Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde undervisnings- och kulturministeriets beslut om utnämning av direktören för Nationella audiovisuella institutet

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde undervisnings- och kulturministeriets beslut att utnämna Riitta Vanhatalo till direktör för Nationella audivisuella institutet (KAVI). Beslutet upphävdes på grund av besvär från tre andra personer som sökt tjänsten. I besvären hänvisades bland annat till att den som utsetts till tjänsten inte uppfyllde behörighetsvillkoren för tjänsten, att meritjämförelsen hade gjorts felaktigt och att beslutet i strid med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män diskriminerat en man som var sökande.

I statsrådets förordning om Nationella audiovisuella institutet omfattar direktörens behörighetskrav bland annat förtrogenhet med ämbetsverkets verksamhetsområde. Förvaltningsrättens majoritet ansåg att Vanhatalo inte hade någon förtrogenhet med KAVI:s verksamhetsområde och därmed kunde hon inte utnämnas till posten som KAVI:s direktör. Ministeriet hade överskridit sin prövningsrätt och beslutet stred därför mot lagen.

Förvaltningsdomstolen bedömde också den meritjämförelse som gjorts i ärendet. Förvaltningsdomstolen ansåg att beslutet inte grundade sig på en rättvis och objektiv jämförelse av de sökandes meriter utifrån behörighetsvillkoren för tjänsten, de allmänna utnämningsgrunderna som fastställts i Finlands grundlag och andra på förhand bestämda urvalskriterier. Beslutet fattades därför i felaktig ordning och var lagstridigt också på denna grund.

När den som utsetts till tjänsten inte kunde anses mer förtjänt än den manliga sökanden som sökte ändring i beslutet hade målet också skapat en presumtion om diskriminering som avses i jämställdhetslagen. Ministeriets förfarande vid tillsättandet av tjänsten som KAVI:s direktör anses som förbjuden diskriminering på det sätt som bestäms i jämställdhetslagen.

Förvaltningsdomstolen bedömer enbart lagenligheten i beslutet

Förvaltningsdomstolen kan vid handläggningen av ett besvär i ett utnämningsärende endast bedöma om det fattade beslutet är lagstridigt utifrån de grunder som anförts i besvären. Däremot tar förvaltningsdomstolen inte ställning till vem av de sökande till tjänsten som var mest meriterad, eftersom utnämningsprövningen hör till den myndighet som beslutar om utnämningen.

Förvaltningsdomstolen röstade om skälen för beslutet

Förvaltningsdomstolen upphävde enhälligt beslutet, men röstade om skälen. En förvaltningsrättsdomare ansåg att den som utnämndes till tjänsten uppfyllde de behörighetsvillkor som föreskrivs i statsrådets förordning, men ansåg i likhet med övriga förvaltningsrättsdomare meritjämförelsen vara otillräcklig och därför lagstridig.

Beställning av beslut:

[email protected]
Beslut: 3532/2024

Publicerad 10.6.2024