Velkajärjestelyn hakeminen

Ennen velkajärjestelyn hakemista

Ennen kuin haet velkajärjestelyä sinun on selvitettävä, voitko ratkaista velkaongelmasi jotenkin muuten. Velkajärjestely on aina viimesijainen velkojen järjestelykeino.

Jotta velkajärjestely onnistuisi ja taloutesi pysyisi tasapainossa, pitää elämäntilanteesi olla vakiintunut. Sinun on oltava valmis muuttamaan kulutustottumuksiasi tarvittaessa. Päivittäiset välttämättömät menot ja laskut on maksettava ajallaan, koska velkajärjestelyn aikana et saa velkaantua uudelleen. Velkajärjestelyn saa pääsääntöisesti vain kerran.

Velkajärjestelyyn tulevat mukaan kaikki velkasi etkä voi jättää pois jotakin velkaa esimerkiksi siksi, että haluaisit maksaa sen muiden velan osallisien tai takaajien takia. Velkajärjestely on henkilökohtainen ja jos se sinulle myönnetään, joutuvat mahdolliset velan muut osalliset tai takaajat maksamaan velkaa puolestasi.

Miten haet velkajärjestelyä?

Hae velkajärjestelyä kotikuntasi käräjäoikeudelta. Liitä hakemukseen mukaan asiakirjat kaikesta mitä hakemuksessa esität huomioitavaksi, esimerkiksi tuloista, menoista, omaisuudesta, veloista ja terveydentilasta. Hakemukseen on liitettävä aina myös itse kirjoitettu velkaantumiseen liittyvä selvitys eli velkaantumishistoria. Velkaantumishistoriassa kerrot, miten velat ovat syntyneet, miten ne oli tarkoitus maksaa ja miksei niitä voitukaan maksaa. Hakemuksen mukaan voit liittää ehdotuksen maksuohjelmaksi, mutta se ei ole pakollista.

Hakemuslomakkeita saat oikeus.fi –sivuilta, käräjäoikeuden kansliasta, tai oikeusaputoimistoista. Apua hakemiseen saat talous- ja velkaneuvojilta.

Miten velkajärjestely etenee käräjäoikeudessa?

Velkajärjestelyn käsittely etenee käräjäoikeudessa vaiheittain.

Käräjäoikeus tarkistaa hakemuksen ja lähettää tarvittaessa täydennyspyynnön. Käräjäoikeus lähettää hakemuksesi ja velkaantumishistoriasi edelleen ainakin suurimmille velkojille ja pyytää niiltä lausumaa velkajärjestelyn myöntämisestä. Kaikki hakemusasiakirjat ovat asianosaisjulkisia, mikä tarkoittaa, että velkojilla, kanssavelallisilla, takaajilla ja vakuuden asettajilla on mahdollisuus saada asiakirjoista kopiot. Jos joku velkojistasi vastustaa velkajärjestelyä, käräjäoikeus antaa sinulle tilaisuuden esittää kirjallisen vastineen.

Asia käsitellään käräjäoikeudessa yleensä kirjallisesti. Joskus kuitenkin joudutaan järjestämään suullinen käsittely, johon hakija ja velkojat kutsutaan paikalle.

Mihin hakemuksen jättäminen velvoittaa?

Kun olet lähettänyt hakemuksen käräjäoikeuteen, olet sitoutunut velkajärjestelyn sääntöihin. Hakuprosessin aikana voit käyttää rahaa vain välttämättömiin menoihin ja velkojen maksuun. Sinun on ylläpidettävä maksukykysi, mikä tarkoittaa, että et saa perusteetta heikentää tulojasi tai lisätä menojasi. Et saa esimerkiksi irtisanoutua työstäsi tai vaihtaa kalliimpaan asuntoon.

Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, puolisosi taloudellinen tilanne vaikuttaa maksuvaralaskelmaasi, eikä myöskään puolisosi saa sen vuoksi perusteetta heikentää tulojaan tai lisätä menojaan.

Avaa kaikki velkojien, perintäyhtiöiden, ulosoton ja käräjäoikeuden sinulle lähettämät kirjeet ja säästä ne. Niitä tarvitaan velkatilanteen kartoittamiseksi.

