Offentligt rättsbiträde

En jurist som arbetar vid en statlig rättshjälpsbyrå har tjänstebenämningen offentligt rättsbiträde.

Behörighetsvillkoren för tjänsten som offentligt rättsbiträde är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt tillräcklig erfarenhet av arbete som rättegångsbiträde eller av domaruppgifter. Vanligen är de offentliga rättsbiträdena vicehäradshövdingar, dvs. de har efter slutförda studier fullgjort domstolspraktik vid tingsrätten.

Justitieministeriet utnämner direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet. Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet utnämner de offentliga rättsbiträdena.De offentliga rättsbiträdenas arbete är advokatarbete och de offentliga rättsbiträdena är i sitt arbete skyldiga att iaktta god advokatsed. Till denna del står de under Finlands Advokatförbunds tillsyn. Av de offentliga rättsbiträdena hör mer än hälften till Finlands Advokatförbund. De offentliga rättsbiträdena sköter sina uppdrag självständigt och oberoende.

Arbetet som offentligt rättsbiträde kräver mångsidig juridisk kunskap och skicklighet i att sköta mänskliga relationer och förhandlingar. Man måste kunna lägga fram en sak klart och tydligt både skriftligt och muntligt. Arbetet kräver också stresstålighet, eftersom uppgifterna är brådskande och mycket varierande samtidigt som klienterna ofta genomgår en krissituation i livet.

 
Publicerad 5.7.2017