Statistik från Helsingfors domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol publicerar statistik över sina huvudgrupper av ärenden. Det publiceras även information om de riksomfattande ärendegrupperna som Helsingfors förvaltningsdomstol har ansvarat för (tull-, mervärdesskatte- samt asylärenden).

Avgjorda ärenden och genomsnittliga handläggningstider 1.1.- 31.8.2020Huvudgrupper av ärenden


Avgjorda ärenden
Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Utlänningsärenden
2220
8,1

Social- och hälsovård
1169
5,9

Statsrätt och allmän förvaltning
343 12,3

Skatter
351
12,8

Byggande
93 8,7

Ekonomisk verksamhet inklusive trafik och kommunikation
85 9,6

Självstyrelse
46 17,8

Miljö
28
7,7


Enstaka ärendegrupper*


Avgjorda ärenden Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Asylärenden
292 8,7

Asylärenden / påskyndat förfarande
312
3,6

Besvär som gäller mervärdesskatt
50 15,8

Skatteförvaltningens förhandsavgörande som gäller mervärdesskatt
17 8,8

*Ärenden från hela Finland som hör eller har tidigare hört enbart till Helsingfors förvaltningsdomstols ansvarsområde. Statistiken över huvudgrupperna av ärenden omfattar även dessa tidigare riksomfattande ärendegrupper.

I enskilda fall kan handläggningstiderna avvika från de ovan nämnda tiderna. Det förs inte statistik över handläggningstider för sådana ärendegrupper i vilka har avgjorts färre än fem ärenden.

Antalen är obekräftade.

 
Publicerad 7.9.2020