Tvister

Domstolsförfarande

Tvistemål handlar om avgörande av tvister mellan privatpersoner eller företag. En tvist kan handla om skadestånd, arv, hävning av en affär eller hyrning av en lägenhet.

Ett tvistemål anhängiggörs i tingsrätten genom en skriftlig stämningsansökan av käranden. Stämningsansökan kan också lämnas in elektroniskt. Stämningsansökan ska innehålla domstolens namn samt namnen och kontaktuppgifterna för parterna, dvs. käranden och svaranden, och deras ombud och vittnen.

I stämningsansökan lägger käranden fram sina yrkanden på svaranden och grunderna för dem. Det avtal eller de andra handlingar på vilka yrkandena grundar sig ska fogas till stämningsansökan. Käranden ska också ange den bevisning, dvs. skriftliga bevis och eventuell personbevisning, som anknyter till målet.

Om det handlar om ett enkelt, ostridigt skuldärende eller till exempel vräkning behöver käranden inte foga lika detaljerade motiveringar till stämningsansökan som i stridiga ärenden. Även bevisning kan då utelämnas från stämningsansökan.

Tingsrätten undersöker stämningsansökan och skickar den därefter per post eller med stämningsman till svaranden, som uppmanas att svara på kärandens yrkanden skriftligen.

Om svaranden bestrider talan fortsätter behandlingen av ärendet i ett muntligt förberedelsesammanträde till vilket parterna i tvistemålet inkallas. Där reder man ut på vilka punkter parterna är oeniga. Dessutom reder man ut möjligheterna till förlikning. Om förlikning nås vid förberedelsesammanträdet fastställer tingsrätten förlikningsresultatet, varefter ärendet är slutbehandlat.

Om enighet mellan parterna inte nås, går ärendet till huvudförhandling. I ett enkelt ärende kan huvudförhandlingen ordnas omedelbart efter förberedelsesammanträdet. I komplicerade ärenden med personvittnen ordnas huvudförhandlingen vid en separat avtalad tidpunkt. I allmänhet är den domare som lett förberedandet av ärendet ordförande i huvudförhandlingen och avgör ärendet självständigt. Vid behov kan huvudförhandlingen ha tre domare.

I början av huvudförhandlingen berättar ordföranden vad förberedelsen resulterat i och vad parterna yrkar. Därefter motiverar käranden och svaranden sina yrkanden mer detaljerat. De kan även ställa frågor till varandra. Därefter går man igenom de skriftliga bevisen och hör vittnen.

Huvudförhandlingen avslutas med parternas slutpläderingar i vilka de argumenterar för hur ärendet borde avgöras.

Avgörandet i tvistemål avges antingen genast efter sammanträdet eller senare i kansliet därifrån parterna kan hämta det. På begäran skickas avgörandet till parterna. En part som är missnöjd med avgörandet kan överklaga det hos hovrätten.

Om svaranden i målet inte lämnar in svar till tingsrätten inom utsatt tid efter att ha fått stämningen avgör tingsrätten ärendet direkt utan sammanträde genom så kallad tredskodom. En svarande som meddelats en tredskodom kan söka ändring i domen inom 30 dagar. Förfarandet kallas återvinning. Då behandlas ärendet grundligt i tingsrätten.

 
Publicerad 11.1.2017