Velkojen perintä ja mahdollinen tulojen ulosmittaus jatkuvat toistaiseksi ennallaan. Sinun on myös mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, ettei uutta velkaa tule.

Kun olet saanut päätöksen velkajärjestelystä

Jos käräjäoikeus hylkää velkajärjestelyhakemuksesi, asian käsittely päättyy. Käräjäoikeuden päätöksestä voi valittaa seuraaviin oikeusasteisiin.

Hakemuksen hyväksyminen eli päätös velkajärjestelyn aloittamisesta tarkoittaa asian käsittelyn jatkumista.

Myönteisen päätöksen jälkeen et saa enää maksaa muita kuin vakuusvelkojen korkoja. Tämä koskee muun muassa asuntolainan korkoja silloin, kun asunto on lainan vakuutena, ja omassa käytössä olevan osamaksusopimuksella ostetun auton korkokuluja silloin, kun auto on lainan vakuutena. Saat maksaa myös etuoikeutettua elatusapuvelkaa eli viimeisen vuoden aikana erääntyneitä elatusmaksuja.

Sinun on säästettävä joka kuukausi saman verran rahaa kuin laskettu maksuvarasi on, jos velkasi eivät ole ulosotossa. Näet sinulle lasketun maksuvaran velkajärjestelyhakemuksestasi. Jos sinulla ei ole maksuvaraa, sinun ei tarvitse säästää.

Silloin kun tulojasi ulosmitataan, rahoja ei tilitetä velkojille, vaan rahat jäävät ulosoton haltuun. Jos tuloistasi ulosmitataan vähemmän kuin maksuvarasi on, sinun on laitettava erotus säästöön. Jos taas sinulta ulosmitataan enemmän kuin mitä maksuvarasi on, maksuvaran ylittänyt summa palautetaan sinulle maksuohjelman vahvistamisen jälkeen. Ennen maksuohjelman vahvistamista säästyneistä rahoista määrätään maksuohjelmassa.

Velkajärjestelyn aloittaminen oikeuttaa sinut irtisanomaan määräaikaisia sopimuksia, esimerkiksi kuntosalisopimuksen, päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sopimusehdoista riippumatta.

Aloittamispäätöksen jälkeen on tärkeää, että huolehdit juoksevien menojesi maksamisesta ajallaan. Maksamatta jättäminen vaarantaa velkajärjestelyn toteutumisen. Jos sinulle syntyy velkajärjestelyn aloittamisen jälkeen uutta velkaa, ne eivät kuulu mukaan järjestelyyn. Uudet velat joutuisit maksamaan samanaikaisesti maksuohjelmaan kuuluvien velkojen kanssa, mikä tarkoittaisi jokapäiväisistä menoista tinkimistä.

Maksuohjelmaehdotus hakemuksen liitteenä

Voit liittää hakemuksen yhteyteen ehdotuksen maksuohjelmaksi. Maksuohjelman laatimisessa auttaa talous- ja velkaneuvoja.

Voit pyytää maksuohjelmaehdotukselle velkojien hyväksyntää etukäteen, jolloin käräjäoikeus vahvistaa maksuohjelman. Jos velkojien hyväksyntää ei ole pyydetty, käräjäoikeus pyytää sitä velkojilta.

Jos et liitä hakemukseen omaa ehdotustasi maksuohjelmaksi, käräjäoikeus määrää yleensä asiaan selvittäjän. Selvittäjä laatii ehdotuksen maksuohjelmaksi.

Selvittäjän ehdotus maksuohjelmaksi

Selvittäjä laatii hakemuksesi perusteella maksuohjelman. Hakemuksen tiedot tarkistetaan ja sinun on ilmoitettava selvittäjälle muuttuneista tiedoista.

Selvittäjä pyytää hakijalta, velkojilta ja muilta asianosaisilta lausumat maksuohjelmaehdotukseen. Tämän jälkeen selvittäjä jättää maksuohjelmaehdotuksen käräjäoikeudelle vahvistettavaksi.

Selvittäjän laatimasta maksuohjelmaehdotuksesta joudut maksamaan korvauksen, joka on enintään neljän kuukauden maksuvarasi määrä. Usein selvittäjän saatava määrätään maksettavaksi varoista, jotka olet säästänyt velkajärjestelyn aloittamisen jälkeen tai, jotka ovat kertyneet ulosoton haltuun.

