Vastaamo-kokonaisuuden tuomioistuinkäsittely  Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Vastaamo-kokonaisuuden tuomioistuinkäsittely tullaan järjestämään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa syksyllä 2023. Asiakokonaisuus on laadultaan poikkeuksellinen ja kooltaan erityisesti asianosaisten lukumäärästä johtuen kaikkien aikojen suurin maassamme. Se tulee vaatimaan käräjäoikeudelta erityisiä toimenpiteitä, jotta asia saadaan käsitellyksi lain mukaisessa määräajassa ja järjestyksessä kaikkien asiaan osallisten oikeudet turvaten.

Huom. Käräjäoikeus on puolueeton tuomioistuin eikä siksi voi antaa asianomistajalle mahdollisten vaatimusten sisältöön liittyvää neuvontaa. Tältä osin asianomistajia pyydetään kääntymään esimerkiksi Rikosuhripäivystys RIKU:n tai juristin puoleen.

Ajankohtaista

Huom. asianomistajille varattu paikka A on käytössä enää 29.11. Seuraavana istuntopäivänä 1.12. on käytössä ainoastaan paikka B. Kaikkia paikalle tulevia pyydetään siten saapumaan paikkaan B istuntopäivänä 1.12. ja sen jälkeen.

Asianomistaja on väitetyn rikoksen uhri tai vahinkoa kärsinyt.

Rikosoikeudenkäynnissä asianosaisia ovat rikoksen uhri eli asianomistaja (jos hänellä on vaatimuksia), syytetty eli vastaaja ja syyttäjä, joka esittää vastaajaa koskevan syytteen. Tapauksen selvittämiseksi oikeudessa kuullaan usein myös todistajia.

Rikosasian oikeudenkäynnissä käräjäoikeudessa selvitetään, onko epäilty syyllistynyt rikokseen sekä päätetään, millainen rangaistus syylliselle teosta määrätään. Ennen asian ratkaisemista epäiltynä olevaa vastaajaa pidetään syyttömänä.

Rikosjutun käsittelyä oikeudessa johtaa tuomari. Suurimman osan rikosasioista käsittelee ja ratkaisee yksi tuomari. Vakavimmat rikosasiat käsitellään tuomarin ja lautamiesten muodostamassa kokoonpanossa. Rikosjutun voi käsitellä myös kahden tai kolmen tuomarin kokoonpano, jos asia on erityisen vaikea tai muu erityinen syy sitä vaatii. Mikäli Vastaamo-asiassa nostetaan syyte, se tullaan käsittelemään kolmen tuomarin kokoonpanossa.

Tarkempi ilmoitus oikeudenkäynnin ajankohdasta, kestosta ja paikasta toimitetaan asianomistajille sen jälkeen, kun syyte on tullut käräjäoikeuteen vireille. Syyttäjän kirjallinen syyte eli se, mistä syyttäjä mahdollisesti tulee vaatimaan nyt vielä epäiltynä olevalle vastaajalle rangaistusta, toimitetaan samalla asianomistajille tiedoksi. Samassa yhteydessä käräjäoikeus tulee varaamaan asianomistajille mahdollisuuden yhtyä syyttäjän syytteeseen ja esittää vastaajaa kohtaan omat vaatimuksensa kuten mahdollisen vahingonkorvausvaatimuksen kirjallisesti.

Asianomistajilla on oikeus osallistua myös kokonaisuuden rikosoikeudenkäyntiin. Asianomistajien suuresta määrästä johtuen oikeudenkäyntiin osallistuvien asianomistajien määrää on kartoitettu syyttäjän toimesta lähetetyillä kirjeillä. Oikeudenkäyntiin osallistuminen on vapaaehtoista, ellei toisin virallisessa kutsussa määrätä.

Vastaamo-kokonaisuus tulee vireille käräjäoikeudessa, kun syyte on nostettu.

Ilmoitus oikeudenkäynnin ajankohdasta, kestosta ja paikasta toimitetaan asianomistajille. Syyttäjän kirjallinen syyte eli se, mistä syyttäjä vaatii vastaajalle rangaistusta, toimitetaan samalla asianomistajille tiedoksi. Samassa yhteydessä käräjäoikeus tulee varaamaan asianomistajille mahdollisuuden yhtyä syyttäjän syytteeseen ja esittää vastaajaa kohtaan omat vaatimuksensa kuten mahdollisen vahingonkorvausvaatimuksen kirjallisesti.

