Handläggning av brottmål

Brottmål handläggs vid allmänna domstolar d.v.s. vid tingsrätten, hovrätten samt högsta domstolen.

Vid en rättegång i brottmål utreds om den misstänkte har gjort sig skyldig till ett brott och besluts vilket straff den som befunnits skyldig ska få. Vanligen behandlas brottmålen vid tingsrättens sammanträde men enkla mål som svaranden erkänt kan också avgöras i en skriftlig process enbart på handlingarna, dvs. på basis av dokumenten i målet.

En domare leder handläggningen av brottmål. Merparten av brottmålen handläggs och avgörs av en domare. De allvarligaste brottmålen handläggs i en sammansättning med en domare och nämndemän. Brottmålet kan handläggas även i en sammansättning med två eller tre domare om ärendet är synnerligen svårt eller om det finns andra särskilda skäl för detta.

Parter i brottmålsrättegången är brottsoffret, dvs. målsäganden, om hen har några krav, den åtalade, dvs. svaranden, och åklagaren som framställer åtalet mot svaranden. Också vittnen hörs ofta i rätten.

Skyldighet att infinna sig till rätten

Domstolen eller åklagaren kallar parterna till rättegången (huvudförhandlingen). Det är skäl för parterna att läsa kallelsen noggrant, eftersom den anger om de måste inställa sig personligen till rätten eller om de i stället kan skicka ett ombud. Av kallelsen framgår även om målet kan avgöras fastän parten inte är närvarande.

Du kan läsa mer här: Kallad till rättegång

Vem deltar i handläggningen av målet?

Åklagare

Åklagaren åtalar den misstänkte och yrkar straff för hen. Mera om åklagarens uppgifter på åklagarmyndighetens webbplats.

Målsägande

Målsäganden är offret för brottet eller den som lidit skada.

Målsäganden kallas personligen till huvudförhandlingen om hens närvaro är nödvändig för att saken ska kunna utredas. Om målsäganden inte har kallats att delta personligen i sammanträdet vid vite, är det frivilligt att infinna sig till huvudförhandlingen.

Målsägandens ersättningsanspråk mot svaranden på grund av brottet kan behandlas i samband med ett brottmål.

Rättegångsanvisningar för målsägande finns här.

Svarande

Svaranden, den åtalade, är den person för vilken åklagaren yrkar straff.

Svaranden får kännedom om åtalet mot hen när hen stäms. Stämningen ges i allmänhet av domstolens stämningsman. Samtidigt kallas svaranden vanligen till rättegången. Hen kan dock också uppmanas att skriftligt svara på åtalet redan före rättegången.

Tingsrätten meddelar i stämningen om den åtalade måste infinna sig till rättegången personligen. Målet kan behandlas vid tingsrättens sammanträde, dvs. vid huvudförhandlingen utan att svaranden är närvarande, om svarandens närvaro inte behövs för att målet ska kunna utredas, t.ex. när gärningen har erkänts vid förundersökningen. Svaranden har dock alltid rätt att vara närvarande vid huvudförhandlingen om hen så vill.

Rättegångsanvisningar för svarande finns här.

Vittne

Ett vittne är en person vars iakttagelser eller sakkunskap kan vara till hjälp när man försöker utreda saken. Vittnets uppgift är att berätta det hen säkert minns av händelserna och det hen själv iakttagit. Vittnet är skyldigt att hålla sig till sanningen och ska därför när hen avger sitt vittnesmål inte tänka på någondera partens fördel i rättegången.

Rättegångsanvisningar för svarande finns här.

Publicerad 5.1.2021