Statistik från Helsingfors domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol publicerar statistik över sina huvudgrupper av ärenden. Det publiceras även information om de riksomfattande ärendegrupperna som Helsingfors förvaltningsdomstol har ansvarat för (tull-, mervärdesskatte- samt asylärenden).

Avgjorda ärenden och genomsnittliga handläggningstider 1.1.- 31.12.2019Huvudgrupper av ärenden


Avgjorda ärenden
Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Utlänningsärenden
3 721
7,6

Social- och hälsovård
1 666
4,9

Statsrätt och allmän förvaltning
783 11,1

Skatter
715
11,8

Ekonomisk verksamhet inklusive trafik och kommunikation
455 6,0

Byggande
266 9,6

Självstyrelse
89
15,8

Miljö
70
9,9


Enstaka ärendegrupper*


Avgjorda ärenden Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Asylärenden
600 9,7

Asylärenden / påskyndat förfarande
733
3,6

Besvär som gäller mervärdesskatt
143 15,2

Skatteförvaltningens förhandsavgörande som gäller mervärdesskatt
35
6,8

Förtullningsbesvär
20
11,6

*Ärenden från hela Finland som hör eller har tidigare hört enbart till Helsingfors förvaltningsdomstols ansvarsområde. Statistiken över huvudgrupperna av ärenden omfattar även dessa tidigare riksomfattande ärendegrupper.

I enskilda fall kan handläggningstiderna avvika från de ovan nämnda tiderna. Det förs inte statistik över handläggningstider för sådana ärendegrupper i vilka har avgjorts färre än fem ärenden. Antalen är obekräftade.

 
Publicerad 10.1.2020