Statistik från Helsingfors domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol publicerar statistik över sina huvudgrupper av ärenden. Det publiceras även information om de riksomfattande ärendegrupperna som Helsingfors förvaltningsdomstol har ansvarat för (tull-, mervärdesskatte- samt asylärenden).

Avgjorda ärenden och genomsnittliga handläggningstider 1.1. - 30.6.2019Huvudgrupper av ärenden


Avgjorda ärenden
Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Utlänningsärenden
1 790
8,2

Social- och hälsovård
794 4,5

Statsrätt och allmän förvaltning
460 11,8

Skatter
414
12,2

Ekonomisk verksamhet inklusive trafik och kommunikation
264 5,8

Byggande
150 9,8

Självstyrelse
53
14,9

Miljö
23
8,5


Enstaka ärendegrupper*


Avgjorda ärenden Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Asylärenden
309 11,0

Asylärenden / påskyndat förfarande
390
3,9

Besvär som gäller mervärdesskatt
92 15,6

Skatteförvaltningens förhandsavgörande som gäller mervärdesskatt
22
7,0

Förtullningsbesvär
10 13,6

*Ärenden från hela Finland som hör eller har tidigare hört enbart till Helsingfors förvaltningsdomstols ansvarsområde. Statistiken över huvudgrupperna av ärenden omfattar även dessa tidigare riksomfattande ärendegrupper.

I enskilda fall kan handläggningstiderna avvika från de ovan nämnda tiderna. Det förs inte statistik över handläggningstider för sådana ärendegrupper i vilka har avgjorts färre än fem ärenden. Antalen är obekräftade.

 
Publicerad 10.7.2019