För sådana rättshandlingar behöver intressebevakaren en ställföreträdare.

Intressebevakaren har rätt till ersättning från huvudmannens tillgångar för sina kostnader och skäligt arvode.

Intressebevakarens verksamhet övervakas av magistraten. En intressebevakare som inte är lämplig för sitt uppdrag kan genom tingsrättens beslut befrias från det.

 
Publicerad 28.11.2013