Näin asioit Helsingin käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeudessa voi asioida arkipäivisin klo 8.00 - 16.15.

Asiakaspalvelukeskus

Käräjäoikeuden asiakaspalvelu palvelee sinua, kun tarvitset lisätietoa seuraavissa asioissa:

  • Siviili- ja rikosasioiden tiedustelut
  • Asiakirja- ja todistustilaukset
  • Vihkimiset
  • Arkisto
  • Perukirjat
  • Tiedoksiannot
  • Muutoksenhaku

Helsingin käräjäoikeuden asiakirjat tilataan sähköisen lomakkeen kautta (linkki vasemmassa palkissa). Asiakirjoja voi tilata toimittamalla alla oleva tilauslomake täytettynä osoitteeseen helsinki.ko(at)oikeus.fi. Asiakirjoja voi tilata myös puhelimitse tai asioimalla henkilökohtaisesti asiakaspalvelussa arkisin klo 8.00 - 16.15.
Asiakirjatilauksista perittävistä maksuista lähetetään lasku.

Asiakirjan_tilaus.pdf (pdf, 0.03 Mt)

Asiakaspalvelu myös vastaanottaa oikeudenkäyntiasiakirjoja kuten hakemuksia, haastehakemuksia, täydennysasiakirjoja ja vaatimuskirjelmiä. Ne voi toimitt­aa käräjäoikeuteen henkilökohtaisesti asiakaspalvelun aukioloaikoina, postitse, sähköpostitse tai faksilla. Turvaposti on suositeltu tapa toimittaa käräjäoikeuteen salassa pidettäviä ja arkaluontoisia asiakirjoja. Tietoa asiakirjojen lähettämisestä (esim. liitetiedostot ja turvaposti) on Asiakirjojen toimittaminen virastoon -sivulla.

Puhelin: 02956 44273
Sähköposti: helsinki.ko(at)oikeus.fi
Faksi: 02956 44218

Vihkiminen

Ajanvaraukset vihkimisiin tehdään käräjäoikeuden asiakaspalvelusta puhelimitse arkisin klo 8.00 - 16.15.

Vihkiminen virka-aikana käräjäoikeudessa on maksutonta. Virka-ajan ulkopuolella ja muualla kuin käräjäoikeudessa suoritettavista vihkimisistä peritään maksu

Puhelin: 02956 44273

Arkisto

Arkistoiduista siviili- ja rikosasioiden asiakirjoista sekä perukirjoista voi tilata kopioita ja jäljennöksiä käräjäoikeuden arkistosta.

Puhelin: 02956 44295
Sähköposti: helsinki.ko(at)oikeus.fi

Perukirjat

Helsingissä 1.1.1961 - 31.8.1994 aikana rekisteröityjä perukirjoja säilytetään Helsingin käräjäoikeudessa. Perukirjat tältä ajalta tilataan sähköisellä tilauslomakkeella (linkki vasemmassa palkissa) tai toimittamalla valmiiksi täytetty tilauslomake sähköpostitse osoitteeseen helsinki.ko(at)oikeus.fi. Perukirjoja voi tilata myös puhelimitse tai asioimalla henkilökohtaisesti asiakaspalvelussa arkisin klo 8.00 - 16.15.
Perukirjatilauksista perittävistä maksuista lähetetään lasku.

Perukirjan_tilaus.pdf (pdf, 0.04 Mt)

Helsingissä ennen 1.1.1961 rekisteröidyt perukirjat ovat Kansallisarkistossa; tilaukset Kansallisarkiston kirjaamosta arkisin klo 9.00 - 16.00 puhelinnumerosta 029 533 7000.

Käräjäoikeus ei ole rekisteröinyt perukirjoja 1.9.1994 jälkeen. Uudemmista perukirjoista voi tilata jäljennöksen Verohallinnosta.

Tiedoksiannot

Tuomioistuin huolehtii siitä, että asianosaiset ja todistajat saavat istuntokutsut ja muut tiedoksiannot asianmukaisesti riittävän ajoissa.

Puhelin: 02956 44200
Faksi: 02956 44218

Muutoksenhaku

Käräjäoikeuden ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi hakea ratkaisuun muutosta.

Sähköpostiosoite: helsinki_muutoksenhaku.ko(a)oikeus.fi
Puhelin: 02956 44630

Jäljennösmaksu

Sähköisesti vireille pantujen lainkäyttöasioiden sisältämien oikeudenkäyntiasiakirjojen tulostamisesta lausumapyyntöä tai tiedoksiantoa varten veloitetaan valtion maksuperustelain nojalla annetun oikeusministeriön asetuksen, tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016-2018, 5 ja 8 §:ssä tarkoitettu jäljennösmaksu.

 
Julkaistu 29.1.2019