Selvittäjän korvauksen maksaminen pidentää maksuohjelman kestoa vastaavan ajan. Jos sinulla ei ole lainkaan maksuvaraa, et joudu itse maksamaan selvittäjälle, vaan hän saa korvauksen valtion varoista.

Maksuohjelman vahvistaminen

Käräjäoikeus joko vahvistaa maksuohjelman tai pyytää muuttamaan sitä, jolloin selvittäjän tai hakijan pitää valmistella se uudelleen. Käräjäoikeus voi vielä tässäkin vaiheessa hylätä velkajärjestelyn, jos on ilmennyt seikkoja, jotka ovat esteenä velkajärjestelyn myöntämiselle.

Kun käräjäoikeus antaa päätöksen maksuohjelman vahvistamisesta, maksuohjelman noudattaminen alkaa. Tässä vaiheessa päättyy myös mahdollinen tulojen ja omaisuuden ulosmittaus. Maksuohjelman läpikäymiseen saat apua talous- ja velkaneuvonnasta.

Maksuohjelmaa koskevasta päätöksestä voi valittaa ylempiin tuomioistuimiin päätöksessä olevaa muutoksenhakuohjetta noudattaen.

Velkajärjestelyn hakemisesta tulee maksuhäiriömerkintä. Merkintä poistuu luottotiedoista, kun velkajärjestely päättyy.

Maksuohjelma

Maksuohjelmasta ilmenevät hakijan tulot, menot, varallisuus, velat ja velkojen maksuaikataulu.

Velkajärjestelyssä sinun on noudatettava vahvistettua maksuohjelmaa ja siinä olevia määräyksiä. Et saa tahallisesti heikentää maksukykyäsi maksuohjelman aikana. Lisäksi maksukyvyn parantamiseksi sinun on ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, joita sinulta voidaan kohtuudella edellyttää. Toimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi sellaisten tukien hakemista, joihin olet oikeutettu.

Maksuohjelman pituus on pääsääntöisesti kolme vuotta. Jos sinulla ei ole maksuvaraa maksuvelvollisuus poistetaan maksuohjelmasta kokonaan. Tällöin maksuohjelman kesto on viisi vuotta. Joskus velkajärjestelylle voi olla olemassa esteperuste, mutta se on silti myönnetty painavilla syillä. Myös siinä tapauksessa maksuohjelman kesto on viisi vuotta. Ohjelma voi olla huomattavasti pidempikin, jos velallisen on mahdollista säilyttää omistusasuntonsa.

Jos velkojien joukossa on yksityishenkilö, oikeus voi velkojan vaatimuksesta jatkaa maksuohjelman kestoa enintään kaksi vuotta sen jälkeen, kun maksuohjelma on muiden kuin vakuusvelkojen osalta päättynyt.

Maksuohjelma koskee kaikkia velkoja, jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn aloituspäätöstä.

Jos maksukykysi heikkenee tilapäisesti, sinulla on mahdollisuus lykätä maksuohjelman mukaisia suorituksia enintään viiden kuukauden maksuja vastaavalla summalla ilmoittamalla velkojille lykkäyksestä. Maksujen siirtämisestä voi ilmoittaa velkojille vapaamuotoisesti.

Maksuohjelman muuttaminen

Maksuohjelmaa voidaan joissakin tapauksissa muuttaa. Jos maksukykysi on pitkäaikaisesti heikentynyt niin, että sinulta ei voida kohtuudella edellyttää maksuohjelmassa määrätyn maksuvelvollisuuden täyttämistä, voit hakea käräjäoikeudelta maksuohjelman muutosta. Myös velkoja voi hakea maksuohjelmaan muutosta, jos hänen saatavansa on jäänyt maksuohjelman ulkopuolelle.

Muutosta voi hakea myös, jos maksuohjelman aikana on ilmennyt seikkoja, joilla olisi ollut olennainen merkitys velkajärjestelyn kannalta, jos ne olisivat olleet tiedossa velkajärjestelystä päätettäessä.

 
Julkaistu 31.12.2018