Käräjäoikeus on heti asian tultua vireille tehnyt päätöksen, että asianomistajien mahdollisia yksityisoikeudellisia korvausvaatimuksia ei käsitellä samassa yhteydessä nyt alkavan rikosasian kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että asianomistajien mahdolliset yksityisoikeudelliset korvausvaatimukset käsitellään erillisissä oikeudenkäynneissä rikosasian käsittelyn jälkeen.

Rikosasian pääkäsittely alkaa 13.11.2023 ja sille on varattu aikaa helmikuun 2024 loppuun asti. Käsittelypäivät ovat

2023 13. - 14.11., 20. - 21.11., 29.11. 1.12., 11. – 12.12., 19. – 21.12.

2024 2.-3.1., 9.-10.1., 15.1., 17.1., 19.1., 22.1., 30.1., 2.2., 5.2., 7.2., 12.2., 14.2., 27.-29.2.

Tällä hetkellä rikosasian käsittelylle on varattu istuntopäiviä kaikkiaan 28. Mahdollista kuitenkin on, että istuntopäivien lukumäärä muuttuu käsittelyn aikana.

Käräjäoikeus ilmoittaa istuntokäsittelyn päätyttyä erikseen päivämäärästä, jolloin tuomio rikosasiassa annetaan.

Asianomistajien mahdolliset yksityisoikeudelliset korvausvaatimukset käsitellään erillisissä oikeudenkäynneissä rikosasian käsittelyn jälkeen.

Ennalta ilmoitettuihin istuntopäiviin tulevista muutoksista ilmoitetaan istuntopäivän päätteeksi ja käräjäoikeuden verkkosivuilla. Prosessisuunnitelmaan ja oikeudenkäynnin aikatauluun tulevista muutoksista kerrotaan istuntopäivien päätteeksi sekä käräjäoikeuden verkkosivuilla.

Käsittelypäivät ovat

2023 13. - 14.11., 20. - 21.11., 29.11. 1.12., 11. – 12.12., 19. – 21.12.

2024 2.-3.1., 9.-10.1., 15.1., 17.1., 19.1., 22.1., 30.1., 2.2., 5.2., 7.2., 12.2., 14.2., 27.-29.2.

Vaatimukset ja vastaukset

13.11.2023
 • Syytteen lukeminen
 • Asianomistajien mahdolliset rangaistusvaatimukset - Puheenjohtaja ilmoittaa syytteeseen yhtyneiden asianomistajien määrän
 • Vastaajan vastaus

Asiaesittely

14.11.2023
 • Syyttäjien asiaesittely
 • Konkurssipesän ja muiden asianomistajien mahdolliset asiaesittelyt
20.11.2023
 • Vastaajan asiaesittely
 • (Mahdollisesti syyttäjän kirjallinen todistelu alkaa)

Kirjallinen todistelu

21.11.2023 – 2.1.2024
 • Syyttäjän kirjallinen todistelu
 • Asianomistajien mahdollinen kirjallinen todistelu
3.1. – 17.1.2024
 • Vastaajan kirjallinen todistelu

Henkilötodistelu

19.1. ja 22.1.2024
 • Vastaajan kuuleminen
30.1.- 5.2.2024
 • Syyttäjien nimeämien todistajien kuuleminen
7.2. – 14.2.2024
 • Vastaajan nimeämä henkilötodistelu

Loppulausunnot

27.2.2024
 • Syyttäjien loppulausunto
28.2.2024
 • Syyttäjien loppulausunnon mahdollinen jatko
 • Asianomistajien mahdolliset loppulausunnot
29.2.2024
 • Vastaajan loppulausunto
 • Pääkäsittelyn päättäminen

Rikosasian pääkäsittely toimitetaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden toimitiloissa Espoon Otaniemessä. Asianomistajien suuri lukumäärä aiheuttaa kuitenkin sen, että kaiken rikosasian käsittelyyn kuuluvan toiminnan keskittäminen käräjäoikeuden tiloihin ei ole mahdollista. Tämän vuoksi ja asianomistajien henkilöllisyyden suojaamiseksi asianomistajille on varattu tilaisuus seurata oikeudenkäyntiä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ulkopuolelta varatuista istuntopaikoista, joissa oikeudenkäyntiä voi seurata videoyhteydellä.

Asianomistajia Vastaamo-kokonaisuudessa on kaikkiaan yli 21.000. Heistä noin 500 on ennakkoon ilmoittanut haluavansa osallistua oikeudenkäyntiin. Ennakkoilmoittautumisten perusteella käräjäoikeus on varannut tilat kaikkiaan 600 asianomistajalle ja heidän mahdollisille oikeudenkäyntiavustajilleen. Mikäli asianomistajalla on oikeudenkäyntiavustaja, käräjäoikeus pyytää, että oikeudenkäyntiavustaja ilmoittautuu käräjäoikeudelle.

