I vilka ärenden får man rättshjälp

Rättshjälp kan beviljas både i samband med rättegångar och i andra ärenden. Ärendets art och betydelse påverkar rättshjälpens innehåll.

Rättshjälp kan beviljas personer vars ärende behandlas i finländska domstolar eller som har hemvist i Finland. Rättshjälp beviljas inte företag eller organisationer. En näringsidkare kan få rättshjälp i ett domstolsärende som gäller näringsverksamheten, men i andra ärenden i anslutning till näringsverksamheten bara om det finns särskilda skäl.

Rättshjälp beviljas inte om saken är av liten betydelse för sökanden, om det skulle vara uppenbart oändamålsenligt eller om drivande av saken skulle vara rättsmissbruk.

 
Publicerad 11.11.2013