Rättshjälp

Medborgarna har i och med att samhället blir mer komplicerat allt fler juridiska problem i vilka de behöver sakkunnig hjälp. Vid en rättegång behöver man ofta anlita ett lagkunnigt biträde, likaså vid förlikningsförhandlingar och vid upprättandet av olika slags handlingar.

Rättshjälpen innebär att en medborgare kan få ett biträde som hjälper till i en rättslig angelägenhet och att biträdet helt eller delvis bekostas med statens medel. Rättshjälpen omfattar alla slags rättsliga angelägenheter.

Rättshjälp beviljas dock vanligen inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som kan användas för att ersätta kostnaderna i saken.

Vid rättegång i brottmål får svaranden i vissa fall en försvarare som bekostas med statens medel, oberoende av svarandens ekonomiska ställning. Den som blivit offer för allvarliga våldsbrott och sexualbrott kan oberoende av inkomster få ett rättegångsbiträde som bekostas med statens medel.

Rättshjälp beviljas inte företag eller organisationer.

I angelägenheter som sköts utomlands omfattar rättshjälpen juridisk rådgivning. I rättegångsärenden erbjuds rättshjälp av de offentliga rättsbiträdena, advokater och rättegångsbiträden med tillstånd och i övriga angelägenheter av de offentliga rättsbiträdena. Dessa arbetar vid de statliga rättshjälpsbyråerna. Byråerna finns i allmänhet på samma orter som tingsrätterna.