Med vilka inkomster beviljas rättshjälp

Rättshjälp beviljas på basis av sökandens inkomster, utgifter, förmögenhet och underhållsskyldighet, dvs. hans disponibla medel.

Utgående från sökandens disponibla medel bestäms om sökanden får rättshjälpen kostnadsfritt eller mot en självriskandel.

Beräkning av disponibla medel

Som inkomst beaktas utöver löne- och pensionsinkomster samt dagpenningar bland annat barnbidrag, underhållsbidrag och kapitalinkomster.

Från inkomsterna avdras förskottsinnehållningen av skatt. Dessutom avdras skäliga bostadsutgifter, dagvårdsavgifter, underhållsbidrag, utsökningsbetalningar och betalningar enligt betalningsprogrammet vid skuldsanering för privatpersoner.

Från inkomsterna avdras även 300 euro för varje minderårigt barn som bor i den sökandes hushåll.

Familjens storlek påverkar den inkomst med vilken förmånen kan beviljas och självriskandelens storlek. Inkomsterna för sökandens make eller sambo eller för den som bor i ett registrerat parförhållande med honom eller henne beaktas i beräkningen av den disponibla inkomsten. Om sökanden är misstänkt eller svarande i ett brottmål eller om makarna är varandras motparter eller på grund av varaktig söndring bor åtskiljs, bestäms rättshjälpen enbart på basis av sökandens ekonomiska ställning.

Exempel

Hur sökandens inkomst påverkar beviljandet av rättshjälp och grundsjälvrisken. Vid bestämmandet av arvodet beaktas dessutom sökandens tilläggssjälvrisk.

1 person

  • kostnadsfri: disponibla medel högst 600 euro
  • självrisk: disponibla medel 601–1300 euro
  • beviljas inte: disponibla medel över 1300 euro

Makar sammanlagt

  • kostnadsfri: disponibla medel högst 1100 euro
  • självrisk: disponibla medel 1101–2400 euro
  • beviljas inte: disponibla medel över 2400 euro
 
Publicerad 25.8.2014