Biträden och försvarare

Ett biträde/en försvarare kan på sin klients vägnar sända en ansökan om rättshjälp elektroniskt till en rättshjälpsbyrå och en ansökan om förordnande till försvarare till en domstol via justitieförvaltningens e-tjänst.

För att biträden kan använda systemet måste deras uppgifter vara införda i rättshjälpens register över biträden. Man måste höra till registret för att kunna verka som biträde i rättshjälpsärenden. Biträdena skall anmäla sitt namn, personbeteckning, titel, kontonummer, adress och FO-nummer (bolaget) till rättshjälpens register över biträden för att kunna använda e-tjänsten som biträde. Mest praktiskt sätt att ha dina uppgifter införda i registret är att anmäla de via adressen oikeudenkayntikustannukset.hml@palkeet.fi

Ett biträde som har registrerats i systemet kan logga in i systemet med sina nätbankskoder. När en person som loggat in med nätbankskoder hittas i rättshjälpens register över biträden, kan han eller hon använda tjänsterna avsedda för biträden: han eller hon kan upprätta en räkningsspecifikation samt en ansökan om rättshjälp, ansökan om förordnande till försvarare och ansökan om förordnande till målsägandebiträde. Genom en enda identifiering kan man lämna in flera ansökan/fakturor.

Man har också utvecklat i systemet en möjlighet för sammanslutningar att identifiera sig i tjänsten. En byrå som sköter rättshjälpsärenden kunna identifiera sig i systemet som byrå. Den som är berättigad att använda systemet i byrån kan logga in i systemet med sin egen användaridentifikation och fylla i uppgifter på vägnar av de personer i samma byrå som finns i registret över biträden.

Ett rättshjälpsbeslut jämte anvisningar för ändringssökande ska skickas till biträdet/försvararen som e-brev. Begäran om avgörande kan inte lämnas in elektroniskt utan med en blankett som sänds till en rättshjälpsbyrå, där uppgifterna då matas in i systemet.

Med hjälp av Rättshjälpsräknaren kan biträdet göra en uträkning angående hans eller hennes klients möjligheter att få rättshjälp. Användning av räknaren förutsätter inte identifiering i det själva systemet.

 
Publicerad 3.1.2017