Käräjäoikeuden sähköinen asiointipalvelu

Yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat lähettää riidattomia velkoja ja muita summaarisia riita-asioita koskevat haastehakemuksensa käräjäoikeuteen käyttämällä oikeushallinnon sähköisessä asiointipalvelua tai tietojärjestelmäyhteyttä (Santra). Sähköinen asiointipalvelu soveltuu paitsi yksityishenkilöiden myös yritysten ja yhteisöjen, erityisesti pienempien perintätoimistojen käyttöön.

Summaarisessa riita-asiassa sähköinen asiointi on pakollista muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille.

Palvelu on käytettävissä, kun vaatimus kohdistuu yhteen tai useampaan velalliseen, joka ei ole maksanut velkaansa, mutta ei kiistä velan olemassaoloa. Tyypillisiä esimerkkejä tällaisista riidattomista velkomisasiasioista ja muista summaarisista riita-asioista ovat kuluttajaluotot, vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut sekä häädöt.

Käräjäoikeuteen sähköisesti toimitetun haastehakemuksen oikeudenkäyntimaksu on alempi kuin paperisena tai sähköpostin liitetiedostona toimitetun.

Käräjäoikeuden sähköinen asiointipalvelu löytyy oikeushallinnon asiointipalvelut -sivustolta.

Poikkeukset sähköisen asioinnin pakollisuudessa

Kun sähköinen asiointi on pakollinen, muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta. Poikkeustilanteissa haastehakemus voidaan toimittaa paperisena tai sähköpostin liitetiedostona, jos sitä ei voida laatia sähköisen asioinnin järjestelmissä. Päätöksen siitä, onko sähköinen asiointi pakollista tietyssä tapauksessa, tekee aina tuomioistuin.

Jos haastehakemus on toimitettu sähköpostin liitetiedostona, kantaja ei saa noudettua ratkaisua tuomiorekisteristä sähköisesti, koska se on mahdollista vain asioissa, jotka laitettu sähköisesti vireille.

Poikkeustilanteet sähköisen asiointipalvelun käyttäjille:

  1. Haastehakemus, joka koskee valuuttasaatavaa tai luottokorkovaatimusta, joka on sidottu kahden kuukauden euribor-korkoon.
  2. Haastehakemus, jossa ei ole saatava- tai oikeudenkäyntikuluvaatimusta (esim. vaaditaan pelkästään häätöä).
  3. Haastehakemus, jossa on useita kantajia.

Sähköisen haastehakemuksen laatiminen

Sähköisessä asiointipalvelussa tehty haastehakemus tulee vireille, kun se on saapunut käräjäoikeuteen. Asian etenemistä voi seurata palvelussa. Tieto tuomion antamisesta tulee sähköpostiin, ja tuomio on saatavissa sähköisesti. Paperimuotoisena, oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tuomio annetaan haastehakemuksen palvelussa vireille panneelle velkojalle ainoastaan, jos hän sitä erikseen pyytää.

Liiteasiakirjat

Jos haastehakemukseen on oheistettava lain tai käräjäoikeuden edellyttämä liiteasiakirja (esim. juokseva velkakirja), kantajalle ei lähtökohtaisesti voida asettaa velvollisuutta sähköiseen asiointiin. Sähköinen asiointi on näissä harvinaisissa tilanteissa kuitenkin suotavaa ja kantajan voi toimittaa liitteet erikseen käräjäoikeudelle sähköpostiviestin liitetiedostona tai postitse. Valtakirjan tai kaupparekisteriotteen oma-aloitteinen liittäminen ei lähtökohtaisesti ole peruste poiketa sähköisen asioinnin pakollisuudesta. Pienlainasopimusehtojen oheistaminen on tarpeen vain silloin, kun käräjäoikeus sitä edellyttää.

Yhdistelmäkanne

Yhdistelmäkanteella tarkoitetaan haastehakemusta, jolla on useita kantajia tai vastaajia. Samassa haastehakemuksessa voi olla esimerkiksi useita vastaajia ja eri saatavia, joista kaikki vastaajat eivät vastaa, tai useita vastaajia, joilla on kullakin erisuuruiset vastuut.

Yhdistelmäkanne ei lähtökohtaisesti muodosta poikkeusta sähköisen asioinnin pakollisuuteen. Vaatimukset voi laatia esim. seuraavasti: vastaaja A:n vaatimukset 1-5, vastaaja B:n vaatimukset 6-10 ja yhteisvastuulliset vaatimukset 11-15. Vaatimusten perusteet -kentässä voi yksilöidä, että vaatimukset 1-5 kohdistuvat vastaaja A:han, vaatimukset 6-10 vastaaja B:hen ja vaatimukset 11-15 yhteisvastuullisesti A ja B:n lisäksi myös C:hen.

Tekstikenttien enimmäismerkkimäärät

Haastehakemuksen tekstisisällön merkkimäärä saattaa nousta esim. yhdistelmäkanteen kohdalla suureksi. Laajatkin haastehakemukset, joissa on lukuisia vaatimuseriä, siirtyvät täydellisinä käräjäoikeuden tietojärjestelmään. Vaatimusten perusteet –kentän tekstisisällön enimmäismerkkimäärää ei kuitenkaan voi ylittää. Enimmäismerkkimäärä on Santrassa 32.700 ja sähköisessä asiointipalvelussa 20.000.

Kuntatiedon merkitseminen

Sähköiseen haastehakemukseen on välttämätöntä täyttää sekä tuomioistuintunnus että vastaajan kuntatieto. Haastehakemus välitetään tietojärjestelmässä oikeaan käräjäoikeuteen kuntatiedon perusteella. Kantajalla on velvollisuus selvittää vastaajan ajantasaiset yhteystiedot. Mikäli tässä ei onnistuta, kuntatiedon voi merkitä esim. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään merkityn viimeisimmän kotipaikan perusteella. Jos vastaajan kuntakoodi puuttuu, hakemus tulee vireille käräjäoikeuteen, jonka tuomioistuintunnuksen hakija on antanut haastehakemuksessa.

Tietojärjestelmäyhteys (Santra-järjestelmä)

Tietojärjestelmäyhteys soveltuu paljon haastehakemuksia tekeville yrityksille ja yhteisöille, kuten suurille perintätoimistoille, valtiolle tai kunnille. Lisätietoja löytyy Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

Julkaistu 21.1.2021