Medling i vårdnadstvister vid tingsrätten med hjälp av ett sakkunnigbiträde

Domstolsmedling i vårdnadstvister är ett alternativ till en lång och ansträngande rättegång. Avsikten är att medling i domstol ska användas som en särskild medlingstjänst då den hjälp som erbjudits föräldrarna inom ramen för andra tjänster i samband med skilsmässor har visat sig vara otillräcklig.

Se videon om domstolsmedling med hjälp av ett sakkunnigbiträde.

Medling kan användas för att behandla tvister mellan föräldrarna i frågor som gäller vårdnad om barn, boende, umgängesrätt och underhåll. Medlingsprocessen gör det också möjligt att hitta lösningar till sådana frågor som gäller barnets vardagliga liv som inte kan behandlas vid en rättegång. Syftet med medlingen är att föräldrarna finner en hållbar överenskommelse som är i barnets bästa intresse.

Föräldrarna kan begära medling även i det fall att det redan pågår en rättegång mellan parterna. Om ärendet hänskjuts till medling ska rättegången avbrytas tills medlingen har slutfört

Medlaren är en domare som är insatt i familjefrågor och domaren bistås av en sakkunnig som är förtrogen med frågor som gäller föräldraskap och barns utveckling, vanligen en psykolog eller en socialarbetare. Medlingsdomaren är en annan person än den domare som handlägger vårdnadstvisten i rättegången. Det multiprofessionella arbetsparet erbjuder föräldrarna stöd för att lösa både juridiska och psykiska konflikter som har att göra med skilsmässan. Sakkunnigbiträdets uppgift är att säkerställa att de saker som är viktigast med tanke på barnets bästa lyfts fram vid medlingen och att förlikningen som uppnås är förenlig med barnets bästa.

Medlingen är fri till formen och vikten ligger på att samtala. Föräldrarna har rätt att anlita ett juridiskt ombud som stöd vid medlingen.

Medlingen genomförs i regel så att alla parter deltar i samtalen och förhandlingarna. Vid behov kan medlaren dock också diskutera med föräldrarna skilt för sig. Genom särskilt avtal med föräldrarna kan medlaren och sakkunnigbiträdet också samtala med barnet.

Medlaren kan stadfästa ett avtal som ingås i samband med medlingen och det blir då verkställbart.

Fördelar med medling

En förlikning mellan föräldrarna främjar barnets välfärd och tryggar i allmänhet kontakten med båda föräldrarna.

Det går att få sitt ärende till medling snabbt. Medlingssammanträdet ordnas inom sex veckor från att domstolen har fattat beslut om att inleda medling.

Medlingsprocessen är ett snabbare förfarande än en rättegång. Parterna kan komma fram till ett avtal redan under det första sammanträdet. Om sammanträdet däremot inte leder till lösningar, kan medlingen fortsätta med att parterna försöker lösa frågorna lite i sänder och med att pröva tillfälliga lösningar.

Medling är frivilligt. För att medling ska kunna inledas krävs samtycke av båda föräldrarna. Medlingen kan avbrytas i vilket skede som helst.

Medlaren kan stadfästa ett avtal som ingås i samband med medlingen. Ett fastställt avtal jämställs med ett domstolsbeslut och är verkställbar.

Medling är ett förmånligt alternativ

För medlingen tas ut en handläggningsavgift. Det är avgiftsfritt för föräldrarna att anlita ett av kommunen utsett sakkunnigbiträde. Föräldern betalar själv det juridiska ombudets arvode.

Om en förälder har beviljats rättshjälp, står staten i enlighet med rättshjälpsbeslutet helt eller delvis för advokatens kostnader. Begäran om rättshjälp ska lämnas in hos en statlig rättshjälpsbyrå. Ytterligare information om rättshjälp hittar du här.

Hur får jag mitt ärende till medling?

Medling kan begäras genom att föräldrarna tillsammans eller separat lämnar in en fritt formulerad ansökan hos tingsrätten på den ort där barnet är bosatt. Ansökan kan lämnas in av föräldrarna gemensamt eller av någondera föräldern. I ansökan ska anges parternas namn och kontaktuppgifter, de frågor som den sökande vill lösa genom medling samt en kort redogörelse för tvisten.

Ansökningsblanketter med exempel hittar du här.

Om ansökan lämnas in av bara ena föräldern, kommer tingsrätten att fråga om den andra förälderns samtycke, eftersom inledandet av medling kräver båda föräldrarnas godkännande.

Föräldrarna kan begära medling även i det fall att det redan pågår en rättegång mellan parterna. Mer information får du från den lokala tingsrätten.


Ladda ned broschyren Domstolsmedling i vårdnadstvister

på finska [pdf, 2.1 Mt]
på svenska [pdf, 2.1 Mt]
på engelska [pdf, 1.8 Mt]
på franska [pdf, 1.8 Mt]
på arabiska [pdf, 434.7 kt]
på somaliska [pdf, 1.8 Mt]
på ryska [pdf, 1.8 Mt]

Publicerad 23.11.2023