Vad kostar rättshjälpen

För mindre bemedlade är rättshjälpen gratis. Andra måste stå för en del av kostnaderna. Av sökanden uppbärs en rättshjälpsavgift och en självriskandel.

Rättshjälpsavgift

Avgiften är 70 euro. Ingen avgift uppbärs, om sökanden har rätt till kostnadsfri rättshjälp.

Grunderna för arvodet vid rätshjälp

Timarvode eller arvode för åtgärder vid rättshjälp bestäms enligt arvodesförordningen. Om arvodet bestäms enligt den tid som används är timarvodet 110 euro. Vid bestämmandet av arvodet beaktas rättshjälpstagarens grund- och tilläggssjälvrisk.

Självriskandel

Rättshjälpstagarens självrisk kan utgöras av två självrisker som beräknas på olika sätt: en grundsjälvrisk som beräknas på sökandens disponibla medel och en tilläggssjälvrisk, som beräknas på den förmögenhet som sökanden och hans eller hennes make har. Med tilläggssjälvrisken täcks den andel av biträdets arvode och kostnader som kvarstår efter att grundsjälvrisken har avdragits från den.

Självriskens belopp fastställs när ärendet har blivit skött. På självrisken kan uppbäras ett förskott. Rättshjälpstagaren betalar självriskandelen till sitt biträde, antingen det privata biträdet eller det offentliga rättsbiträdet.

Grundsjälvrisk

Grundsjälvrisken är en procentuell andel av rättshjälpskostnaderna, och den bestäms utgående från sökandens disponibla medel på följande sätt:

Ensamstående person

högst 600 euro 0 %
högst 800 euro 20 %
högst 900 euro 30 %
högst 1050 euro 40 %
högst 1150 euro 55 %
högst 1300 euro 75 %

Makar per person

högst 550 euro 0 %
högst 700 euro 20 %
högst 800 euro 30 %
högst 1000 euro 40 %
högst 1100 euro 55 %
högst 1200 euro 75 %

Makens inkomster beaktas inte om makarna är varandras motparter (t.ex. i skilsmässoärenden) eller sökanden är misstänkt eller svarande i ett brottmål.

Tilläggssjälvrisk

Tilläggssjälvrisken uppgår till 50 % av värdet av förmögenhet som sökandens och hans eller hennes make har till den del som depositionerna överstiger 5 000 euro. Förmögenheten beräknas så att de skulder som hänför sig till förmögenheten avdras från det verkliga värdet.
Exempel: (depositioner 25 000 euro - 5 000 euro) x 50 % = tilläggssjälvrisk 10 000 euro

Förmögenhet som dock inte beaktas vid bestämmandet av tilläggssjälvrisken är familjens stadigvarande bostad, en sedvanlig fritidsbostad och en bil, om värdet av dem är rimligt i proportion till familjens storlek och behov.

Exempel

a) Biträdets faktura 8 000 euro
1. grundsjälvrisk 0 %
2. tilläggssjälvrisk 10 000 euro

  • rättshjälpstagaren betalar 8 000 euro

b) Biträdets faktura 20 000 euro
1. grundsjälvrisk 0 %
2. tilläggssjälvrisk 10 000 euro

  • rättshjälpstagaren betalar 10 000 euro

c) Biträdets faktura 20 000 euro
1. grundsjälvrisk 20 %
2. tilläggssjälvrisk 10 000 euro

  • rättshjälpstagaren betalar (20 000 euro x 20 %) + 10 000 euro = 14 000 euro
 
Publicerad 5.3.2014