Statistik från Helsingfors domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol publicerar statistik över sina huvudgrupper av ärenden. Det publiceras även information om de riksomfattande ärendegrupperna som Helsingfors förvaltningsdomstol har ansvarat för (tull-, mervärdesskatte- samt asylärenden).

Avgjorda ärenden och genomsnittliga handläggningstider 1.1. - 30.4.2019Huvudgrupper av ärenden


Avgjorda ärenden
Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Utlänningsärenden
1 194
8,3

Social- och hälsovård
511 4,3

Statsrätt och allmän förvaltning
300 11,6

Skatter
241 11,5

Ekonomisk verksamhet inklusive trafik och kommunikation
178 6,2

Byggande
106 10,0

Självstyrelse
28 14,4

Miljö
14
8,0


Enstaka ärendegrupper*


Avgjorda ärenden Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Asylärenden
232 11,1

Asylärenden / påskyndat förfarande
268
3,8

Besvär som gäller mervärdesskatt
51 14,8

Skatteförvaltningens förhandsavgörande som gäller mervärdesskatt
6
7,8

Förtullningsbesvär
8 14,5

*Ärenden från hela Finland som hör eller har tidigare hört enbart till Helsingfors förvaltningsdomstols ansvarsområde. Statistiken över huvudgrupperna av ärenden omfattar även dessa tidigare riksomfattande ärendegrupper.

I enskilda fall kan handläggningstiderna avvika från de ovan nämnda tiderna. Det förs inte statistik över handläggningstider för sådana ärendegrupper i vilka har avgjorts färre än fem ärenden. Antalen är obekräftade.

 
Publicerad 6.5.2019