Begäran om uppgifter ur sekretessbelagda myndighetsärenden

Du kan ansöka om tillstånd att få uppgifter ur myndighetens sekretessbelagda handlingar genom bifogade ansökan. Tillstånd kan sökas t.ex. för vetenskaplig forskning, statistikföring eller en myndighets planeringsuppgift. Tillståndsansökningar som gäller en enskild domstols informationsmaterial ska riktas till den domstolsom avgjort ärendet.

Ansökan om att få uppgifter ur myndighetens sekretessbelagda handlingar

Anvisning för ifyllande av tillståndsansökan

Sekretessförbindelse

Rättsregistercentralen kan på riksomfattande nivå lämna ut offentliga basuppgifter och andra diarieuppgifter om rättegången ur uppgifter från fler än en domstol. Begäran om information ur diarieuppgifter ska riktas till Rättsregistercentralen. En ansökan om forskningstillstånd behövs inte som bilaga till begäran om information.

Om informationsmaterial söks för forskningsändamål på en gång ur flera domstolars ärenderegister, kan man fråga Rättsregistercentralen om det är möjligt att få tillgång till riksomfattande informationsmaterial.

Mer information om Rättsregistercentralens informationstjänster finns på Rättsregistercentralens webbplats.

Information om statistiken över domstolarnas verksamhet hittar du här.

Bekanta dig med anvisningarna för ifyllande av tillståndsansökan och fyll i ansökan i enlighet med anvisningarna. Innan du sänder ansökan, kontrollera att alla behövliga uppgifter och bilagor finns med när du skickar ansökan. Var och en som behandlar personuppgifter ska ingå en sekretessförbindelse. Om ansökan eller dess bilagor innehåller sekretessbelagda uppgifter (t.ex. 24 § 21 punkten i offentlighetslagen, uppgifter om forskningsplanen eller grundmaterialet för forskningen), kan du använda tjänsten för krypterade meddelandenför att skicka din ansökan.

Om tillstånd för erhållande av uppgifter beviljas, ansvarar tillståndshavaren för att personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Det väsentliga är att dataskyddet beaktas i projektet under hela livscykeln för behandlingen av personuppgifter, allt från insamling, behandling till förstöring eller arkivering av uppgifter. Mer information om hur dataskyddet ska beaktas i samband med vetenskaplig forskning hittar du här.

Publicerad 6.4.2022