Handläggningsskeden i ett tvistemål

I tvistemål är det fråga om att lösa meningsskiljaktigheter mellan enskilda människor eller företag på ett opartiskt sätt i domstolen. Tvisten kan gälla till exempel skadestånd, arv, hävande av ett köp eller hyran för en lägenhet. Tingsrätten kan ge utsökningsbara domar även när det gäller ostridiga krav av betalning eller vräkning.

Publicerad 21.1.2021