Statistik från Helsingfors domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol publicerar statistik över sina huvudgrupper av ärenden. Det publiceras även information om de riksomfattande ärendegrupperna som Helsingfors förvaltningsdomstol har ansvarat för (tull-, mervärdesskatte- samt asylärenden).

Avgjorda ärenden och genomsnittliga handläggningstider 1.1.- 30.11.2019Huvudgrupper av ärenden


Avgjorda ärenden
Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Utlänningsärenden
3 320
7,7

Social- och hälsovård
1 481
4,8

Statsrätt och allmän förvaltning
724 11,0

Skatter
654
11,7

Ekonomisk verksamhet inklusive trafik och kommunikation
412 5,8

Byggande
240 9,7

Självstyrelse
74
14,8

Miljö
61
9,7


Enstaka ärendegrupper*


Avgjorda ärenden Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Asylärenden
533 9,9

Asylärenden / påskyndat förfarande
657
3,6

Besvär som gäller mervärdesskatt
133 15,2

Skatteförvaltningens förhandsavgörande som gäller mervärdesskatt
31
6,5

Förtullningsbesvär
18 12,2

*Ärenden från hela Finland som hör eller har tidigare hört enbart till Helsingfors förvaltningsdomstols ansvarsområde. Statistiken över huvudgrupperna av ärenden omfattar även dessa tidigare riksomfattande ärendegrupper.

I enskilda fall kan handläggningstiderna avvika från de ovan nämnda tiderna. Det förs inte statistik över handläggningstider för sådana ärendegrupper i vilka har avgjorts färre än fem ärenden. Antalen är obekräftade.

 
Publicerad 11.12.2019