Statistik från Helsingfors domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol publicerar statistik över sina huvudgrupper av ärenden. Det publiceras även information om de riksomfattande ärendegrupperna som Helsingfors förvaltningsdomstol har ansvarat för (tull-, mervärdesskatte- samt asylärenden).

Avgjorda ärenden och genomsnittliga handläggningstider 1.1.- 30.4.2020Huvudgrupper av ärenden


Avgjorda ärenden
Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Utlänningsärenden
909
7,8

Social- och hälsovård
597
6,0

Statsrätt och allmän förvaltning
193 12,8

Skatter
131
13,8

Ekonomisk verksamhet inklusive trafik och kommunikation
348,9

Byggande
40 9,1

Självstyrelse
17 15,2

Miljö
14
8,1


Enstaka ärendegrupper*


Avgjorda ärenden Genomsnittlig handläggningstid (mån)

Asylärenden
158 8,7

Asylärenden / påskyndat förfarande
150
3,6

Besvär som gäller mervärdesskatt
24 15,2

Skatteförvaltningens förhandsavgörande som gäller mervärdesskatt
6 8,5

*Ärenden från hela Finland som hör eller har tidigare hört enbart till Helsingfors förvaltningsdomstols ansvarsområde. Statistiken över huvudgrupperna av ärenden omfattar även dessa tidigare riksomfattande ärendegrupper.

I enskilda fall kan handläggningstiderna avvika från de ovan nämnda tiderna. Det förs inte statistik över handläggningstider för sådana ärendegrupper i vilka har avgjorts färre än fem ärenden. Antalen är obekräftade.

 
Publicerad 19.5.2020