Äktenskapsskillnad

Med äktenskapsskillnad avses här upplösning av både äktenskap och registrerat partnerskap. Samma blanketter och anvisningar lämpar sig för båda situationerna.

Ansökan om äktenskapsskillnad [pdf, 1.9 Mt]

Yrkanden som gäller barn [pdf, 1.1 MB]

Användning av blanketter

För att du ska kunna öppna blanketter i pdf-format krävs en separat applikation. Vi rekommenderar att du använder den nyaste versionen av Adobe Reader för att säkerställa att blanketterna fungerar. Programmet kan du ladda ner gratis på adressen https://get.adobe.com/fi/reader/ .

Vi rekommenderar inte att du använder webbläsarens egna Reader- eller Viewer-applikationer för att fylla i blanketterna.

Använd Adobe Readers egna knappar både för att spara och skriva ut blanketten.

‍Du kan skriva ut blanketten ifylld eller tom.

Att skicka skyddad e-post

Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till domstolarna via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post . Den avgiftsfria tjänsten är säker och lätt att använda.

När skyddad e-post skickas till domstolens officiella e-postadress, ska det i ämnesfältet och själva meddelandet anges behövliga identifikationsuppgifter (namn, vad ärendet gäller osv.) så att den som tar emot meddelandet kan förmedla det till rätt person, vet vad ärendet gäller och vem som har skickat det.

Att skicka skyddad e-post: anvisning för kunder [pdf, 775.5 kB]

Observera följande när du fyller i ansökan om äktenskapsskillnad:

Kontrollera att båda makarnas uppgifter har fyllts i

Uppgifterna om båda makarna är nödvändiga och de punkter som gäller dessa uppgifter ska fyllas i omsorgsfullt. Om den andra makens hemvist och adress inte är kända för den make som fyller i skilsmässoblanketten, ska han eller hon ta reda på dem eller underrätta tingsrätten om vad han eller hon har gjort för att reda ut dem.

Se till att endast det första eller andra skedet har kryssats för på ansökningsblanketten

Genom en ansökan i det första skedet inleds äktenskapsskillnaden i tingsrätten. Om endast den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad kommer tingsrätten att sända ansökan och eventuella bilagor till den andra parten för kännedom och ge denne tillfälle att framföra sin ståndpunkt i ärendet. Att den andra parten eventuellt motsätter sig ansökan hindrar ändå inte att makarna döms till äktenskapsskillnad. Skilsmässa kan i regel fås efter en betänketid på sex månader.

Genom ansökan i andra skedet söks slutgiltig äktenskapsskillnad efter det att betänketiden har gått ut. Den andra ansökan ska göras innan ett år har förflutit från det att betänketiden började.

Samma blankett används för att inleda båda skedena, men endast ett skede i taget.

En enda ansökan räcker endast i den exceptionella situationen att makarna har bott åtskilda i två år. Då ska man vid behov kunna visa upp bevis för att makarna bott två år åtskils, och det är bra om sökanden lämnar sådan bevisning redan som bilaga till ansökan.

Behövs tingsrättens avgörande även för ordnande av barnens angelägenheter?

Om föräldrarna redan sinsemellan har kommit överens om frågor som gäller gemensamma min-deråriga barn eller om de har för avsikt att sköta dem genom avtal sinsemellan eller hos barnatill-syningsmannen, behöver det som avtalats eller som ska avtalas om barnen inte meddelas till tingsrätten.

Endast i det fall att en överenskommelse inte är möjlig och det därför behövs ett domstolsbeslut i ärendet för att lösa meningsskiljaktigheten, ska en separat blankett med de yrkanden som fram-ställs gällande barnet fyllas i. En egen blankett fylls i för varje barn. Yrkandena som en förälder då kan ställa kan gälla vårdnad om barn, boende, umgängesrätt och underhåll. De krav som fram-ställs kan gälla ett, några eller alla dessa frågor. Det är ofta att föredra att försöka komma överens så långt det är möjligt.

I ansökan har det väl inte framförts sådana yrkanden som inte kan behandlas i samband med äktenskapsskillnadsärendet?

