Organisering av barnets angelägenheter efter skilsmässa

När föräldrarna skiljer sig ska de avtala om vårdnad om barnet, barnets boende, umgängesrätt och underhållsbidrag. Avtalet kan ingås inom socialväsendet, med hjälp av medlingstjänster eller lämnas till tingsrätten för avgörande.

Saker som man ska avtala om

Vårdnad om barn

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, beslutar föräldrarna tillsammans om frågor som är viktiga för barnet, såsom barnets boningsort, dagvård, skola, hälso- och sjukvård, namn, pass, religion osv.

En ensamstående förälder beslutar själv om dessa frågor.

Barnets boende

Efter skilsmässan kan barnet bo hos vardera föräldern växelvis eller endast hos den ena föräldern, men regelbundet träffa den andra föräldern. Barnet kan dock ha endast en hemkommun och bostad där, även om barnet de facto bor växelvis hos vardera föräldern. Då ska det i avtalet anges hos vilken förälder barnet har sin officiella bostad som ska antecknas i befolkningsdatasystemet. Enligt denna boningsort bestäms till exempel barnets daghem, närskola och hälso- och sjukvård.

Umgängesrätt

För barnet kan fastställas rätt att träffa den förälder hos vilken barnet inte bor. Umgängesrätten ska främja barnets välbefinnande och tillgodose barnets bästa efter skilsmässan. Ett barn har rätt att upprätthålla relationer som är viktiga för barnet.

När man överväger omfattningen och tillgodoseendet av umgängesrätten är det bra att föräldrarna beaktar barnets ålder och önskemål, barnets skolgång och hobbyer samt eventuella specialarrangemang som kan behövs.

Detaljerna för umgängesrätten och rätten att ha barnet hos sig ska definieras tydligt.

Underhållsbidrag till barnet

Föräldrarna svarar tillsammans och efter förmåga för barnets underhåll också efter skilsmässan. Underhållsbidrag avser en penningprestation genom vilken barnets förälder deltar i kostnaderna för barnets underhåll.

Underhållsskyldigheten och underhållsbidragets belopp bestäms från fall till fall. Bedömningen påverkas av många olika omständigheter, men utgångspunkten är barnets individuella behov av underhåll och föräldrarnas underhållsförmåga. Underhållsbidrag betalas månatligen till den förälder hos vilken barnet officiellt bor.

Underhållsbidragets belopp kan senare yrkas bli ändrat på grund av väsentligt förändrade förhållanden.

Samtal med barnet

När föräldrarna skiljer sig har barnet ett stort behov av att få veta vad som kommer att hända i barnets liv. När föräldrarna fattar beslut om barnets framtid ska de diskutera besluten med barnet, om det är möjligt med tanke på barnets ålder och utvecklingsnivå, dvs. i allmänhet med ett barn som har uppnått skolåldern.

Avtal hos barnatillsyningsmannen

Välfärdsområdena erbjuder sina invånare familjerättsliga tjänster. Till tjänsterna för barn och familjer hör en kommunal barnatillsyningsman som hjälper föräldrarna som håller på att skiljas att komma överens om hur barnets angelägenheter ska ordnas.

Avtalet kan fastställas officiellt, varvid det kan jämställas med ett domstolsbeslut.

Om ett avtal om barnets angelägenheter har ingåtts hos barnatillsyningsmannen, behöver de inte längre behandlas i domstol i samband med behandlingen av ansökan om äktenskapsskillnad.

Medling i familjefrågor

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnens angelägenheter hos barnatillsyningsmannen, kan de vända sig till den avgiftsfria tjänsten för medling i familjefrågor.

Närmare information om medling i familjefrågor fås från socialbyrån och på Institutet för hälsa och välfärds webbplats .

Medling i vårdnadstvister vid tingsrätten med hjälp av ett sakkunnigbiträde

Medling i domstol i vårdnadstvister är avsedd som särskild medlingsservice när det har visat sig att den hjälp som föräldrarna erbjudits inom andra skilsmässotjänster är otillräcklig. Medlare är då en domare som är förtrogen med familjefrågor och biträds av en sakkunnig i föräldraskap och barnets utveckling. Medling är ett snabbare och förmånligare sätt att avtala om barnets angelägenheter än en rättegång. Läs mer här .

Handläggning i tingsrätten

Om föräldrarna inte kan komma överens om hur barnets angelägenheter ska ordnas, kan de lämna saken till tingsrätten för avgörande. Då ska föräldrarna lämna sina krav på bestämmande av vårdnaden om barnet, barnets boende, umgängesrätt och underhållsbidrag till domstolen. Kraven kan lämnas in i samband med ansökan om äktenskapsskillnad eller som ett separat ärende. Du kan använda färdiga blanketter som du hittar här .

Tingsrätten kan också på ansökan ändra ett tidigare beslut eller ett fastställt avtal som meddelats i barnets ärenden, om barnets eller föräldrarnas förhållanden har förändrats eller det annars finns skäl till det.

Behandlingen av ett ärende i tingsrätten inleds vid ett förberedelsesammanträde till vilket båda föräldrarna kallas. Föräldrarna kan om de så önskar ta med ett rättsbiträde till sammanträdet.

I ärenden som gäller barn kan tingsrätten begära en utredning av socialväsendet om familjens situation. Utredarna gör ett hembesök hos föräldrarna, utreder barnets åsikt och inhämtar vid behov uppgifter av andra myndigheter. Syftet med utredningen är att ge domaren information om familjemedlemmarnas förhållanden och livssituation samt om växelverkan mellan dem. Utredningen tar i allmänhet flera månader. Information om utredningen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats (på finska).

Även under rättegången kan föräldrarna avtala sin tvist. Då meddelar domaren ett beslut enligt avtalet och behandlingen av ärendet avslutas.

Efter att socialväsendets utredning inkommit kallas föräldrarna till huvudförhandling, där även vittnen kan höras. Efter behandlingen meddelar tingsrätten ett beslut i ärendet.

Publicerad 24.1.2024