Rätts­hjälp

In­for­ma­tion om rätts­hjälp

Ofta behövs ett lagkunnigt juridiskt biträde vid en rättegång och i andra juridiska ärenden.

Utgångspunkten är att sakägaren själv bekostar den juridiska assistansen. Om hen inte har råd att skaffa assistans kan staten bekosta assistansen antingen delvis eller helt. Rättshjälp beviljas vanligen inte om den sökande har en rättsskyddsförsäkring som kan ersätta kostnaderna.

Statens rättshjälpsbyråer tillhandahåller rättshjälp. Rättshjälpen ges av offentliga rättsbiträden. Rättshjälp i rättegångsärenden ges utöver av offentliga rättsbiträden även av advokater och rättegångsbiträden med tillstånd. I övriga ärenden ges rättshjälp i regel av offentliga rättsbiträden.

Vid en straffprocess säkerställs den svarande i vissa situationer med statliga medel en försvarare, oavsett hens ekonomiska ställning.

Den som blivit offer för allvarliga våldsbrott och sexualbrott kan oberoende av inkomster få ett rättegångsbiträde som bekostas med statens medel.

Ställ en frå­ga i chat­ten

Klicka på chattsymbolen och diskutera anonymt med en expert på rättshjälp.

Rådgivning på svenska: fredag kl. 10–12
Rådgivning på engelska: onsdag kl. 10–12
Rådgivning på finska: måndag–fredag kl. 10–12