Velkojen vanhentuminen

Velan vanhentuminen tarkoittaa, että velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa.

Miten nopeasti velka alkaa vanhentua riippuu siitä, onko kyseessä julkisoikeudellinen vai yksityisoikeudellinen velka. Julkisoikeudellisia velkoja ovat esimerkiksi verot ja kuntien perimät päivähoitomaksut, terveyskeskusmaksut ja pysäköintivirhemaksu. Yksityisoikeudellisia velkoja ovat lähes kaikki muut maksut.

Tietoja omasta velkatilanteesta ja velan vanhentumisesta voi pyytää velkojilta. Velallisella on oikeus saada tiedot kerran vuodessa maksutta.

Velkojen vanhenemista säätelevät yleinen velkojen vanhentumislaki, säännökset ulosottokaaren mukaisen täytäntöönpanon määräaikaisuudesta ja säännös saatavan lopullisesta vanhentumisesta.

Talous- ja velkaneuvonta auttaa yksittäisen velan tai kokonaisvelkaantumisesi selvittämisessä.

Yksityisoikeudellinen velka

Yksityisoikeudelliselle velalle lasketaan sekä yleistä että lopullista vanhentumisaikaa. Yksityisoikeudellisen velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Vanhentumisaika pitenee kuitenkin viiteen vuoteen, jos velkoja on hakenut velalle velkomustuomion käräjäoikeudesta. Jos velkoja ei muistuta velallista, velka vanhenee yleisen vanhentumisajan kuluessa. Velkojan on siis itse huolehdittava siitä, ettei velka pääse vanhenemaan.

Velkojen vanheneminen tällä tavoin on erittäin harvinaista.

Yleisen vanhentumisajan lisäksi velalle lasketaan samanaikaisesti lopullista vanhentumisaikaa. Silloin, kun velkoja on hakenut yksityisoikeudelliselle velalle velkomustuomion, lopullinen vanhentumisaika on 15 vuotta tuomion antopäivästä. Kun tuomion saaneen velan velkoja on yksityishenkilö, tai velka perustuu sellaiseen rikokseen, josta on tuomittu vankeusrangaistus, vanhentumisaika on 20 vuotta. Jos taas velalle ei ole haettu tuomiota, se vanhenee 20 vuodessa velan eräpäivästä lukien.

Jos velkaan voidaan soveltaa useita vanhentumisaikoja, se vanhentuu lopullisesti aikaisimman vanhenemispäivämäärän mukaan.

Julkisoikeudellinen velka

Julkisoikeudelliset velat ovat suoraan ulosottokelpoisia. Velka alkaa vanheta maksuunpanovuotta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Maksu on lopullisesti vanhentunut viiden vuoden kuluttua. 
Julkaistu 8.11.2019