Kallad till rättegången

Att infinna sig i rätten

Dessa anvisningar gäller i allmänna domstolar.

Det är viktigt att komma till sammanträdet i tid. Alla som kommer till domstolen genomgår en säkerhetskontroll. Det är förbjudet att föra in eggvapen och andra föremål som äventyrar säkerheten samt berusningsmedel i rätten. Efter säkerhetskontrollen går man till väntsalen.

När sammanträdets begynnelsetidpunkt närmar sig är det bra att förflytta sig till att vänta nära sammanträdessalen. Via högtalaren berättar ordföranden uppgifterna i det ärende som ska behandlas och kallar de delaktiga till samman-trädessalen. Det är möjligt att tidtabellen för behandlingen förlängs och man måste förbereda sig på dröjsmål. Avsik-ten är att informera om ändringar i tidtabellen så snart det är möjligt.

Mobiltelefonen ska sättas på ljudlöst innan man går in i sammanträdessalen. Det är förbjudet att fotografera eller spela in rättegången, om inte ordföranden särskilt ger tillstånd till det.

Om den som kallats till rättegången behöver en tolk, ska domstolen utan dröjsmål underrättas om detta och om det språk som ska tolkas.

Närvaro via fjärrförbindelse

I vissa situationer är det möjligt att en part eller ett vittne kan delta i huvudförhandlingen via fjärrförbindelse i stället för att närvara personligen. Denna möjlighet nämns i allmänhet särskilt i kallelsen till sammanträdet. Ett deltagande som sker via en video- eller telefonförbindelse ska alltid avtalas separat med tingsrätten i god tid före huvudförhand-lingen. I annat fall ska den person som kallats vid vite iaktta föreläggandet att infinna sig personligen i rättshuset.

Mer information om deltagande via fjärrförbindelse finns i avsnittet Deltagande i rättegång via fjärrförbindelse.

Publicerad 23.11.2020