Vilka ärenden handlägger förvaltningsdomstolen?

Grundlagen förutsätter att lagen iakttas noggrant i all offentlig verksamhet. Inom förvaltningen är principen allmän besvärsrätt, dvs. ett myndighetsbeslut genom vilket ett ärende avgörs slutligt eller avvisas får i allmänhet överklagas. Med myndighet avses alla aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Publicerad 22.2.2022