Statistik från Helsingfors domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol publicerar statistik över sina huvudgrupper av ärenden. Det publiceras även information om de riksomfattande ärendegrupperna som Helsingfors förvaltningsdomstol har ansvarat för (tull-, mervärdesskatte- samt asylärenden).

Avgjorda ärenden och genomsnittliga handläggningstider 1.1.- 30.6.2020Huvudgrupper av ärenden


Avgjorda ärenden
Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Utlänningsärenden
1719
8,1

Social- och hälsovård
973
6,0

Statsrätt och allmän förvaltning
311 12,3

Skatter
287
13,1

Byggande
80 8,9

Ekonomisk verksamhet inklusive trafik och kommunikation
68 9,4

Självstyrelse
40 17,8

Miljö
23
8,0


Enstaka ärendegrupper*


Avgjorda ärenden Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Asylärenden
255 8,7

Asylärenden / påskyndat förfarande
256
3,6

Besvär som gäller mervärdesskatt
44 16,3

Skatteförvaltningens förhandsavgörande som gäller mervärdesskatt
15 8,4

*Ärenden från hela Finland som hör eller har tidigare hört enbart till Helsingfors förvaltningsdomstols ansvarsområde. Statistiken över huvudgrupperna av ärenden omfattar även dessa tidigare riksomfattande ärendegrupper.

I enskilda fall kan handläggningstiderna avvika från de ovan nämnda tiderna. Det förs inte statistik över handläggningstider för sådana ärendegrupper i vilka har avgjorts färre än fem ärenden. Antalen är obekräftade.

 
Publicerad 8.7.2020