Offentliga kungörelser som gäller besvär

Kungörelser som gäller besvär som anförts i Vasa förvaltningsdomstol i ärenden enligt miljöskyddslagen, vattenlagen och marktäktslagen.

Enligt 196 § 1 momentet i miljöskyddslagen ska Vasa förvaltningsdomstol med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen genom offentlig kungörelse delge besvär över ett beslut om miljötillstånd som anförts av den som ansöker om tillstånd, om det inte är uppenbart onödigt. Kungörelsen och besvärshandlingarna ska finnas på webbplatsen i minst 14 dagar. Information om kungörelsen ska dessutom med iakttagande av 108 § i kommunallagen också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten.

Enligt 15 kapitlet 3 § 1 momentet i vattenlagen ska Vasa förvaltningsdomstol delge besvär som avses i 15 kapitlet 1 § 1 momentet genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom projektets influensområde.

Enligt 20 b § 1 momentet i marktäktslagen ska förvaltningsdomstolen genom offentlig kungörelse delge besvär över ett beslut om marktäktstillstånd som anförts av den som ansöker om tillstånd, om det inte är uppenbart onödigt. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.

Av dataskyddsskäl har personuppgifter raderats från handlingarna som ges ut på vår webbsida. Vid behov kan handlingarna frågas efter i förvaltningsdomstolens registratorskontor.

Publicerad 8.1.2021