Hallinto-oikeudet

Suomessa on kuusi alueellista hallinto-oikeutta sekä Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhteydessä toimiva Ahvenanmaan hallintotuomioistuin.

Nämä ovat:

Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen verkkosisällöt löytyvät täältä .

Hallinto-oikeuksien tuomiopiirit määräytyvät maakuntien aluejaon mukaisesti siten, että yhteen tuomiopiiriin voi kuulua yksi tai useampia maakuntia. Eräiden asiaryhmien oikeuskäsittely on kuitenkin keskitetty vain yhteen tai muutamaan hallinto-oikeuteen. Esimerkiksi turvapaikka-asioita käsitellään neljässä hallinto-oikeudessa. Lisäksi:

  • Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään muun muassa kaikki arvonlisäveroa ja tulleja koskevat asiat.
  • Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi kuuluu muutoksenhaku vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisista lupa- ja velvoittamispäätöksistä.
  • Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa käsitellään muutoksenhaut maatilatalouden tuista, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maatalouden rakennetuista.
  • Pohjois-Suomen hallinto-oikeus käsittelee muutoksenhaut niistä tukiasioista, jotka koskevat porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä eräitä kolttalain nojalla ratkaistavia asioita.

Hallinto-oikeuksiin tulee vireille vuosittain noin 20 000 valitusta, henkilökuntaa hallinto-oikeuksissa on yhteensä runsaat 500.

Hallintoasian käsittelyyn viranomaisessa sovelletaan hallintolakia. Asian käsittelyyn hallinto-oikeudessa sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia. Laki tuli voimaan 1.1.2020 ja se korvasi aiemmin voimassa olleen hallintolainkäyttölain (586/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Julkaistu 8.3.2024