Äktenskap

Äktenskap kan ingås antingen genom kyrklig eller borgerlig vigsel. På denna webbplats berättas om borgerlig vigsel.


Kyrklig vigsel får förrättas inom evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkan av en präst. Vissa andra religionssamfund har också fått vigselrätt.

Vem kan gifta sig?

Alla

  • som har fyllt 18 år kan ingå äktenskap
  • som inte är gifta eller som inte är i ett registrerat partnerskap kan gifta sig.

Vem kan ingå äktenskap med varandra?

Det är inte tillåtet för närstående släktingar att ingå äktenskap med varandra. I enlighet med detta är det förbjudet att ingå äktenskap:

  • med sitt barn eller med sin förälder samt med sitt syskon och med sitt halvsyskon
  • med en avkomling till den andres bror eller syster, om inte justitieministeriet av särskilda skäl ger tillstånd till detta.

Prövning av hinder mot äktenskap

De som tänker gifta sig ska före vigseln tillsammans begära hindersprövning. Begäran ska lämnas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De som tänker gifta sig ska lämna en undertecknad försäkran om att det inte föreligger något hinder mot det planerade äktenskapet.

Hinder för äktenskap kan också undersökas av en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet där de förlovade är medlemmar eller en av dem är medlem.

Intyg om prövning av hinder mot äktenskapet

När den som prövar hinder mot äktenskapet har konstaterat att det inte föreligger några hinder mot det planerade äktenskapet ska ett intyg om detta utfärdas för de som ska ingå äktenskap. Intyg får utfärdas tidigast den sjunde dagen efter att hindersprövning har begärts.

Ett intyg om prövning av hinder mot äktenskapet gäller i fyra månader från det att intyget har utfärdats. Efter att denna tidsfrist har löpt ut kan vigsel förrättas först efter att hindren mot äktenskapet har prövats på nytt.

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel kan förrättas alltid efter att hindren mot äktenskapet har prövats och de som ska ingå äktenskap har utfärdats intyg om detta.

En vigsel kan även förrättas vid en annan tidpunkt än under tjänstetid och på en annan plats än i tingsrättens lokaler, ifall detta avtalas särskilt.

Om avgifterna för vigseln kan du läsa här.

Vem förrättar vigslar?

Skyldig att förrätta borgerlig vigsel är:

  • lagman, tingsdomare och tingsnotarie.
  • Häradsskrivare och notarius publicus vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller vid Statens ämbetsverk på Åland.

Makarnas rättigheter och skyldigheter i äktenskapet

Det finns bestämmelser om makarnas rättigheter och skyldigheter i äktenskapet i äktenskapslagen.

Vid behov kan en domstol även under äktenskapet fastställa en makes eller makas underhållsskyldighet till den andra maken eller makan samt underhållsbidragets belopp och betalningssätt.

Mer information om äktenskap finns också på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.


Publicerad 7.12.2020