Avioero

Avioerolla tarkoitetaan tässä sekä avioliiton että rekisteröidyn parisuhteen päättämistä. Samat lomakkeet ja ohjeet soveltuvat molempiin tilanteisiin.

Avioerohakemus [pdf, 2.0 Mt]

Lasta koskevat vaatimukset [pdf, 1.1 MB]

Lomakkeiden käyttö

Pdf-muodossa olevien lomakkeiden avaaminen vaatii erillisen sovelluksen. Suosittelemme uusimman Adobe Reader -version käyttämistä lomakkeiden toiminnan varmistamiseksi. Ohjelman voi ladata maksutta osoitteesta https://get.adobe.com/fi/reader/ .

Emme suosittele käyttämään selainten omia Reader- tai Viewer -sovelluksia lomakkeiden täyttämiseen.

Käytä sekä tallentamiseen että lomakkeen tulostamiseen Adobe Readerin omia painikkeita.

Voit myös tulostaa lomakkeen täytettynä tai tyhjänä.

Turvaviesti

Suositeltava tapa toimittaa salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat tuomioistuimeen on oikeusministeriön turvaviesti . Palvelun käyttäminen on ilmaista, helppoa ja turvallista.

Kun turvaviesti lähetetään tuomioistuimen virastopostiin, viestin otsikkoon ja sisältöön tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot (nimi, mihin liittyy jne.), jotta tuomioistuimen henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy ja keneltä se on.

Ohje turvaviestin lähettämiseen [pdf, 671.0 kB]

Huomioithan seuraavat asiat erohakemusta täyttäessäsi:

Onhan molempien puolisoiden tiedot täytetty?

Molempien puolisoiden tiedot ovat tarpeellisia ja näitä koskevat kohdat tuleekin täyttää huolella. Mikäli toisen puolison kotipaikka ja osoite eivät ole erolomaketta täyttävän puolison tiedossa, hänen on ne selvitettävä tai ilmoitettava käräjäoikeudelle, mitä hän on tehnyt ne selvittääkseen.

Onhan 1. ja 2. vaiheen hakemuksista rastitettuna vain toinen vaihtoehto?

Ensimmäisen vaiheen hakemuksella avioeroasia tulee vireille käräjäoikeudessa. Jos vain toinen puoliso hakee eroa, käräjäoikeus toimittaa hakemuksen ja sen mahdolliset liitteet tiedoksi toiselle ja varaa tälle tilaisuuden ilmoittaa kantansa asiassa. Toisen puolison mahdollinen vastustus ei kuitenkaan estä avioeroon tuomitsemista. Avioeron voi pääsääntöisesti saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen.

Toisen vaiheen hakemuksella haetaan lopullisesti eroa sen jälkeen, kun harkinta-aika on kulunut umpeen. Toinen hakemus on tehtävä ennen kuin vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta.

Samaa lomaketta käytetään käynnistämään molemmat vaiheet, mutta vain yksi vaihe kerrallaan.

Yhden hakemuksen jättäminen riittää vain siinä poikkeuksellisessa tilanteessa, että puolisot ovat asuneet erillään kaksi vuotta. Tällöin kahden vuoden erillään asumisesta on tarvittaessa pystyttävä esittämään todisteet, ja hakijan onkin hyvä toimittaa ne jo hakemuksen liitteenä.

Tarvitaanko käräjäoikeuden ratkaisua myös lasten asioiden järjestämiseksi?

Jos vanhemmat ovat jo keskenään sopineet yhteisiä alaikäisiä lapsia koskevista asioista tai jos he ovat aikeissa hoitaa ne sopimuksin keskenään taikka lastenvalvojan luona, ei lasten osalta sovittua tai sovittavaa ole tarpeen toimittaa tiedoksi käräjäoikeudelle.

Vain siinä tapauksessa, että sovinnollinen ratkaisu ei ole mahdollinen ja asiassa sen vuoksi tarvitaan tuomioistuimen päätös erimielisyyden ratkaisemiseksi, tulee erilliselle lomakkeelle kirjata kunkin lapsen osalta esitettävät vaatimukset. Vaatimukset voivat koskea lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta tai vain jotakin tai joitakin niistä. Usein on hyvä pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun kaikilta niiltä osin kuin se on mahdollista.

