Tietoja toiminnasta

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat.

Hallinto-oikeuden tuomiopiiri on asukasluvultaan maan suurimpia. Tuomiopiirin asukasluku on yli 1 170 000 henkilöä kaikkiaan 66 kunnassa. Myös vireille tulevien asioiden määrällä mitaten Hämeenlinnan hallinto-oikeus on alueellisista hallinto-oikeuksista suurimpia.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on keskitetty koko Manner-Suomen maataloudellista asiantuntemusta vaativat muutoksenhaut maatilatalouden tuista, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maatalouden rakennetuista.

Vuonna 2022 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tuli käsiteltäväksi 2903 asiaa ja hallinto-oikeudessa ratkaistiin 2844 asiaa. Määrältään suurimmat saapuneiden asioiden pääasiaryhmät olivat sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat sekä valtio-oikeutta ja yleishallintoa koskevat asiat. Vuonna 2022 hallinto-oikeudessa oli työntekijöitä 68.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus toimii kahdessa osastossa. 1. osasto käsittelee etupäässä verovalituksia ja suurimman osan sosiaali- ja terveysasioista. 2. osastolla ovat rakentamiseen ja ympäristöön sekä mm. kuntien itsehallintoon liittyvät valitukset.


Hallinto-oikeuden toiminta

Hal­lin­to-oi­keus kä­sit­te­lee pää­asias­sa eri vi­ran­omais­ten pää­tök­sis­tä teh­ty­jä va­li­tuk­sia. Hal­lin­to­tuo­miois­tuin­ten teh­tä­vä­nä on kä­si­tel­lä ja rat­kais­ta muun muas­sa hal­lin­to-oi­keu­del­li­sia va­li­tuk­sia ja hal­lin­to­rii­ta-asioi­ta. Hal­lin­to­asiois­sa oi­keu­den­käyn­nin os­a­puo­le­na on vi­ran­omai­nen tai muu jul­ki­nen tai jul­kis­ta val­taa käyt­tä­vä taho. Va­li­tuk­sen voi teh­dä se, jota asia kos­kee eli asian­osai­nen oman alu­een­sa hal­lin­to-oi­keu­teen.

Vi­ran­omai­sen on pää­tök­sen yh­tey­des­sä il­moi­tet­ta­va, mi­ten ja ke­nel­le pää­tök­ses­tä voi va­lit­taa. Osaan pää­tök­sis­tä voi­daan en­sin ha­kea oi­kai­sua, ja vas­ta sen jäl­keen pää­tök­seen edel­leen tyy­ty­mä­tön voi va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen. Hal­lin­to-oi­keuk­sien tuo­mio­pii­rit mää­räy­ty­vät maa­kun­tien alue­jaon mu­kai­ses­ti si­ten, että yh­teen tuo­mio­pii­riin voi kuu­lua yksi tai useam­pia maa­kun­tia.

Pe­rus­tus­la­ki edel­lyt­tää, että kai­kes­sa jul­ki­ses­sa toi­min­nas­sa nou­da­te­taan tar­koin la­kia. Hen­ki­lö tai yh­tei­sö, joka pi­tää val­tion tai kun­nan vi­ran­omai­sen pää­tös­tä it­se­ään kos­ke­vas­sa asias­sa lain­vas­tai­se­na, voi pää­sään­töi­ses­ti va­lit­taa sii­tä.

Hal­lin­to-oi­keus rat­kai­see va­li­tuk­sen pe­rus­teel­la, onko va­li­tuk­sen koh­tee­na ole­va vi­ran­omai­sen pää­tös lain­mu­kai­nen. El­lei hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­su tyy­dy­tä, voi­daan useim­mis­sa asiois­sa ha­kea va­li­tus­lu­paa kor­keim­mal­ta hal­lin­to-oi­keu­del­ta.

Hal­lin­to-oi­keus kä­sit­te­lee myös ha­ke­mus­asioi­ta, jois­sa vi­ran­omai­sen te­ke­mä pää­tös vah­vis­te­taan vi­ran­omai­sen aloit­tees­ta. Täl­lai­sia asioi­ta ovat muun muas­sa tah­dos­ta riip­pu­mat­to­maan hoi­toon liit­ty­vien pää­tös­ten sekä lap­sen tah­don­vas­tais­ta huos­taan­ot­toa kos­ke­vien asioi­den vah­vis­ta­mi­nen.


Julkaistu 7.4.2022