Istuntopaikat, jotka käräjäoikeus on varannut asianomistajia varten, on jaettu asianomistajan sukunimen alkukirjaimen mukaan seuraavasti:

Sukunimen alkukirjain A–O: Paikka A Käytössä vielä 29.11., sen jälkeen vain paikka B
Sukunimen alkukirjain P–Ö: Paikka B

Paikkojen sijainti ilmoitetaan vain asianomistajille.

On erittäin tärkeää, että asianomistaja noudattaa sukunimen mukaan määräytyvää istuntopaikkaa, koska tilat ovat erikokoisia.

Oikeudenkäyntiä seuraavat tiedotusvälineiden edustajat on ohjattu tulemaan paikan päälle käräjäoikeuteen Espoon Otaniemeen. Käräjäoikeus pyrkii edellä kerrotulla menettelyllä turvaamaan asianomistajien henkilöllisyyden salassa pysymisen ja säilyttämään asianomistajien oikeuden yksityisyyteen.

Edellä mainituille oikeuspaikoille voi asian luonteesta johtuen tulla vain asianomistaja ja hänen mahdollinen oikeudenkäyntiavustajansa tai asianomistajan laillinen edustaja.

Istunnot alkavat jokaisena istuntopäivänä kello 9.00. Asian joutuisan sujumisen vuoksi asianomistajia pyydetään saapumaan paikalle hyvissä ajoin ennen istunnon alkamista ja mahdollisuuksien mukaan heti ovien avauduttua kello 8.00.

Istuntopaikalle tulijoiden henkilöllisyys tarkastetaan, ja heille suoritetaan turvatarkastus ennen istuntosaliin päästämistä. Heillä tulee siten olla mukanaan postitse lähetetty ja nimellä varustettu käsittelyilmoitus ja kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Istuntopäivinä pidetään taukoja, joiden tarkka ajankohta selviää jokaisena istuntopäivänä erikseen. Istuntopaikoilla ei ole tarjolla ravintolapalveluja istuntoaikoina.

Mikäli asianomistajalla on reseptilääkitys, häntä pyydetään ottamaan mukaan tätä lääkettä koskeva lääkemääräys ja esittämään se pyydettäessä.

Koska oikeudenkäynti on pitkäkestoinen, voi edellä kerrottuihin oikeuspaikkoihin tulla muutoksia. Näistä muutoksista ilmoitetaan istuntopäivän päätteeksi ja lisäksi näillä Vastaamo-verkkosivuilla.

Asianomistajien henkilöllisyys on määrätty salassa pidettäväksi. Asianomistajien suuren määrän vuoksi käräjäoikeus ei kuitenkaan pysty salaamaan asianomistajien henkilöllisyyttä toisilta asianomistajilta. Tämän vuoksi käräjäoikeus muistuttaa asianomistajia siitä, etteivät he saa ilmaista muiden asianomistajien henkilöllisyyttä eivätkä käyttää hyväkseen salassa pidettäviä tietoja, jotka he saavat tietää oikeudenkäynnin aikana.

Istuntosaleissa kuvaaminen ja muu oikeudenkäynnin tallentaminen on kiellettyä. Lisäksi käräjäoikeus edellyttää, ettei myöskään istuntopaikkojen läheisyydessä oteta valokuvia. Käräjäoikeus kehottaa myös välttämään sosiaalisen median käyttöä istuntojen yhteydessä. Käräjäoikeus on pyytänyt vastaavasti myös tiedotusvälineitä kunnioittamaan asianomistajien oikeutta yksityisyyteen.

Istuntopaikoilla on Rikosuhripäivystyksen päivystyspiste, joilla olevien henkilöiden kanssa asianomistaja voi keskustella häntä mahdollisesti askarruttavista asioista.

Käräjäoikeus pyytää asianomistajia ottamaan poistuessa mukaan kaikki ne asiakirjat ja tavarat, jotka he ovat tuoneet.

Käräjäoikeus tulee tiedottamaan tärkeimmistä asian käsittelyyn liittyvistä seikoista tiedottein sekä tällä käräjäoikeuden sivuilla. Kaikki yhteydenpito asianosaisiin tapahtuu turvallisuussyistä kirjepostilla.

Asianomistajia ja yleisöä pyydetään seuraamaan näitä verkkosivuja. Mikäli asianomistajalla kuitenkin on kysyttävää, kysymyksen voi lähettää osoitteella tiedustelut.lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi tai asiasta voi soittaa numeroon 029 56 45110.

Yhteyttä voi ottaa myös rikosuhripäivystys RIKU:n .

Julkaistu 23.11.2023