All­män in­tres­se­be­vak­ning

In­for­ma­tion om all­män in­tres­se­be­vak­ning

En intressebevakare eller någon som bemyndigats genom en intressebevakningsfullmakt kan behövas t.ex. när en människas själsförmögenheter har försvagats till följd av en svår sjukdom eller hög ålder så att hon inte själv förmår bevaka sina intressen eller sköta sina angelägenheter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller domstolen förordnar en intressebevakare. En privatperson, t.ex. en anhörig eller någon annan närstående, kan vara intressebevakare.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller tingsrätten kan förordna också en allmän intressebevakare. Vanligen är den allmänna intressebevakaren en statstjänsteman som arbetar vid en intressebevakningsbyrå. På vissa områden kan också en allmän intressebevakare som är anställd hos en producent av köptjänster sköta uppdraget.

Fullmäktigen är alltid en privatperson och han eller hon kan bevaka fullmaktsgivarens intressen om denne på förhand har upprättat en intressebevakningsfullmakt för den händelse att funktionsförmågan försvagas.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står till tjänst med råd och vägledning om hur man ska gå till väga för att få en intressebevakare.