Besöksförbud

Ett besöksförbud innebär att man för att skydda en persons liv, hälsa, frihet, eller frid kan förbjuda någon annan att ta kontakt med denna person. Syftet med lagen om besöksförbud är att förebygga brott och förbättra möjligheterna att ingripa i allvarligt trakasseri.

Besöksförbud kan begäras av vem som helst som av grundad anledning känner sig hotad eller trakasserad. Vid hot om brott eller andra allvarliga trakasserier ska det läggas fram utredning på basis av vilken en utomstående person ska kunna upptäcka hotet eller trakasserierna. Typiska fall där besöksförbud kan användas är hot om våld eller allvarliga trakasserier av den tidigare maken eller boendepartnern genom upprepade kontakter eller besöksförsök. Genom besöksförbud kan man också skydda t.ex. ett vittne vid en rättegång. Besöksförbud kan utfärdas också då den som ska skyddas genom förbudet och den person som förbudet gäller har gemensam bostad.

Besöksförbud söks antingen av polisen eller direkt av tingsrätten, skriftligen eller muntligt. Blanketten hittar du här . Ansökan om besöksförbud blev avgiftsfri 1.10.2023. I fortsättningen tas ingen avgift ut av den som ansöker om besöksförbud ens när ansökan avslås eller ärendet förfaller.

Tillfälligt besöksförbud som omedelbart träder i kraft kan utfärdas av en polistjänsteman som hör till befälet eller åklagare - eller tingsrätten. Beslutet överförs utan dröjsmål till tingsrätten för prövning.

Vem kan ansöka om besöksförbud?

Typiska fall där besöksförbud kan tillgripas är när en f.d. make eller sambo trakasserar någon genom att ta kontakt och försöka besöka hen samt situationer då vuxna barn försöker pressa sina ålderstigna föräldrar på pengar. Genom besöksförbud kan också t.ex. vittnen i rättegångar skyddas.

Bestämmelserna om besöksförbud avseende gemensam bostad kan tillämpas också då personer bor tillsammans av någon annan orsak än ett parförhållande. Ett besöksförbud kan komma i fråga t.ex. då ett barn som redan är myndigt utsätter en förälder som bor i samma bostad för våld.

Besöksförbud kan dock begäras av vem som helst som av grundad anledning känner sig hotad eller trakasserad.

Också åklagar-, polis- eller socialmyndighet kan ansöka om att besöksförbud ska utfärdas ifall den hotade personen inte själv vågar eller kan göra det.

Om syftet med besöksförbudet är att skydda ett minderårigt barn, kan barnets vårdnadshavare eller intressebevakare begära besöksförbud. För ansökan om besöksförbud krävs båda föräldrarnas samtycke, om barnet vårdas gemensamt av föräldrarna. Båda föräldrarna ska alltså underteckna ansökan eller alternativt kan den ena av föräldrarna uttrycka sitt samtycke med en fullmakt som sänds till tingsrätten tillsammans med ansökan.

Om det är fråga om ett minderårigt barn som föräldrarna har gemensam vårdnad om och barnet ska skyddas mot den ena föräldern, kan den andra föräldern inte ansöka om besöksförbud. I sådana fall företräds barnet av en opartisk aktör, dvs. en utomstående intressebevakare. Arvodet till en jurist som är intressebevakare betalas alltid av staten.

Hur söker man besöksförbud?

Om du råkat i en situation där du känner dig hotad och du tror att ett besöksförbud kunde underlätta situationen får du råd och hjälp av polisen, socialmyndigheterna, åklagaren eller frivilliga organisationer.

Besöksförbud söks antingen av polisen eller direkt av tingsrätten, skriftligen eller muntligt. Då du ansöker om besöksförbud bör du berätta

  • vilket slag av hot eller trakasseri du blivit eller håller på att bli utsatt för
  • vem du känner dig hotad eller trakasserad av
  • din uppfattning om huruvida hotet fortsätter eller det finns risk för brott i framtiden
  • om det finns vittnen eller bevis på saken

Det är viktigt att du omedelbart antecknar det som hänt och som stöd för din ansökan om besöksförbud samlar alla möjliga bevis och kontaktuppgifter till vittnena.

Om du blivit utsatt för våld ska du så fort som möjligt låta undersöka dina skador hos läkare.

Tillfälligt besöksförbud som omedelbart träder i kraft kan utfärdas av en anhållningsberättigad tjänsteman, d.v.s. polis som hör till befälet eller åklagare - eller tingsrätten

Ett besöksförbud avseende gemensam bostad träder ofta först i kraft omedelbart som ett tillfälligt förbud genom beslut av polisen. Så sker exempelvis när polisen har avlägsnat en person som uppträder hotfullt från sitt hem och tagit hen i förvar och då det finns sannolik risk för att ett brott begås också efter att personen frisläppts.

Besöksförbudets längd

Besöksförbudet är i kraft den tid som tingsrätten besluter, dock högst ett år, men förbudet kan vid behov förlängas. Förlängning av förbudet förutsätter att ansökan om förlängning inlämnats till och behandlats i tingsrätten.

Besöksförbud avseende gemensam bostad kan dock meddelas för högst tre månader. Hur länge förbudet är i kraft avgörs från fall till fall. Förbudet kan vid behov förlängas för högst tre månader.

Vad följer om man bryter mot besöksförbudet?

Det är straffbart att bryta mot besöksförbud. Straffet är böter eller högst ett års fängelse. Brott mot besöksförbud är ett brott som lyder under allmänt åtal, som åklagaren för till rätten. Alla besöksförbud registreras i polisens personregister. Polisen övervakar förbuden och kan också tillgripa tvångsmedel ifall förbudet överträds. Om t.ex. den person mot vilken besöksförbudet utfärdas fortsätter att trakassera den person som skyddas genom förbudet kan polis som kallats till platsen ta den som brutit mot förbudet i förvar och föra hen till förhör för fortsatta åtgärder.

Publicerad 15.11.2023