Rättegångsavgifter vid de allmänna domstolarna

Kostnaderna för rättegången består av rättegångsavgiften, rättegångsbiträdets arvode och de ersättningar som betalas till vittnen.

En större kostnad än rättegångsavgifterna för den som för sin sak till rätten är i allmänhet rättegångsbiträdets arvode. En part betalar själv för sin juridiska hjälp, om hen har beviljats rättshjälp eller biträde som anställts med statens medel. Om någon misstänks för ett allvarligt brott, får hen en försvarare som anställts med statliga medel. Ett offer för sexualbrott eller familjevåld kan få ett biträde eller en stödperson som anställts med statliga medel.

Om en part vinner målet, ersätter motparten vanligen partens rättegångskostnader. Förlorar hen målet, blir hen i allmänhet skyldig att ersätta den vinnande parten för dennes rättegångskostnader. Även den som får rättshjälp som bekostas med statens medel blir i allmänhet tvungen att ersätta motpartens rättegångskostnader, om hen förlorar målet i rätten.

Rättegångsavgift tas inte ut i ett brottmål, om fullföljdsdomstolen ändrar en lägre domstols avgörande till förmån för ändringssökanden.

Ansökan om besöksförbud blev avgiftsfri 1.10.2023. I fortsättningen tas ingen avgift ut av den som ansöker om besöksförbud ens när ansökan avslås eller ärendet förfaller.

Högsta domstolen

530 euro.

I brottmål tas ingen rättegångsavgift ut, om högsta domstolen ändrar en lägre domstols avgörande till förmån för ändringssökanden.

Vid sökande av ändring hos högsta domstolen i ett mål eller ärende som avgjorts av marknadsdomstolen är avgiften lika stor som i marknadsdomstolen och bestäms enligt samma principer som i den domstolen.

Hovrätterna

Ansökningsärende 270 euro.

Brottmål, ärenden som gäller besöksförbud, ändringssökande enligt utsökningsbalken samt mål och ärenden där förlikning inte är tillåten 270 euro. I brottmål tas ingen rättegångsavgift ut, om fullföljdsdomstolen ändrar en lägre domstols avgörande till förmån för ändringssökanden.

Övriga mål och ärenden 530 euro.

Tingsrätterna

Brottmål 270 euro. Ingen avgift tas ut för brottmål när åklagaren driver åtal.

Ändringssökande enligt utsökningsbalken samt mål och ärenden där förlikning inte är tillåten 270 euro. Tvistemål samt jordrättsmål och jordrättsärenden 530 euro, förutom

 • tvistemål enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som avgjorts genom tredskodom eller genom dom efter medgivande eller avskrivits och där uppgifterna har förmedlats direkt till tingsrättens datasystem 65 euro.
 • andra tvistemål enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som avgjorts genom tredskodom eller genom dom efter medgivande eller avskrivits 86 euro.
 • mål eller ärenden enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som svaranden bestrider 270 euro.

Ansökningsavgifter vid tingsrätten

I regel 270 euro. Om ärendet överförs som tvistigt till handläggning i sammanträde, är avgiften densamma som i tvistemål.

I följande ansökningsärenden är avgifterna dock följande:

Äktenskapsskillnadsärenden

210 euro.

Fortsatt handläggning efter betänketiden 100 euro.

Om ärendet överförs till behandling i sammanträde, är avgiften densamma som i tvistemål.

Om båda makarna ansöker om skilsmässa tillsammans och inte nämner betalaren i ansökan, kan avgiften tas ut hos vilken som helst av makarna. Makarna är då solidariskt betalningsskyldiga, vilket innebär att om den make/maka som fått fakturan inte betalar fakturan, kan den tas ut hos den andra maken/makan. I ansökan är det bra att meddela vem tingsrätten i första hand ska sända fakturan till.

Medling i tvistemål

 • om medling inte inleds 100 euro
 • om medling inleds 270 euro

Konkurs

 • i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 320 euro ut av sökanden,

om inte gäldenären försätts i konkurs

 • i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 690 euro ut av konkursboet
 • i ett konkursärende som avslutas genom fastställande av utdelningsförteckningen tas ut 800 euro
 • i ett konkursärende som avslutas på något annat sätt än genom fastställande av utdelningsförteckningen tas ut 320 euro

avgiften tas dock inte ut, om konkursen fortsätter som offentlig utredning

 • för något annat ärende som bygger på konkurslagen och som behandlas särskilt på basis av ansökan tas av sökanden ut 320 euro

avgiften tas dock inte ut för ett ärende som gäller beslut om att vidta säkringsåtgärder eller använda tvångsmedel, boförteckningens bestyrkande eller någon annan av gäldenärens skyldigheter, efterbevakning eller rättelse eller ändring av en fastställd utdelningsförteckning

 • för behandlingen av ett ärende som gäller en fordran som har bestridits tas avgift ut såsom i ett tvistemål hos den som har bestridit fordran, om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde.

Saneringsförfarande

• ärende som leder till beslut om att inte inleda saneringsförfarande 320 euro.

• ärende som leder till beslut om att inleda saneringsförfarande 1060 euro.

• annat ärende som hänför sig till saneringsförfarande och som behandlas särskilt på basis av ansökan 320 euro.

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsaneringsärende, där den sökande är någon annan än gäldenären, 270 euro.

Borgerlig vigsel

Avgiftsfri under normal tjänstetid och på tjänstestället. 150 euro under tjänstetid, men utanför tjänstestället. 250 euro utanför tjänstetid. Dessutom uttas en ersättning för vigselförrättarens resekostnader.

Dödförklaring

För behandlingen av ett ärende i tingsrätten tas det ut en ansökningsavgift. Om en dödförklaring förutsätter kungörelse i den officiella tidningen, tas utöver ansökningsavgiften även de kostnader som föranletts av kungörelsen i den officiella tidningen ut till fullt belopp.

Publicerad 4.10.2023