Domstolarna

Domstolarna utövar dömande makt, dvs. de avgör vad som är rätt i ett enskilt ärende. Domstolarna är oberoende: de binds endast av gällande rätt. Ingen utomstående instans kan ingripa i deras avgöranden. Domstolarnas oberoende garanteras i grundlagen.

Tingsrätterna behandlar brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. Underrättens avgörande kan i allmänhet underställas en högre domstol för prövning. Tingsrättens avgöranden överklagas i hovrätten. Ändring i hovrättens avgörande kan i sin tur sökas i högsta domstolen, om denna beviljar besvärsrätt.

Förvaltningsdomstolarna behandlar besvär över myndigheternas beslut. Förvaltningsdomstolens beslut överklagas i högsta förvaltningsdomstolen.

Specialdomstolar är marknadsdomstolen, arbetsdomstolen, försäkringsdomstolen och riksrätten.

På dessa sidor finns allmän information om hur domstolarna fungerar. Specialfall och undantag behandlas inte. Information är inte nödvändigtvis tillräcklig för att man ska kunna sköta angelägenheter vid en domstol utan biträde. Justitieministeriet ansvarar inte för eventuella brister i innehållet.

Aktuellt

Behandlingen centraliseras till nio tingsrätter och användningen av e-tjänster blir obligatorisk.

08.07.2019

I strukturreformen minskar antalet tingsrätter från nuvarande 27 till 20 tingsrätter. I samband med lagändringen görs också några ändringar som gäller ordnandet av tingsrätternas verksamhet och rättegångsförfarandet.

19.11.2018

Från ingången av 2019 ska domkretsindelningen i fråga om vissa ärendegrupper som koncentrerats till vissa tingsrätter ses över. Det nuvarande antalet tingsrätter som behandlar ärenden som gäller sjörätt, grupptalan, utsökningsbesvär, företagssanering och militära rättegångsärenden minskar.

19.11.2018