Ta­vas­te­hus för­valt­nings­dom­stol

För­valt­nings­dom­sto­lar­na

De regionala förvaltningsdomstolarna avgör besvär över beslut som myndigheterna i regionen fattat. Den som är missnöjd med myndighetens beslut i ett förvaltningsärende kan anföra besvär över beslutet hos sin regionala förvaltningsdomstolen.

Grundlagen förutsätter att all utövning av offentlig makt skall bygga på lag. En person eller en sammanslutning som anser att en statlig eller kommunal myndighet har fattat ett lagstridigt beslut i ett ärende som angår honom själv, kan enligt huvudregeln överklaga beslutet.

Myndigheterna skall i samband med varje beslut meddela hur och till vem beslutet kan överklagas. Ofta kan man först söka rättelse av beslutet, och därefter kan den som fortfarande är missnöjd med beslutet överklaga det till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolarnas domkretsar motsvarar landskapsindelningen, så en domkrets omfattar ett eller flera landskapen.

Förvaltningsdomstolen avgör på basis av överklagandet om det överklagade myndighetsbeslutet är lagenligt. Är man inte nöjd med förvaltningsdomstolens beslut kan de flesta ärenden ytterligare överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

De regionala förvaltningsdomstolarna är Helsingfors, Tavastehus, Norra Finlands, Vasa, Åbo och Östra Finlands förvaltningsdomstol. Dessutom har Åland sin egen förvaltningsdomstol, som verkar i anslutning till Ålands tingsrätt.

Detaljerad information om överklagande till förvaltningsdomstol finns på rättsväsendets www-sidor gällande förvaltningsdomstolar.

Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen

Tavastehus förvaltningsdomstol

Besöksadress:
Arvi Kariston katu 1
Tavastehus
Postadress:
Raatihuoneenkatu 1
13100 Tavastehus
Telefonnummer:
029 56 42210 (kundservice)
Fax:
029 56 42269
E-post:
Växel:
029 56 42200
Sammanträdesplats i Jyväskylä är inte i bruk på grund av renoveringen av tingshuset. Renoveringen pågår minst till 2021.
(Besöksadress: Vapaudenkatu 54, E-post: keski-suomi.ko(at)oikeus.fi. Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @. Växel: 029 564 8100)