Besöksförbudsärenden

Ett besöksförbud innebär att man för att skydda en persons liv, hälsa, frihet, eller frid kan förbjuda någon annan att ta kontakt med denna person. Läs mer om besökförbud här .

Ansökan om besöksförbud

Du kan ansöka om besöksförbud hos tingsrätten på din hemort med blanketten nedan.

Användning av blanketter

För att du ska kunna öppna blanketter i pdf-format krävs en separat applikation. Vi rekommenderar att du använder den nyaste versionen av Adobe Reader för att säkerställa att blanketterna fungerar. Programmet kan du ladda ner gratis på adressen https://get.adobe.com/fi/reader/ .

Vi rekommenderar inte att du använder webbläsarens egna Reader- eller Viewer-applikationer för att fylla i blanketterna.

Använd Adobe Readers egna knappar både för att spara och skriva ut blanketten.

‍Du kan skriva ut blanketten ifylld eller tom.

Att skicka skyddad e-post

Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till domstolarna via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post . Den avgiftsfria tjänsten är säker och lätt att använda.

När skyddad e-post skickas till domstolens officiella e-postadress, ska det i ämnesfältet och själva meddelandet anges behövliga identifikationsuppgifter (namn, vad ärendet gäller osv.) så att den som tar emot meddelandet kan förmedla det till rätt person, vet vad ärendet gäller och vem som har skickat det.

Att skicka skyddad e-post: anvisning för kunder [pdf, 775.5 kB]Notera följande när du fyller i ansökan om besöksförbud:

Fyll i alla obligatoriska fält

Notera att det kan finnas en eller flera sökande i en ansökan om besöksförbud och att skydd kan sökas för en eller flera personer. Ange namnen på alla sökande i ansökan. Ange också mot vem förbudet söks, vilket slags förbud det gäller och för hur lång tid.

Motivering av ansökan

Beskriv orsakerna till att du anser att ett förbud är nödvändigt på grund av det hot eller de trakasserier du upplevt. Berätta i grunderna för ansökan
  • varför du känner dig hotad
  • hurdana trakasserier eller hot du har upplevt
  • när trakasserier eller hot har inträffat
Om du begär skydd för flera personer genom begäran om besöksförbud, beskriv situationen också för de andra personernas del.

Bevis

Om du vill lägga fram skriftliga bevis till stöd för din begäran om besöksförbud, foga dem som bilaga till ansökan som du lämnar till tingsrätten.

Kom ihåg att fylla i kontaktblanketten

Sökandens, de som förbudet avses skydda, motpartens och vittnenas kontaktuppgifter ska meddelas tingsrätten med en kontaktblankett som finns i slutet av ansökan om besöksförbud.
Brister i de uppgivna kontaktuppgifterna kan leda till att ansökan inte kan behandlas i tingsrätten.
Om du vill att de uppgivna kontaktuppgifterna ska hållas hemliga för motparten, kryssa för begäran om sekretess i början av kontaktblanketten.

Undertecknande av ansökan

Kom ihåg att underteckna ansökan om du själv för ansökan om besöksförbud till tingsrättens kundservice eller skickar den per post. Om det finns flera sökande ska var och en av dem underteckna ansökan.
Det är inte nödvändigt att underteckna ansökan, om du lämnar in ansökan om besöksförbud per e-post och det inte råder oklarhet om avsändarens identitet. När det finns flera sökande i samma ansökan om besöksförbud ska de genom sina egna e-postmeddelanden bekräfta riktigheten av den ansökan som sänts via en annan e-postadress.

Vart ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska lämnas in till tingsrätten på den ort där den person som ska skyddas genom besöksförbudet har sin hemort eller där förbudet i huvudsak ska tillämpas.
Du kan kontrollera tingsrätten på din hemort och dess kontaktuppgifter här .

Var kan jag få mer information?

Information om bland annat
  • vad som avses med besöksförbud
  • vem som kan ansöka om besöksförbud
  • hur man ska ansöka om besöksförbud
  • hur saken behandlas i tingsrätten
  • hur länge ett besöksförbud gäller
  • vad som följer om man bryter mot besöksförbudet
hittar du på vår Besöksförbud-webbplats .

Information om rättsliga frågor som gäller besöksförbud ges av advokater och andra jurister samt av rättshjälpsbyråerna.

Du kan också få hjälp med att skriva ansökan om besöksförbud från Brottsofferjouren (riku.fi ).

Publicerad 23.2.2024