Avgifter

Rättegångsavgifter och ansökningsavgifter tas ut som ersättning för behandlingen av ett ärende och för vidtagna åtgärder i domstolarna. Avgiften innefattar ersättning för en expedition som innehåller ett avgörande eller ett interimistiskt beslut i ärendet.


Avgifter

Dessutom innehåller avgiften ersättning för andra myndighetsåtgärder som hänför sig till behandlingen av ärendet, om inte särskilda bestämmelser utfärdas om den avgift som tas ut för åtgärden eller om kostnadsersättningen. Domstolsavgiften tas i regel ut också när käromålet, besvären eller ansökan återkallas.

Vissa mål och ärenden behandlas avgiftsfritt. Sådana är t.ex. brottmål som drivs av allmänna åklagaren i första instans, besvärsärenden som anhängiggjorts av en privatperson vid försäkringsdomstolen och som gäller rätt till förmån, förmånens storlek eller återkrav av förmånen samt de flesta socialärenden som behandlas vid förvaltningsdomstolarna.

Avgift för utdrag, kopior och intyg tas ut för handlingar som beställts separat, om det inte särskilt föreskrivs om avgiftsbefrielse. Till exempel för expeditioner till målsäganden i ett brottmål som drivs av en allmän åklagare tas ingen avgift ut. För ljud- eller bildupptagningar eller andra upptagningar tas av beställaren ut en band- eller upptagningskostnad och en expeditionskostnad.

Kostnader som tas ut separat är kostnaderna för kungörelser i officiella tidningen eller andra tidningar. I vissa ansökningsärenden ingår kostnaderna för kungörelse (s.k. tabellkungörelser) i avgiften och tas då inte ut separat. Om en part har försummat sin plikt att lämna in kopior, framställs de på partens bekostnad. Som ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas de debiterade avgifterna, arvodena och kostnaderna ut till sitt fulla belopp.

Betalningsskyldig är den som har inlett ett ärende (käranden eller svaranden), i fullföljdsärenden den som söker ändring och i fråga om andra prestationer beställaren. Den som har beviljats rättshjälp är befriad från betalningsskyldighet. Vissa parter är också befriade från betalningsskyldighet. Sådana är till exempel polis-, förundersöknings-, åklagar- och utsökningsmyndigheterna.

Avgifterna tas ut efter att prestationen utförts, i regel genom faktura.

Publicerad 7.3.2024