Lainvoimaisuustodistus

Viranomainen voi tarvittaessa velvoittaa hankkimaan omaa päätöstään koskevan lainvoimaisuustodistuksen hallinto-oikeudesta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus voi antaa lainvoimaisuustodistuksen vain sellaisesta päätöksestä, josta voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Lainvoimaisuustodistuksen voi saada, jos päätöksestä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen. Päätöksen lainvoimaiseksi tulon edellytyksenä on lisäksi, että viranomainen on antanut päätöksen tiedoksi lainmukaisesti ja että päätöksen valitusaika on umpeutunut.

Todistus voidaan antaa vasta valitusajan päätyttyä. Lainvoimaisuustodistuspyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa hallinto-oikeudelle kuitenkin ennen valitusajan päättymistä. Päätöksen lainvoimaisuus merkitään asiakirjoihin, jonka jälkeen ne palautetaan hakijalle.

Lainvoimaisuustodistusta pyydettäessä on hallinto-oikeuteen toimitettava
* viranomaisen päätös
* päätökseen liitetty valitusosoitus
* tieto asian tiedoksiannosta (esim. julkipanoilmoitus, saantitodistus)
* todistuksen palautus- ja laskutusosoite

Lainvoimaisuustodistuksen hinta määräytyy valtioneuvoston asetuksen mukaan. Vuonna 2020 lainvoimaisuustodistuksen hinta on 31 €.

Todistuksen hallinto-oikeuden päätöksen lainvoimaisuudesta antaa tarvittaessa korkein hallinto-oikeus.

Oheinen tieto lainvoimaisuustodistuksen antamisesta on yleisluonteista eikä erityistapauksia ja poikkeuksia ole selostettu. Tarkempaa tietoa lainvoimaisuustodistuksen hakemisesta saa hallinto-oikeuden kirjaamosta, puh. 029 56 42210.

Lainhuutoja koskevia asioita käsitellään Maanmittauslaitoksessa. Lainhuutohakemus ohjeineen löytyy Lainhuutohakemus ohjeineen löytyy Suomi.fi-sivustollta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden etusivulle

 
Julkaistu 7.4.2020