Eihän hakemuksessa ole esitetty sellaisia vaatimuksia, joita ei voida käsitellä avioeroasian yhteydessä?

Avioerohakemuksen yhteydessä voidaan käräjäoikeudelle esittää vaatimus vain:

  • lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta (erillinen lomake, ks. edellä),
  • yhteiselämän lopettamisesta eli siitä, kumpi puolisoista saa toistaiseksi jäädä asumaan perheen kotiin,
  • elatusavun suorittamisesta puolisolle ja
  • pesänjakajan määräämisestä omaisuuden osituksen tai erottelun toimittamiseksi. Tällöin tulee ilmoittaa, kuka pesänjakajaksi tulisi määrätä ja tämän suostumus tehtävään.

Näiden liitännäisvaatimusten esittämistä tulee harkita perheen todellisten tarpeiden mukaan. Esimerkiksi puolisoiden asumisjärjestelyt ratkeavat yleensä käytännössä muulla tavoin ja pesänjakajan määrääminen on tarpeen vain, jos puolisot eivät pääse keskenään sovintoon omaisuuden jakamisesta.

Mihin avioerohakemus toimitetaan?

Hakemus jätetään jommankumman puolison kotipaikan käräjäoikeuteen.

Kotipaikkasi käräjäoikeuden ja sen yhteystiedot voit tarkistaa täältä .

Kun harkinta-aika on kulunut, puolisot voivat yhdessä tai erikseen tehdä hakemuksen avioeroon tuomitsemisesta. Hakemus jätetään samaan käräjäoikeuteen kuin missä harkinta-ajan alkamisesta on päätetty. Avioeroasia raukeaa, jos vaatimusta avioeroon tuomitsemisesta ei ole tehty vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta. Vaatimus avioeroon tuomitsemisesta on tehtävä samalla tavoin kuin avioero laitettiin vireille.

Hakemuksen allekirjoittaminen?

Jos haet avioeroa yksin: Sähköisenä toimitettavaa hakemusta ei tarvitse allekirjoittaa, jos lähettäjän henkilöllisyydestä ei jää epäselvyyttä. Hakemus voidaan siis toimittaa käräjäoikeudelle sähköpostin liitetiedostona ilman allekirjoitusta. Oikean sähköpostiosoitteen löydät kunkin käräjäoikeuden omalta palvelusivulta. Sähköpostin otsikkokenttään voit kirjoittaa "Avioerohakemus Sukunimi Etunimi".

Jos hakemus tehdään yhdessä: Jos kysymys on puolisoiden yhteisestä avioerohakemuksesta, sähköpostiviestin otsikkokenttään voi kirjoittaa ”Avioerohakemus Sukunimi Etunimi Sukunimi Etunimi”. On suositeltavaa, että molemmat puolisot allekirjoittavat hakemuksen. Jos sähköisesti lähetettävässä hakemuksessa ei kuitenkaan ole molempien allekirjoituksia, käräjäoikeuden on voitava varmistua siitä, että hakemus vastaa molempien puolisoiden tahtoa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että toinen puoliso vahvistaa viipymättä omalla sähköpostiviestillään yhtyvänsä hakemukseen, joka on lähetetty toisen sähköpostista. Molempien tahdonilmaisu pitää siis jollakin tapaa näkyä.

Avioerohakemus voidaan myös tuoda käräjäoikeuden asiakaspalveluun tai lähettää postitse. Tällöin hakijan tai hakijoiden on aina muistettava allekirjoittaa hakemus. Hakemuksen allekirjoituksineen voi myös valokuvata ja toimittaa käräjäoikeudelle sähköpostin liitetiedostona

Mistä saan lisätietoja?

Lisätietoja avioeroasian käsittelystä saa käräjäoikeuksien palvelusivuilta internetistä tai olemalla yhteydessä käräjäoikeuden asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse.

Tietoja avioeroon liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä antavat asianajajat ja muut lakimiehet sekä yleiset oikeusaputoimistot.

Julkaistu 24.1.2024