Statistik från Helsingfors domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol publicerar statistik över sina huvudgrupper av ärenden. Det publiceras även information om de riksomfattande ärendegrupperna som Helsingfors förvaltningsdomstol har ansvarat för (tull-, mervärdesskatte- samt asylärenden).

Avgjorda ärenden och genomsnittliga handläggningstider 1.1.- 30.9.2019Huvudgrupper av ärenden


Avgjorda ärenden
Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Utlänningsärenden
2 651
7,8

Social- och hälsovård
1 161
4,6

Statsrätt och allmän förvaltning
595 11,0

Skatter
531
11,8

Ekonomisk verksamhet inklusive trafik och kommunikation
357 5,8

Byggande
195 9,6

Självstyrelse
65
14,6

Miljö
51
10,1


Enstaka ärendegrupper*


Avgjorda ärenden Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Asylärenden
413 10,4

Asylärenden / påskyndat förfarande
562
3,7

Besvär som gäller mervärdesskatt
114 15,1

Skatteförvaltningens förhandsavgörande som gäller mervärdesskatt
29
6,6

Förtullningsbesvär
17 12,3

*Ärenden från hela Finland som hör eller har tidigare hört enbart till Helsingfors förvaltningsdomstols ansvarsområde. Statistiken över huvudgrupperna av ärenden omfattar även dessa tidigare riksomfattande ärendegrupper.

I enskilda fall kan handläggningstiderna avvika från de ovan nämnda tiderna. Det förs inte statistik över handläggningstider för sådana ärendegrupper i vilka har avgjorts färre än fem ärenden. Antalen är obekräftade.

 
Publicerad 2.10.2019