I samband med ansökan om äktenskapsskillnad kan som tilläggskrav endast framställas yrkande om:

  • vårdnad om barn, boende, umgängesrätt och underhåll (separat blankett, se ovan),
  • upphörande av samlevnaden, dvs. vilken av makarna som tills vidare får bo kvar i familjens hem,
  • betalning av underhållsbidrag till maken/makan och
  • förordnande av en skiftesman för förrättande av avvittring eller delning av egendom. Då ska det anges vem som ska förordnas till skiftesman och dennes samtycke till uppdraget.

Sådana här extra krav ska övervägas utifrån familjens verkliga behov. Till exempel boendear-rangemangen för makarna brukar i allmänhet och i praktiken lösa sig på något annat sätt än ge-nom domstolsförordnande. Likaså brukar det bli aktuellt att förordna en skiftesman endast om makarna inte sinsemellan kan komma överens om delning av egendomen.

Vart ska ansökan om skilsmässa skickas?

Ansökan ska lämnas in till tingsrätten på någondera makens hemort.

Du kan kontrollera tingsrätten för din hemort och dess kontaktuppgifter här .

När betänketiden har gått ut kan makarna tillsammans eller separat ansöka om att bli dömda till äktenskapsskillnad. Ansökan lämnas in till samma tingsrätt där det har beslutats om när betänketiden börjar. Ett äktenskapsskillnadsärende förfaller, om yrkandet på att äktenskapsskillnad ska dömas ut inte har lagts fram inom ett år från det att betänketiden började. Yrkandet på att äktenskapsskillnad ska dömas ut ska läggas fram på samma sätt som äktenskapsskillnadsärendet inleddes.

Undertecknande av ansökan?

Om du ansöker om skilsmässa ensam: En ansökan som lämnas in elektroniskt behöver inte undertecknas, om det inte råder oklarhet om avsändarens identitet. Du kan alltså lämna in ansökan till tingsrätten som en bilaga till ett e-postmeddelande utan under-skrift. Den rätta e-postadressen hittar du på varje tingsrätts egna webbsidor. I e-postmeddelandets rubrik kan du skriva "Ansökan om äktenskapsskillnad Efternamn Förnamn".

Om ansökan görs tillsammans: Om det är fråga om makarnas gemensamma ansökan, kan e-postmeddelandet rubriceras ”Ansö-kan om äktenskapsskillnad Efternamn Förnamn Efternamn Förnamn”. Rekommendationen är att båda makarna undertecknar den gemensamma ansökan. Om en ansökan som skickas elektroniskt inte är försedd med bådas underskrifter, kan tingsrätten på annat sätt behöva försäkra sig om att ansökan motsvarar båda makarnas vilja. Det här kan till exempel göras så att den andra maken utan dröjsmål från sin egen e-post skickar ett bekräftande meddelande till tingsrätten om den ansökan som har sänts från den andras e-post. Bådas viljeyttring måste alltså synas på något sätt.

Skilsmässoansökan kan också lämnas in hos tingsrättens kundservice eller sändas per post. Då ska sökanden eller sökandena alltid komma ihåg att underteckna ansökningen. Ansökan med under-skrifter kan också fotograferas och skickas till tingsrätten som bilaga till e-post.

Vad kostar handläggningen av äktenskapsskillnadsärendet?

Skilsmässa söks i två skeden. Handläggningsavgiften i det första skedet är 200 euro och i det andra skedet 100 euro. Avgiften tas ut av sökanden. Om båda makarna ansöker om skilsmässa tillsammans och inte nämner betalaren i ansökan, kan avgiften tas ut hos vilken som helst av ma-karna. Makarna är då solidariskt betalningsskyldiga, vilket innebär att om den make som fått fak-turan inte betalar fakturan, kan den tas ut hos den andra parten. I ansökan lönar det sig att uppge till vem tingsrätten i första hand ska skicka fakturan.

Var får jag mer information?

Mer information om handläggningen av äktenskapsskillnadsärenden får du på tingsrätternas webbsidor. Du kan också kontakta tingsrättens kundservice per e-post eller telefon.

Advokater och andra jurister samt rättshjälpsbyråer kan svara på juridiska frågor i anknytning till en skilsmässa.

Publicerad 24.1.2024