Ta­vas­te­hus för­valt­nings­dom­stol

För­valt­nings­dom­sto­lar­na

De re­gi­o­na­la för­valt­nings­dom­sto­lar­na av­gör be­svär över be­slut som myn­dig­he­ter­na i re­gi­o­nen fat­tat. Den som är miss­nöjd med myn­dig­he­tens be­slut i ett för­valt­nings­ä­ren­de kan an­fö­ra be­svär över be­slu­tet hos sin re­gi­o­na­la för­valt­nings­dom­sto­len.

Grund­la­gen för­ut­sät­ter att all ut­öv­ning av of­fent­lig makt skall byg­ga på lag. En per­son el­ler en sam­man­slut­ning som an­ser att en stat­lig el­ler kom­mu­nal myn­dig­het har fat­tat ett lagstri­digt be­slut i ett ären­de som an­går ho­nom själv, kan en­ligt hu­vud­re­geln över­kla­ga be­slu­tet.

Myn­dig­he­ter­na skall i sam­band med var­je be­slut med­de­la hur och till vem be­slu­tet kan över­kla­gas. Ofta kan man först söka rät­tel­se av be­slu­tet, och där­ef­ter kan den som fort­fa­ran­de är miss­nöjd med be­slu­tet över­kla­ga det till för­valt­nings­dom­sto­len. För­valt­nings­dom­sto­lar­nas dom­kret­sar mot­sva­rar land­skaps­in­del­ning­en, så en dom­krets om­fat­tar ett el­ler fle­ra land­ska­pen.

För­valt­nings­dom­sto­len av­gör på ba­sis av över­kla­gan­det om det över­kla­ga­de myn­dig­hets­be­slu­tet är la­gen­ligt. Är man inte nöjd med för­valt­nings­dom­sto­lens be­slut kan de fles­ta ären­den yt­ter­li­ga­re över­kla­gas till högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len.

De re­gi­o­na­la för­valt­nings­dom­sto­lar­na är Helsing­fors, Ta­vas­te­hus, Nor­ra Fin­lands, Vasa, Åbo och Östra Fin­lands för­valt­nings­dom­stol. Dess­utom har Åland sin egen för­valt­nings­dom­stol, som ver­kar i an­slut­ning till Ålands tings­rätt.

De­tal­je­rad in­for­ma­tion om över­kla­gan­de till för­valt­nings­dom­stol finns på rätts­vä­sen­dets www-si­dor gäl­lan­de för­valt­nings­dom­sto­lar.

Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen

Tavastehus förvaltningsdomstol

Besöksadress:
Arvi Kariston katu 1
Tavastehus
Postadress:
Raatihuoneenkatu 1
13100 Tavastehus
Telefonnummer:
029 56 42210 (kundservice)
Fax:
029 56 42269
E-post:
Växel:
029 56 42200