Lapsen asioiden järjestäminen avioeron jälkeen

Kun vanhemmat ovat eroamassa, heidän tulee sopia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta. Sopimus voidaan tehdä sosiaalitoimessa, sovittelupalveluja käyttäen tai jättää käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sovittavat asiat

Lapsen huolto

Jos lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa, vanhemmat päättävät yhdessä lapsen kannalta merkittävistä asioista kuten lapsen asuinpaikasta, päivähoidosta, koulusta, terveydenhuollosta, nimestä, passista, uskonnosta jne.

Yksinhuoltaja päättää yksin näistä asioista.

Lapsen asuminen

Eron jälkeen lapsi voi asua kummankin vanhempansa luona vuorotellen tai vain toisen vanhemman luona, mutta tavata toista vanhempaa säännöllisesti. Lapsella voi kuitenkin olla vain yksi kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka, vaikka hän tosiasiallisesti asuisi vuorotellen kummankin vanhempansa luona. Tällöin sopimuksessa tulee ilmoittaa, kumman vanhemman luona on lapsen virallinen, väestötietojärjestelmään merkittävä asuinpaikka. Tämän asuinpaikan mukaan määräytyy esimerkiksi lapsen päiväkoti, lähikoulu ja terveydenhuolto.

Lapsen tapaamisoikeus

Lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Tapaamisoikeuden tulee edistää lapsen hyvinvointia ja toteuttaa hänen etuaan eron jälkeen. Lapsella on oikeus ylläpitää hänelle tärkeitä ihmissuhteita.

Tapaamisoikeuden laajuutta ja toteutusta harkittaessa vanhempien on hyvä ottaa huomioon lapsen ikä ja toiveet, lapsen koulunkäynti ja harrastukset sekä mahdollisesti tarvittavat erityisjärjestelyt.

Tapaamisen ja luonapidon yksityiskohdat tulee määritellä selkeästi.

Lapsen elatusapu

Vanhemmat vastaavat yhdessä ja kykynsä mukaan lapsensa elatuksesta myös eron jälkeen. Elatusapu tarkoittaa rahasuoritusta, jolla lapsen vanhempi osallistuu lapsen elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Elatusapuvelvollisuus ja elatusavun määrä määräytyy tapauskohtaisesti. Arviointiin vaikuttavat monet erilaiset seikat, mutta lähtökohtana on lapsen yksilöllinen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyvyt. Elatusapu maksetaan kuukausittain sille vanhemmalle, jonka luona lapsi virallisesti asuu.

Elatusavun määrää voidaan myöhemmin vaatia muutettavaksi olennaisesti muuttuneiden olosuhteiden perusteella.

Lapsen kanssa käytävä keskustelu

Vanhempien erotessa lapsella on suuri tarve saada tietää, mitä hänen elämässään tulee tapahtumaan. Tehdessään päätöksiä lapsen tulevaisuudesta vanhempien tulee keskustella niistä lapsen kanssa, jos se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista, eli yleensä vähintään kouluikäiseksi ehtineen lapsen kanssa.

Sopimus lastenvalvojan luona

Hyvinvointialueet tarjoavat asukkailleen perheoikeudellisia palveluja. Lasten ja perheiden palveluihin lukeutuu kunnallinen lastenvalvoja, joka auttaa erovanhempia sopimaan lapsen asioiden järjestämisestä.

Sopimus voidaan vahvistaa virallisesti, jolloin se rinnastuu tuomioistuimen päätökseen.

Jos lapsen asioista on tehty sopimus lastenvalvojan luona, niitä ei enää tarvitse käsitellä tuomioistuimessa avioerohakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Perheasiainsovittelu

Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan lasten asioista lastenvalvojan luona, he voivat kääntyä maksuttoman perheasioiden sovittelupalvelun puoleen.

Tarkempaa tietoa perheasiainsovittelusta saa sosiaalitoimistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta .

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu käräjäoikeudessa

Huoltoriidan tuomioistuinsovittelu on tarkoitettu erityiseksi sovittelupalveluksi silloin, kun vanhemmille muissa eropalveluissa tarjottu apu on osoittautunut riittämättömäksi. Tällöin sovittelijoina toimivat perheasioihin perehtynyt tuomari ja häntä avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija. Sovittelu on oikeudenkäyntiä nopeampi ja edullisempi tapa sopia lapsen asioista. Lue lisää täältä .

Käsittely käräjäoikeudessa

Jos vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen asioiden järjestämisestä, he voivat jättää asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tällöin vanhempien tulee toimittaa tuomioistuimelle vaatimuksensa lapsen huollon, asumisen, tapaamisoikeuden ja elatusavun määräämiseksi. Vaatimukset voi esittää avioerohakemuksen yhteydessä tai erillisenä asiana. Apuna voi käyttää valmiita lomakkeita, jotka löytyvät täältä .

Käräjäoikeus voi hakemuksesta myös muuttaa lapsen asioissa annettua aikaisempaa päätöstä tai vahvistettua sopimusta, jos lapsen tai vanhempien olosuhteet ovat muuttuneet tai muutoin on aihetta.

Asian käsittely käräjäoikeudessa alkaa valmisteluistunnolla, johon molemmat vanhemmat kutsutaan. Vanhemmat voivat halutessaan ottaa istuntoon mukaan oikeusavustajan.

Lasta koskevissa asioissa käräjäoikeus voi pyytää sosiaalitoimelta selvityksen perheen tilanteesta. Selvityksen tekijät tekevät kotikäynnin vanhempien luokse, selvittävät lapsen mielipiteen ja hankkivat tarvittaessa tietoja muilta viranomaisilta. Selvityksen tarkoituksena on antaa tuomarille tietoja perheenjäsenten olosuhteista ja elämäntilanteesta sekä keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Selvityksen tekeminen kestää yleensä useita kuukausia. Selvityksestä löytyy tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta .

Myös oikeudenkäynnin aikana vanhemmat voivat sopia riitansa. Tällöin tuomari antaa sopimuksen mukaisen päätöksen ja asian käsittely päättyy.

Sosiaalitoimen selvityksen saapumisen jälkeen vanhemmat kutsutaan pääkäsittelyyn, jossa voidaan kuulla myös todistajia. Käsittelyn päätteeksi käräjäoikeus antaa asiassa päätöksen.

Julkaistu 24.1.2024